HE 11/2006

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tasavallan presidentin vuotuisen palkkion ja edustusmäärärahan määrien tarkistamista. Viimeksi palkkio on tarkistettu päivänä 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tulleella lailla, jolla on myös vahvistettu tasavallan presidentille tuleva edustusmääräraha. Kun sekä palkka- että kustannustaso ovat 1 päivästä maaliskuusta 2000 olennaisesti kohonneet, on tarpeen tasavallan presidentin 1 päivänä maaliskuuta 2006 alkavaa toimikautta varten tarkistaa palkkiota ja edustusmäärärahaa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain (1032/1999) mukaan vuotuinen palkkio, jonka tasavallan presidentti saa toimestaan, on 102 000 euroa. Sen ohessa hänelle suoritetaan 160 000 euroa vuodessa edustustarkoituksia varten.

Tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan presidentillä on lisäksi asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta palkataan valtion varoilla.

Tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n 2 momentin ja tuloverolain (1535/1992) 87 §:n mukaan presidentin toimen hoitamisesta saatu palkkio, eläke, perhe-eläke ja valtiolta näiden lisäksi saatu asunto- tai muu etu eivät ole veronalaista tuloa.

Tasavallan presidentin palkkiosta annettu laki on ensimmäisen, 25 päivänä heinäkuuta 1919 annetun lain jälkeen uusittu yksitoista kertaa, jolloin samalla on tarkistettu palkkion ja edustusmäärärahan suuruus palkka- ja kustannustason muuttumisen vuoksi. Viimeksi palkkiota tarkistettiin 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tulleella lailla ja samalla koko laki uusittiin.

Uusi 1 päivänä maaliskuuta 2000 voimaan tullut perustuslaki ei sisällä samasta ajankohdasta kumotun hallitusmuodon 26 §:n tapaista säännöstä, jossa kiellettiin palkkion lisääminen tai vähentäminen presidentin toimiaikana. Näin ollen palkkion muuttamisen on katsottu olevan mahdollista presidentin toimikautenakin.

Esityksen mukaan tasavallan presidentin palkkiota ja edustusmäärärahaa 1 päivänä maaliskuuta 2006 alkavana toimikautena tarkistettaisiin, palkkiota suhteessa valtion palkkatason muutoksiin sekä edustusmäärärahaa suhteessa kustannustason muutoksiin. Korotuksen suuruutta arvioitaessa on otettava huomioon, että nousua tapahtunee palkka- ja kustannustasossa tasavallan presidentin tulevanakin toimikautena.

Tasavallan presidentin palkkion osalta on lähinnä otettu huomioon ansiotasoindeksin nousu. Valtiosektorin ansiotasoindeksi on noussut 23,3 prosenttia vuodesta 2000.

Tasavallan presidentin edustusmäärärahaa ja sen muutoksia on verrattu kuluttajahintaindeksin kehitykseen. Kuluttajahintaindeksi on noussut 6,6 prosenttia vuodesta 2000. Edustusmäärärahalla katetaan muun muassa jatkuvasti lisääntyvä kansainvälinen kanssakäyminen sekä muut tasavallan presidentin tehtävästä aiheutuvat edustusmenot.

Edellä selostetun perusteella palkkiota ehdotetaan nostettavaksi 126 000 euroon vuodessa. Edustusmäärärahaa ehdotetaan nostettavaksi elinkustannusindeksin nousun ja lisääntyvästä edustustarpeesta aiheutuvien lisäkustannuksen johdosta 171 000 euroon vuodessa.

Tasavallan presidentin asuntoedun sekä palkkion, edustusmäärärahan ja asuntoedun verovapautta koskevien säännöksien ehdotetaan pysyvän ennallaan.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksen mukaisen tasavallan presidentin palkkion korotus aiheuttaa 20 000 euron lisäkustannukset ja edustusmäärärahojen ehdotettu korotus 9 167 euron lisäkustannukset 10 kuukauden osalta vuonna 2006. Mainitut lisäkustannukset tulisi ottaa huomioon vuoden 2006 I lisätalousarvioesityksessä.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian. Tätä lakia ehdotetaan sovellettavaksi takautuvasti 1 päivästä maaliskuuta 2006.

4. Asian valmistelu

Hallituksen esitys on laadittu valtioneuvoston kansliassa virkamiestyönä yhteistyössä tasavallan presidentin kanslian kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tasavallan presidentin palkkiosta 12 päivänä marraskuuta 1999 annetun lain (1032/1999) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 956/2001, seuraavasti:

1 §

Vuotuinen palkkio, jonka tasavallan presidentti saa toimestaan, on 126 000 euroa. Sen ohessa hänelle suoritetaan 171 000 euroa vuodessa edustustarkoituksia varten. Presidentillä on lisäksi asunto valtion talossa, jonka kunnossapito, lämmitys ja valaistus sekä sisustus kustannetaan ja tarpeellinen henkilökunta palkataan valtion varoilla.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2006.


Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.