HE 150/2010

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusjakojen tukemisesta annettua lakia siten, että nopeutetaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintää. Vuoden 2012 alusta lukien vireille tulleissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritettaisiin 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luettaisiin koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Samalla lakiin tehtäisiin viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista johtuneet luonteeltaan tekniset tarkistukset.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.


PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Voimassa olevan uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981) 8 §:n mukaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin perittävän osan takaisinmaksu on yksityisen henkilön ja kuolinpesän suoritettava yhdeksän prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä kertaa sen mukaan, kuin asetuksella säädetään.

Velvollisuudesta suorittaa pääomamäärältään vähäinen saaminen yhdellä kertaa sekä vuotuismaksujen suorittamisen alkamisajasta ja niiden ylimääräisestä lyhentämisestä säädetään asetuksella.

Jos takaisin perittäviä kustannuksia ei suoriteta erääntymispäivänä, peritään viivästyneen maksun määrälle korkolain 4 §:n 3 momentissa, nykyisin 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko erääntymispäivästä lukien siihen päivään saakka, kunnes maksu suoritetaan.

Uusjakojen tukemisesta annetun lain 8 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että edellä mainittu vuotuismaksun suuruus olisi 12 prosenttia nykyisen yhdeksän prosentin asemesta. Lisäksi on tarkoitus muuttaa uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen (211/1981) 13 §:ää siten, että takaisin maksu alkaisi toimituksen lopettamisesta seuraavana vuonna nykyisen viiden vuoden asemesta.

Nykyistä menettelyä, jonka mukaan kustannusten takaisinmaksu alkaa vasta viidentenä vuotena sen vuoden jälkeen, jolloin maanmittaustoimiston uusjakojen tukemisasetuksen 8 §:ssä tarkoitettu päätös annettiin, ei ole pidettävä enää tarkoituksenmukaisena. Tukemismäärärahojen kiertonopeuden parantamiseksi olisi tarkoituksenmukaista siirtyä nykyisestä viiden vapaavuoden järjestelmästä yhden vapaavuoden järjestelmään, jolloin takaisin maksu nopeutuisi neljällä vuodella. Lisäksi on todettava, että jo nyt monet maksavat lainan kerralla pois takaisinperinnän alettua. Jos yksityisen henkilön maksua on jäljellä enintään 350 euroa, niin se peritään kerralla. Muilta kuin yksityisiltä maanomistajilta ja kuolinpesiltä laina peritään heti takaisin.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain (947/1997) 9 §:n mukaan valtionlainan takaisinmaksuaika on enintään 15 vuotta. Valtionlainan vuotuismaksujen suorittamiseen voidaan kuitenkin myöntää lykkäystä siten kuin asetuksella säädetään. Peruskuivatuksen valtionlainan vuotuinen korko on kolme prosenttia. Lainan vuotuista korkoa voidaan kuitenkin tarkistaa aikaisintaan kolmannen lainavuoden alusta lukien laskettuna siitä, milloin lainan takaisinmaksaminen on määrätty aloitettavaksi. Tarkistus vastaa lainan myöntämisen jälkeen yleisessä korkotasossa tapahtuneita muutoksia ja voi olla enintään kaksi prosenttiyksikköä. Koron tarkistamisesta päättää asianomainen ministeriö.

Voimassa olevan uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981) 7 §:ään ja 10 a §:n 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi viranomaisorganisaation aikaisemmista muutoksista johtuneet luonteeltaan tekniset tarkistukset.

2 Esityksen vaikutukset

Ehdotetut muutokset uusjakojen tukemisesta annettuun lakiin ja asetukseen nopeuttaisivat takaisinperintää noin 19 vuodesta noin 10 vuoteen, jolloin takaisinperintä tapahtuisi puolta nopeammin nykyiseen verrattuna. Muutos nopeuttaisi merkittävästi takaisin perittävän tukemismäärärahan palautumista valtiolle.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto valtiovarainministeriöltä, Maanmittauslaitokselta ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitolta (MTK).

4 Voimaantulo

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-maan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusjakojen tukemisesta annetun lain (24/1981) 7 ja 8 § ja 10 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 ja 8 § osaksi laeissa 450/1990 ja 291/1995 ja 10 a §:n 1 momentti laissa 450/1990, seuraavasti:

7 §

Maanmittaustoimisto maksaa 2 §:ssä tarkoitetut varat ennakolta tilan omistajalle tai haltijalle taikka toimitusmiesten esityksestä muulle toimituksessa nimetylle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on nostettu ennen kuin työ on tehty, nostettua määrää vastaava työ on tehtävä kahden vuoden kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä syystä maanmittaustoimisto voi kuitenkin myöntää määräaikaan pidennystä enintään kaksi vuotta kerrallaan. Jos työ ei valmistu määräajassa, nostettu määrä on perittävä takaisin ja maksettava sille nostamispäivästä lukien korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen korko.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja nosteta viiden vuoden kuluessa 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamisesta, oikeus niiden saamiseen on menetetty, ellei maanmittaustoimisto erityisestä syystä toisin päätä.

8 §

Yksityisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin perittävän osan takaisinmaksu 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä kertaa sen mukaan, kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Velvollisuudesta suorittaa pääomamäärältään vähäinen saaminen yhdellä kertaa sekä vuotuismaksujen suorittamisen alkamisajasta ja niiden ylimääräisestä lyhentämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Jos takaisin perittäviä kustannuksia ei suoriteta erääntymispäivänä, peritään viivästyneen maksun määrälle korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko erääntymispäivästä lukien siihen päivään saakka, kunnes maksu suoritetaan.

10 a §

Kun päätös kustannusten takaisin perimisestä on tehty, maanmittaustoimiston on viipymättä lähetettävä asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle ilmoitus 10 §:ssä tarkoitetusta panttivastuusta merkinnän tekemiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä määrää pienemmistä takaisin perittävistä kustannuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta eikä merkintää.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleiden uusjakojen valtion varoista maksettujen takaisin perittävien kustannusten suorittamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.


Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.