HE 237/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Vesienhoidon järjestämisestä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä lain määritelmäpykälään uusi käsite, vesistöalueen osa. Käsitettä käytettäisiin valtakunnan rajan ylittävien vesienhoitoalueiden määrit-tämisessä. Ehdotus on tekninen lisäys, jolla korjattaisiin puute, josta Euroopan yhteisön komissio on huomauttanut.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista (2000/60/EY) on pääasiassa pantu täytäntöön vesienhoidon järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004), jäljempänä vesienhoitolaki, ja sen perusteella annetuilla valtioneuvoston asetuksilla. Vesienhoitolaissa on säädetty toimivaltaisista viranomaisista, vesienhoitoalueista, vesien tilasta, vesienhoitosuunnitelmasta sekä ympäristötavoitteista. Vesienhoitoalueista annetulla valtioneuvoston asetuksella (1303/2004) täydennettiin lain säännöksiä vesienhoitoalueista, yhteistyöstä, yhteensovittamisesta ja kansainvälisten vesienhoitoalueiden hallinnollisista toimista Suomen osalta.

Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt virallisen huomautuksen vesipolitiikan puitedirektiivin saattamisesta osaksi Suomen lainsäädäntöä. Komissio on muun muassa huomauttanut, ettei tiettyjä määritelmiä ole saatettu lainkaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Virallisen huomautuksen laadinnan aikaan Suomessa oli vielä kesken lakia tarkentavien asetusten säätäminen. Virallisen huomautuksen vastauksessa komissiolle selvitettiin, kuinka määritelmät on jo saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä tai että ne ovat tarpeettomia Suomen olosuhteissa. Ainoastaan yhden käsitteen, vesistöalueen osan, määrit-tämistä pidettiin tarpeellisena. Vastauksessaan Suomi totesi, että vesienhoitolakia on tarkoitus muuttaa siten, että vesistöalueen osan määritelmä sisällytetään lakiin. Komissio on tiedustellut asian etenemistä syyskuun 2009 alussa.

2 Ehdotetut muutokset

Suomessa vakiintuneen käytännön mukaan vesistöalueella voidaan tarkoittaa myös osaa vesistöalueesta. Lainsäädäntöä on kuitenkin tarpeen selkiinnyttää määrittelemällä vesistöalueen osa. Muutoksella on merkitystä sovellettaessa vesienhoitolakia erityisesti valtakunnan rajan ylittäviin vesistöalueisiin, joissa vesienhoitolain mukainen toiminta kohdistuu vesistöalueen kansalliseen osaan.

Vesienhoitolain 2 §:n määritelmiin lisättäisiin uusi 7 kohta, jonka mukaan vesistöalueen osalla tarkoitetaan aluetta, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven tai joen kautta tiettyyn vesistön kohtaan.

Uudella käsitteellä tarkennettaisiin vesienhoitoalueen koostumista koskevan 3 §:n pääsääntöä. Voimassa olevan 3 §:n mukaan vesienhoitoalue koostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Pykälään lisättäisiin tarkentava lause: "Valtakunnan rajan ylittävillä vesistöalueilla vesienhoitoalueeseen kuuluu Suomen alueella oleva vesistöalueen osa".

3 Esityksen vaikutukset

Esitys on lakitekninen tarkennus, jolla ei ole ympäristövaikutuksia eikä taloudellisia tai yhteiskunnallisia vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu ympäristöministeriössä virkatyönä. Esityksestä on neuvoteltu maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

5 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ensi tilassa.

Lakiehdotus

Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vesienhoidon järjestämisestä30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain (1299/2004) 2 §:n 5 ja 6 kohta ja 3 §, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 7 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


5) pohjavesimuodostumalla yhtenäisenä esiintymänä olevaa vettä, joka sijaitsee huokoisessa ja läpäisevässä maa- tai kallioperämuodostumassa ja joka mahdollistaa merkittävän pohjaveden virtauksen tai merkittävän pohjavedenoton;

6) vesistöalueella aluetta, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven, joen tai suistoalueen kautta mereen; sekä

7) vesistöalueen osalla aluetta, josta kaikki pintavalunta virtaa puron, järven tai joen kautta tiettyyn vesistön kohtaan.

3 §
Vesienhoitoalue

Vesienhoitoalue koostuu yhdestä tai useammasta vesistöalueesta. Rannikkovesimuodostuma ja pohjavesimuodostuma kuuluvat siihen rajoittuvaan soveltuvimpaan vesienhoitoalueeseen. Valtakunnan rajan ylittävillä vesistöalueilla vesienhoitoalueeseen kuuluu Suomen alueella oleva vesistöalueen osa. Toisen valtion alueelle ulottuvista vesistöalueista muodostetaan kansainvälinen vesienhoitoalue siten kuin siitä erikseen säädetään.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.