Hallituksen esitykset: 2009

HE 249/2009
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
HE 248/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen torjuntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 247/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
HE 246/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi muuntogeenisestä kasvintuotannosta
HE 245/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
HE 244/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistojen verotusta koskevaksi lainsäädännöksi
HE 243/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 242/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle veronkantolain 9 §:n muuttamisesta
HE 241/2009
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä
HE 240/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
HE 239/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
HE 238/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta
HE 237/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
HE 236/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen ympäristökeskuksesta
HE 235/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 234/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 233/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005—2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta
HE 232/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
HE 231/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tonnistoverolain muuttamisesta
HE 230/2009
Hallituksen esitys Eduskunnalle valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.