HE 117/2009

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄAASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien valtionosuuslakia siten, että kunnalle vuosina 2009―2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovelletaan kuitenkin vuoden 2009 alusta lukien.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Viranomaisradioverkon rahoituksesta säädettiin kuntien valtionosuuslain 27 §:n 3 momentissa lainmuutoksella (1376/2007). Säännöksen mukaan kunnalle vuosina 2008―2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta on vähennetty 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi. Muutettaessa samaista 3 momenttia lailla (859/2008) kumottiin erheellisesti viranomaisradioverkon rahoitusta koskeva säännös vaikka vuoden 2009 valtion talousarvion mukaan verkon rahoitusta on tarkoitus jatkaa entiseen tapaan. Erhe huomattiin uuden valtionosuuslainsäädännön valmistelun yhteydessä.

Viranomaisradioverkon rahoituksesta tulee huolehtia, koska päätelaitteiden määrä jää arvioitua alhaisemmaksi ja käyttömaksutuloilla ei voida kattaa kaikkia verkon ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Verkon käytön vuosittaisen alijäämän arvioidaan olevan 11,7 miljoonaa euroa vuosina 2009—2010. Verkon päätelaitteista 47 prosenttia on kunnallisten pelastus-, terveys- ja sosiaaliviranomaisten sekä niille palveluja tuottavien käytössä. Verkon ylläpidosta aiheutuvat kustannukset tulee kattaa. Koska kunnat ovat viranomaisradioverkon merkittä käyttäjätaho, on perusteltua, että kunnat osallistuvat käyttömaksujen puuttuvan osuuden kattamiseen.

2 Ehdotetut muutokset ja esityksen vaikutukset

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntien valtionosuuslakia 27 §:ään uusi 5 momentti, jonka perusteella kunnalle vuosina 2009―2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi.

Viranomaisradioverkon rahoitus on otettu huomioon valtion vuoden 2009 talousarviossa.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriön kuntaosastolla.

4 Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lakia sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 2009 alusta lukien. Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotu

Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 27 §:ään, sellaisena kuin se on osittain laissa 1068/2005 ja 859/2008, uusi 5 momentti, seuraavasti:

27 §
Yleisen valtionosuuden perusteena oleva euromäärä

Kunnalle vuosina 2009―2010 myönnettävästä yleisestä valtionosuudesta vähennetään 0,37 euroa asukasta kohden viranomaisradioverkon rahoittamiseksi.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan kuitenkin vuoden 2009 alusta lukien.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.