HE 129/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotililain sekä eräiden muiden verotusta koskevien lakien voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä arvonlisäverolain, ennakkoperintälain ja arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Verotililain sekä sen yhteydessä annettujen eräiden muiden verolakien voimaantulosäännöksiin sisältyviä soveltamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi. Elokuussa 2009 voimaan tulleita lakeja sovellettaisiin vasta vuoden 2010 alusta. Lisäksi arvonlisäverolakiin, ennakkoperintälakiin ja arpajaisverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti lainkohdat, jotka kumottiin verotililain säätämisen yhteydessä. Väliaikaiset lait olisivat voimassa vuoden 2009 loppuun.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi teknisluonteisia täsmennyksiä verotililakiin ja korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin, jotka ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta.


ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ  1
SISÄLLYS 2
PERUSTELUT 4
1 Nykytila ja ehdotetut muutokset 4
2 Esityksen vaikutukset 4
3 Asian valmistelu 4
4 Voimaantulo 4
LAKIEHDOTUKSET 5
verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta 5
arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 6
arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta 8
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 9
verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 10
ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 11
ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta 12
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 13
korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 14
korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 15
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 16
arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 17
arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta 18
veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 19
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 20
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 21
LIITE 22
RINNAKKAISTEKSTIT 22
verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta 22
arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 23
arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta 26
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 28
verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 29
ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 29
ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta 31
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 32
korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 33
korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 34
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 35
arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 35
arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta 36
veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 38
veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 38
verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 39

PERUSTELUT

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Oma-aloitteisten verojen maksamista, ilmoittamista ja palauttamista koskeva menettely on tarkoitus uudistaa vuoden 2010 alusta. Menettelyyn liittyvän verotililain (604/2009) säätämisen yhteydessä muutettiin useita muita verolakeja vastaamaan uudistusta. Muutettavina olivat arvonlisäverolaki (1501/1993), eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annettu laki (664/1966), verontilityslaki (532/1998), ennakkoperintälaki (1118/1996), työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettu laki (366/1963), korkotulon lähdeverosta annettu laki (1341/1990), rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettu laki (627/1978), arpajaisverolaki (552/1992), veronkantolaki (609/2005), veronlisäyksestä ja viivekorosta annettu laki (1556/1995) sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettu laki (1346/1999).

Lait vahvistettiin 7 päivänä elokuuta 2009 tulemaan voimaan 14 päivänä elokuuta 2009. Voimaantulosäännöksien mukaan lait tulevat myös sovellettaviksi voimaantulopäivästä. Verotilijärjestelmä on ollut tarkoitus kuitenkin ottaa käyttöön vasta 1 päivästä tammikuuta 2010. Säännösten soveltaminen aikaisemmin ei käytännössä ole mahdollista muun muassa sähköisen tietojärjestelmän puuttuessa.

Voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että lakeja sovellettaisiin 1 päivästä tammikuuta 2010 lukien voimaantulopäivän sijasta. Samalla lisättäisiin säännös, jonka nojalla ennen 1 päivää tammikuuta 2010 lakeja sovellettaisiin siinä muodossa kuin ne olivat ennen 14 päivänä elokuuta 2009 voimaan tulleita lainmuutoksia.

Verotililain säätämisen yhteydessä myös kumottiin tarpeettomiksi jääneet lainkohdat. Ne ehdotetaan säädettäväksi väliaikaisesti uudestaan, ja ne olisivat voimassa 31 päivään joulukuuta 2009. Siten arvonlisäverolakiin lisättäisiin väliaikaisesti 148 §, joka koskee ajankohtia, jolloin vero eräissä tapauksissa katsotaan maksetuksi. Lain 183 §:ssä säädettäisiin veronlisäyksestä sekä 187 §:ssä takaisin maksettavasta verosta ja sille maksettavasta korosta. Ennakkoperintälain 39 §:n 6 momentissa säädettäisiin maksuvelvollisuuden tai maksuunpanon poistamisen tai alentamisen vuoksi palautettavan koron määrästä, 42 §:n 4 momentissa korosta arviomaksuunpanon oikaisemisen yhteydessä ja 43 §:ssä veronlisäyksestä. Arpajaisverolain 8 §:ään lisättäisiin 2 momentti, jossa säädetään arpajaisveron suorittamisen määräajoista, sekä lakiin lisättäisiin veron maksuunpanoa koskeva 10 §, veronkantolain säännösten soveltamista koskeva 14 § ja palautettavalle määrälle suoritettavaa korkoa koskeva 17 §.

Korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:ssä säädetään veron suorittamisesta. Pykälään lisättäisiin selvyyden vuoksi maininta ilmoittamisesta. Verotililain 7 §:ssä tehtäisiin lakiviittausta koskeva tarkistus.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksestä ei aiheudu merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia verovelvollisille tai veronsaajille.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

4 Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisimman pian. Verotililain 7 § 2 momentti ja korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 § tulisivat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä elokuuta 2009 annetun verotililain (604/2009) 7 §:n 2 momentti ja 51 §:n 2—4 momentti seuraavasti:

7 §
Kausiveroilmoituksen antaminen

Ilmoitusvelvollisen on allekirjoitettava kausiveroilmoitus. Sähköisesti annettu kausiveroilmoitus on varmennettava vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitetulla kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tai muulla hyväksyttävällä tavalla. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ja mitä varmenne- tai tunnistusmenetelmää käyttäen sähköinen kausiveroilmoitus voidaan antaa.


51 §
Voimaantulo

Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sen jälkeen päättyviltä kohdekausilta ilmoitettavaan, maksettavaan ja palautettavaan veroon.

Lakia sovelletaan siten kuin jäljempänä säädetään myös ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä vero- tai kohdekaudelta ilmoitettavaan, maksettavaan ja palautettavaan veroon ja sille määrättyihin viivästysseuraamuksiin, jos vero maksuunpannaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen tai veron palauttamista koskeva päätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu maksuunpantu vero ja sille määrätty viivästysseuraamus kirjataan verotilille velvoitteeksi maksuunpanossa määrättynä eräpäivänä. Verolle on suoritettava tämän lain mukaista viivästyskorkoa 1 päivästä tammikuuta 2010, kuitenkin aikaisintaan asianomaisessa verolaissa säädetystä veron maksamisen määräpäivästä. Verotilille velvoitteeksi kirjattuun veroon sovelletaan soveltuvin osin myös muita tämän lain säännöksiä. Verolle ei kuitenkaan määrätä myöhästymismaksua.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lain 7 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Lain 51 §:n 2—4 momenttia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


2.

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäverolain muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (605/2009) voimaantulosäännöksen 2—15 momentti seuraavasti:


2. Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta verokaudelta ja 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen päättyvältä 13 c §:n 4 momentissa tarkoitetulta verokaudelta ilmoitettavaan, maksettavaan ja takaisin maksettavaan veroon.

3. Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä verokaudelta ilmoitettavaan, maksettavaan ja takaisin maksettavaan veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

4. Tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 148 §:n 1 ja 2 momenttia ei sovelleta verovelvollisen 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen veron suorittamiseksi maksamaan määrään eikä 148 §:n 3 momenttia veroon, jota koskeva veronmääräämispäätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen.

5. Verovelvollisella on oikeus vähentää viimeiseltä ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä verokaudelta vähentämättä jäänyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 149 §:ssä tarkoitettu määrä 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavalta verokaudelta. Jos verovelvollinen on saanut vähentämättä jääneen määrän takaisin 149 §:n tai voimaantulosäännöksen 6 momentin perusteella, sitä ei saa vähentää 1 päivänä tammikuuta 2010 alkavalta verokaudelta.

6. Verovelvollisella, jonka tilikausi 1 päivänä tammikuuta 2010 muuttuu 208 a §:n perusteella kalenterivuodeksi, on oikeus saada palautuksena viimeiseltä ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä verokaudelta vähentämättä jäänyt lain voimaan tullessa voimassa olleessa 149 §:ssä tarkoitettu määrä. Palautus maksetaan hakemuksen tai muun saadun selvityksen perusteella ja siihen sovelletaan soveltuvin osin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

7. Lain 149 b—149 d §:ää sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen päättyvään tilikauteen.

8. Verovelvollisella, jonka tilikausi 1 päivänä tammikuuta 2010 muuttuu 208 a §:n perusteella kalenterivuodeksi, on oikeus saada 149 a §:ssä tarkoitettu huojennus 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen päättyvältä kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta kyseiseen tilikauteen kuuluvilta 1 päivää tammikuuta 2010 edeltäneiltä kalenterikuukausilta tilitettävästä verosta. Huojennukseen sovelletaan soveltuvin osin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Huojennusta koskevia säännöksiä sovellettaessa tilikautena pidetään 1 päivää tammikuuta 2010 edeltäviä kirjanpitolain mukaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuukausia.

9. Verovelvollisella, jonka tilikausi 1 päivänä tammikuuta 2010 muuttuu 208 a §:ssä tarkoitetusta kalenterivuodesta kirjanpitolain mukaiseksi tilikaudeksi, on oikeus saada 149 a §:ssä tarkoitettu huojennus 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeen päättyvältä kirjanpitolain mukaiselta tilikaudelta kyseiseen tilikauteen kuuluvilta 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeisiltä kalenterikuukausilta tilitettävästä verosta. Huojennusta koskevia säännöksiä sovellettaessa tilikautena pidetään 1 päivän tammikuuta 2010 jälkeisiä kirjanpitolain mukaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuukausia.

10. Sellaisen verovelvollisen, jonka verokausi on 162 a §:n 2—4 momentissa tarkoitettu verokausi, verokautena pidetään kuitenkin hakemuksen perusteella 1 päivästä tammikuuta 2010 lukien mainituissa lainkohdissa tarkoitettua lyhyempää verokautta edellyttäen, että verovelvollinen on tehnyt hakemuksen kolmen kuukauden kuluessa 1 päivästä tammikuuta 2010.

11. Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä verokaudelta maksettavaa veroa koskeva veroilmoitus saapuu verovirastolle 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, verovirasto määrää verovelvollisen ilmoittaman veron verovelvollisen maksettavaksi.

12. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 182 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä verokaudelta tilitettävään veroon, jota ei ole säädetyssä ajassa maksettu tai jota on maksettu ilmeisesti liian vähän, jos vero on määrätty maksettavaksi 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen.

13. Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä verokaudelta maksettavaa veroa koskeva veronmääräämispäätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, verolle lasketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 183 §:n 3 momentissa tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

14. Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä verokaudelta takaisin maksettavaa veroa koskeva päätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 187 §:n 2 momentissa tarkoitettua korkoa maksetaan siihen päivään saakka, jona takaisin maksettavaa veroa koskeva päätös tehdään.

15. Verovelvollinen, joka on ilmoittanut ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavan veron liian suurena tai vähennettävän veron liian pienenä, saa korjata virheen vähentämällä liikaa ilmoitetun veron tilikauden aikana 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta verokaudelta. Jos verovelvollisen tilikausi 1 päivänä tammikuuta 2010 muuttuu 208 a §:ssä tarkoitetuksi kalenterivuodeksi, korjaus voidaan tehdä 1 päivästä tammikuuta 2010 lukien sovellettavan tilikauden aikana.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


3.

Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1993 annettuun arvonlisäverolakiin (1501/1993) siitä lailla 605/2009 kumotun 148, 183 ja 187 §:n tilalle väliaikaisesti uusi 148, 183 ja 187 § seuraavasti:

148 §

Edellä 147 §:n 1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä maksettu vero katsotaan maksetuksi siltä kalenterikuukaudelta, jolta verovelvollinen on ilmoittanut sen maksaneensa tai jolta hänen on muutoin katsottava sen maksaneen.

Edellä 147 §:n 3 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden aikana, jonka kuluessa vero on 178 §:n 2 momentin mukaan määrättävä, maksettu vero katsotaan maksetuksi siltä kalenterivuodelta, jolta verovelvollinen on veroilmoituksessaan ilmoittanut sen maksaneensa tai jolta hänen on katsottava sen maksaneen.

Jos 1 tai 2 momentissa mainittu vero on maksuunpantu tai jos vero maksetaan 1 tai 2 momentissa säädetyn määräajan jälkeen, maksu käytetään maksuunpannun maksamatta olevan veron, veronkorotuksen ja veronlisäyksen sekä perittävän viivästyskoron, jäämämaksun ja viivekoron suoritukseksi.

183 §

Jos verovelvollinen maksaa verokaudelta tilitettävää veroa ilman maksuunpanoa 147 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, hänen on veron maksamisen yhteydessä oma-aloitteisesti maksettava veronlisäystä.

Jos verokaudelta tilitettävää veroa ei ole maksettu 147 §:ssä säädetyssä määräajassa, määrätään maksamatta jääneelle verolle veronlisäystä. Veronlisäystä määrätään myös määräajan jälkeen maksetulle verolle, jolle verovelvollinen ei ole 1 momentissa tarkoitetulla tavalla maksanut veronlisäystä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu veronlisäys lasketaan siten kuin laissa veronlisäyksestä ja viivekorosta säädetään. Erityisestä syystä viranomainen voi kuitenkin laskea veronlisäyksen säädettyä myöhemmästä ajankohdasta.

Jos vero on määrätty kokonaan tai osittain arvioimalla kalenterikuukautta pidemmältä ajalta taikka jos muutoin ilman kohtuutonta lisätyötä ei ole selvitettävissä, miltä kalenterikuukaudelta veroa on jäänyt maksamatta, voidaan veronlisäyksen laskemisen alkamisajankohta arvioida ottaen huomioon maksamatta jääneen veron todennäköinen jakautuminen eri kuukausille.

Jos veron määrääminen perustuu valtion puolesta tehtyyn valitukseen sekä jos valtiolle on perittävä verovelvollisen jo maksama, mutta hänelle takaisin maksettu vero, veronlisäys on määrältään veronkantolain (609/2005) 22 §:ssä tarkoitetun koron suuruinen.

187 §

Verovelvolliselle takaisin maksettava vero on maksettava viivytyksettä.

Takaisin maksettavalle verolle maksetaan veronkantolain 22 §:ssä säädetty korko. Korko lasketaan tilikautta seuraavan toisen kalenterikuukauden lopusta tai, jos kysymys on verosta, jonka verovelvollinen on maksanut vasta mainitun ajankohdan jälkeen, maksupäivästä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


4.

Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (606/2009) voimaantulosäännöksen 2 ja 3 momentti seuraavasti:


Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja suoritettavaan veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei muussa laissa toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


5.

Laki verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (607/2009) voimaantulosäännöksen 2 momentti seuraavasti:


Verovuodelta 2009 ja soveltuvin osin sitä aikaisemmilta verovuosilta tehtäviin tilityksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


6.

Laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ennakkoperintälain muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (608/2009) voimaantulosäännöksen 2—8 momentti seuraavasti:


Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja maksettavaan suoritukseen ja siitä toimitettavaan ennakonpidätykseen.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta ilmoitettavaan ja maksettavaan suoritukseen ja siitä toimitettavaan ennakonpidätykseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin säädetä.

Sellaisen suorituksen maksajan, jonka ilmoitusjakso on 32 §:n 4 momentin mukaan neljänneskalenterivuosi, ilmoitusjaksona pidetään kuitenkin hakemuksen perusteella 1 päivästä tammikuuta 2010 lukien kalenterikuukautta edellyttäen, että verovelvollinen on tehnyt hakemuksen kolmen kuukauden kuluessa 1 päivästä tammikuuta 2010 ja että lain 33 b §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta maksettavaa ennakonpidätystä koskeva valvontailmoitus saapuu verovirastolle 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, verovirasto maksuunpanee suorituksen maksajan ilmoittaman ennakonpidätyksen.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 44 §:n 1 momentin 1 kohtaa ei sovelleta ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta maksettavaan ennakonpidätykseen, jota ei ole säädetyssä ajassa maksettu tai jota on maksettu ilmeisesti liian vähän, jos ennakonpidätys on maksuunpantu 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta maksettavaa ennakonpidätystä koskeva maksuunpanopäätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, ennakonpidätykselle lasketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 43 §:ssä tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta palautettavaa ennakonpidätystä koskeva päätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, lain voimaan tullessa voimassa olleessa 39 §:n 6 momentissa ja 42 §:n 4 momentissa tarkoitettua korkoa maksetaan siihen päivään saakka, jona palautettavaa ennakonpidätystä koskeva päätös tehdään.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


7.

Laki ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä joulukuuta 1996 annettuun ennakkoperintälakiin (1118/1996) siitä lailla 608/2009 kumotun 39 §:n 6 momentin, 42 §:n 4 momentin ja 43 §:n tilalle väliaikaisesti uusi 39 §:n 6 momentti, 42 §:n 4 momentti ja 43 § seuraavasti:

39 §
Maksuunpanon poistaminen ja siitä luopuminen

Maksuvelvollisuuden tai maksuunpanon poistamisen tai alentamisen vuoksi palautettavalle määrälle maksetaan korkoa veronkantolain 22 §:ssä tarkoitettu määrä maksupäivästä takaisinmaksupäivään.


42 §
Arviomaksuunpanon oikaiseminen

Arviomaksuunpanon oikaisemisen vuoksi palautettavalle määrälle maksetaan korkoa veronkantolain 22 §:ssä tarkoitettu määrä maksupäivästä takaisinmaksupäivään.

43 §
Veronlisäys

Ennakonpidätyksen toimittamisen tai pidätyksen maksamisen laiminlyönyt suorituksen maksaja on laiminlyödyn määrän lisäksi määrättävä suorittamaan veronlisäystä siten kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 3 §:ssä säädetään. Veronlisäys lasketaan sekä ennakonpidätyksen toimittamisen että sen maksamisen laiminlyönnin yhteydessä 12 §:ssä tarkoitettua asetuksella säädettyä maksupäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Veronlisäys on määrättävä maksettavaksi, vaikka pidättämättä tai maksamatta jätetty määrä on jo suoritettu. Veronlisäys voidaan määrätä maksettavaksi silloinkin, kun maksuunpano jätetään 39 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erityisestä syystä määräämättä. Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 3 §:stä poiketen veronlisäys lasketaan tällöin sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden loppuun, jona ennakonpidätys olisi ollut toimitettava.

Verovirasto voi erityisestä syystä laskea veronlisäyksen edellä säädettyä myöhemmästä ajankohdasta.

Jos maksuunpanosta luovutaan laiminlyönnin vähäisyyden vuoksi, veronlisäystä ei maksuunpanna.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


8.

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (609/2009) voimaantulosäännöksen 2—4 momentti seuraavasti:


Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta maksettavaan sosiaaliturvamaksuun.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta maksettavaan sosiaaliturvamaksuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin säädetä.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa sosiaaliturvamaksua koskeva maksuunpano tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, sosiaaliturvamaksulle lasketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 10 §:n 3 momentissa tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


9.

Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (610/2009) voimaantulosäännöksen 2—4 momentti seuraavasti:


Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen korkotulosta perittyyn veroon.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 korkotulosta perittyyn veroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä tai muussa laissa toisin säädetä.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 maksetusta korosta perittävää lähdeveroa koskeva maksuunpano tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, verolle lasketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


10.

Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/1990) 7 §, sellaisena kuin se on laissa 610/2009, seuraavasti:

7 §
Veron ilmoittaminen ja suorittaminen

Koronmaksajan on ilmoitettava ja suoritettava korkotulosta perimänsä vero viimeistään koronmaksua seuraavana kuukautena verotililaissa (604/2009) säädettynä ajankohtana. Veroa koskevat tiedot on ilmoitettava kausiveroilmoituksella siten kuin verotililaissa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen korkotulosta perittyyn veroon.


11.

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (611/2009) voimaantulosäännökseen uusi 2 momentti seuraavasti:


Lain voimaan tullessa voimassa ollutta 11 §:n 1 momenttia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


12.

Laki arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arpajaisverolain muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (612/2009) voimaantulosäännöksen 2—6 momentti seuraavasti:


Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen alkavalta kalenterikuukaudelta suoritettavaan arpajaisveroon.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaan arpajaisveroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa arpajaisveroa koskeva ilmoitus saapuu verovirastolle 1 päivän maaliskuuta 2010 jälkeen, verovirasto maksuunpanee verovelvollisen ilmoittaman veron.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta suoritettavaa arpajaisveroa koskeva maksuunpanopäätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, verolle lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleessa 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua veronlisäystä 31 päivään joulukuuta 2009 saakka.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2010 päättyneeltä kalenterikuukaudelta palautettavaa arpajaisveroa koskeva päätös tehdään 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen, lain voimaan tullessa voimassa olleessa 17 §:ssä tarkoitettua korkoa maksetaan siihen päivään saakka, jona palautettavaa arpajaisveroa koskeva päätös tehdään.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


13.

Laki arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä kesäkuuta 1992 annettuun arpajaisverolakiin (552/1992) siitä lailla 612/2009 kumotun 8 §:n 2 momentin sekä 10, 14 ja 17 §:n tilalle väliaikaisesti uusi 8 §:n 2 momentti sekä 10, 14 ja 17 § seuraavasti:

8 §
Veron suorittaminen ja ilmoittamisvelvollisuus

Muun kuin tavara-arpajaisten toimeenpanijan on suoritettava kalenterikuukauden arpajaisvero viimeistään tätä kuukautta toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Tavara-arpajaisten toimeenpanijan on suoritettava arpajaisvero viimeistään kalenterikuukautta kolmanneksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Jos edellä tarkoitettu päivä on pyhäpäivä tai lauantai, veron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


10 §
Veron maksuunpano

Jos arpajaisveroa ei ole suoritettu määräajassa tai jos vero on suoritettu säädetyn määräajan jälkeen, veroviraston on määrättävä verovelvollisen maksettavaksi suorittamatta oleva vero sekä sille veronlisäystä sen mukaan kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään.

Maksuunpano toimitetaan viimeistään viidennen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka kuluessa vero olisi ollut suoritettava.

14 §
Veronkantolain säännösten soveltaminen

Arpajaisveron kannossa, perimisessä ja palauttamisessa noudatetaan veronkantolain (609/2005) säännöksiä, ellei tässä laissa tai sen nojalla toisin säädetä.

17 §
Palautettavalle määrälle suoritettava korko

Jos arpajaisveroa palautetaan maksuunpanon oikaisun tai muutoksenhakumenettelyn johdosta, palautettavalle verolle maksetaan veronkantolain 22 §:ssä säädetty korko veron maksupäivästä takaisinmaksupäivään.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2009 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


14.

Laki veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään veronkantolain muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (613/2009) voimaantulosäännökseen uusi 2 momentti seuraavasti:


Lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


15.

Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (614 /2009) voimaantulosäännökseen uusi 2 momentti seuraavasti:


Lain voimaan tullessa voimassa ollutta 1 §:n 1 momenttia sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


16.

Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta 7 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (615/2009) voimaantulosäännökseen uusi 2 momentti seuraavasti:


Lain voimaan tullessa voimassa ollutta 21 §:ää sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2009.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Lakia sovelletaan jo 14 päivästä elokuuta 2009.


Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.