HE 160/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta heinäkuussa 2009 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä.

Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Suomen ja Luxemburgin välillä on voimassa Luxemburgissa 1 päivänä maaliskuuta 1982 Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus (SopS 18/1983), jota on muutettu Luxemburgissa 24 päivänä tammikuuta 1990 Suomen ja Luxemburgin välillä tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 60/1992).

Sopimusta sovellettiin Suomessa ensimmäisen kerran vuodelta 1980 toimitetussa verotuksessa ja muutospöytäkirjaa vuodelta 1990 toimitetussa verotuksessa.

Lisäksi Suomen ja Luxemburgin välillä sovelletaan 19 päivänä joulukuuta 1977 annettua neuvoston direktiiviä 77/799/ETY jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla (virka-apudirektiivi), joka sisältää näiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa koskevia säännöksiä.

2 Asian valmistelu

Pöytäkirjasta on sovittu sähköpostitse. Pöytäkirja allekirjoitettiin Luxemburgissa 1 päivänä heinäkuuta 2009.

3 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Pöytäkirjalla ei muuteta tulon verottamisoikeuden jakautumista, joten pöytäkirjan määräysten soveltaminen ei merkitse sitä, että valtio, kunnat ja seurakunnat joutuisivat luopumaan verotuloistaan. Näistä syistä pöytäkirjan taloudellisia vaikutuksia ei voida pitää merkittävinä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Pöytäkirjan sisältö

I artikla. Tällä artiklalla muutetaan sopimuksen 26 artikla muuttamalla 1 ja 2 kappaleen teksti ja lisäämällä artiklaan uusi 3—5 kappale.

Pyydettyjen tietojen ei 1 kappaleen mukaan enää edellytetä olevan välttämättömiä kappaleessa mainittuja tarkoituksia varten, vaan riittää, että tiedot ovat ennalta katsoen olennaisia näitä tarkoituksia varten. Tietoja voidaan käyttää kaikenlaatuisia veroja koskevien sisäisten lakien hallinnoimiseksi tai toimeenpanemiseksi, ei pelkästään tulo- tai varallisuusveroa varten kuten nykyisin. Tiedonvaihdon soveltamisalaa laajentava uusi 1 kappale vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 1 kappaletta.

Salassapitoa koskeva 2 kappale ei merkittävästi muuta nykyistä 2 kappaletta ja vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 2 kappaletta. Sama koskee uutta 3 kappaletta, joka koskee perusteita, jotka oikeuttavat sopimusvaltion kieltäytymään tietojen antamisesta.

Uusi 4 kappale asettaa tietopyynnön vastaanottaneelle sopimusvaltiolle velvollisuuden käyttää tiedonhankintakeinojaan pyydettyjen tietojen hankkimiseksi, vaikka valtio ei itse tarvitse kyseisiä tietoja omiin verotuksellisiin tarkoituksiinsa. Velvollisuuden osalta sovelletaan 3 kappaleessa olevia rajoituksia eli niitä perusteita, jotka oikeuttavat kieltäytymään tietojen antamisesta, mutta perusteiden ei voida milloinkaan katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot eivät sen osalta koske kansallista etua. Kappale vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 4 kappaletta.

Uuden 5 kappaleen mukaan kieltäytymisperusteita koskevan 3 kappaleen määräysten ei voida katsoa sallivan sitä, että sopimusvaltio kieltäytyy antamasta tietoja vain sen vuoksi, että tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen, välittäjän tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia henkilössä. Kappale 5 koskee sanamuotonsa mukaan vain tietoja, jotka annetaan pyynnön perusteella. Uudessa artiklassa ei ole muita rajoituksia siitä, millä tavalla eli pyynnöstä, spontaanisti tai automaattisesti, tietoja annetaan, mutta Luxemburg on ilmoittanut, että se ei ole valmis vaihtamaan tietoja automaattisesti. Kappale vastaa OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklan 5 kappaletta sillä erotuksella, että kappale koskee vain pyynnöstä tapahtuvaa tiedonvaihtoa.

Pöytäkirjaan liittyy noottienvaihdolla tehty sopimus, josta tulee määräystensä mukaisesti sopimuksen olennainen osa pöytäkirjan voimaantulopäivänä, sisältää tarkempia täytäntöönpanomääräyksiä siitä, mitä yksittäisiä tietoja sopimuksen 26 artiklassa tarkoitettuun toimivaltaisen viranomaisen esittämään tietopyyntöön pitää sisällyttää.

II artikla. Pöytäkirjan voimaantuloa koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan.

2 Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:llä saatetaan voimaan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.

2 §. Tarkempia säännöksiä täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §. Voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

3 Voimaantulo

Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Pöytäkirjaa sovelletaan kummassakin sopimusvaltiossa voimaantulovuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen alkavilta verovuosilta.

Pöytäkirjaan liittyvä noottienvaihdolla tehty sopimus on tarkoitus saattaa voimaan tasavallan presidentin asetuksella siten, että se tulee voimaan samaan aikaan pöytäkirjan kanssa.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja säätämisjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.

Pöytäkirjan I artikla sisältää joko suoraan tai välillisesti verotukseen liittyviä määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Pöytäkirjan määräykset edellyttävät tältä osin eduskunnan hyväksymistä.

Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentissa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa 1 päivänä heinäkuuta 2009 Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan.

Koska pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Luxemburgissa 1 päivänä heinäkuuta 2009 Suomen ja Luxemburgin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

3 §

Tämä lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.


Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.