Hallituksen esitykset: 2006

HE 260/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
HE 259/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 258/2006
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) toisesta täydentämisestä
HE 257/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
HE 256/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta
HE 255/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta
HE 254/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 253/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 252/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 251/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle merimieseläkelaiksi, laiksi merimieseläkelain voimaanpanosta ja laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta
HE 250/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä lääkemääräyksestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta
HE 249/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
HE 248/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 247/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön
HE 246/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta
HE 245/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion johtavista virkamiehistä sekä valtion virkamieslain 4 §:n 2 momentin 2 ja 5 kohdan kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin muuttamisesta
HE 244/2006
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 208/2006 vp) täydentämisestä
HE 243/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 242/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta
HE 241/2006
Hallituksen esitys Eduskunnalle luottotietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.