HE 119/2003

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan Suomen Akatemiasta annettua lakia muutettavaksi uuden valtionavustuslain voimaantulon vuoksi siten, että siihen lisätään viittaus valtionavustuslakiin. Muutoksenhakua koskevia valtionavustuslain säännöksiä ei sovellettaisi valtionavustuksen myöntämistä koskevaan Suomen Akatemian päätökseen. Valtionavustuslain mukainen muutoksenhaku olisi kuitenkin käytettävissä, kun on kysymys jo myönnetyn valtionavustuksen maksatuksen keskeyttämisestä, palauttamisesta tai takaisinperinnästä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Suomen Akatemian tehtävänä on tiedehallinnon keskuselimenä edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä, kehittää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä, toimia asiantuntijaelimenä tiedepolitiikkaa koskevissa kysymyksissä sekä myöntää määrärahoja tieteelliseen tutkimukseen ja muuhun tieteen edistämiseen.

Suomen Akatemialla on useita tutkimusrahoitusmuotoja eri tarkoituksiin. Akatemia rahoittaa muun muassa tutkimushankkeita, tutkimusohjelmia, tutkimuksen huippuyksiköitä, Akatemian tutkimusvirkoja, tutkijankoulutusta sekä kansainvälistä yhteistyötä. Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten volyymi oli vuonna 2002 yhteensä 176,5 miljoonaa euroa. Akatemian tutkimusrahoituksesta valtaosa osoitetaan yliopistoille. Vuonna 2002 yliopistojen osuus rahoituksesta oli lähes 84 prosenttia. Valtion tutkimuslaitosten osuus oli noin 6 prosenttia. Vain runsaat 10 prosenttia Akatemian tutkimusrahoituksesta osoitettiin valtion ulkopuolisille rahoituksen saajille valtionavustuksina tai apurahoina joko yksittäisille henkilöille tai heidän taustaorganisaatioilleen. Yhteensä Suomen Akatemia käsitteli vuonna 2002 rahoitushakemuksia, tutkimusvirkoja koskevat hakemukset pois lukien, runsaat 4 000.

Suomen Akatemiasta annetun lain (378/1994) 7 §:n mukaan Akatemian päätökseen, joka koskee tutkimusmäärärahaa, apurahaa tai sopimusta, ei saa hakea muutosta valittamalla. Säännös koskee kaikkia tutkimusrahoituksen saajia. Säännöstä perusteltiin lain antamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 320/§993 vp) sillä, että Akatemian myöntämä tutkimusrahoitus on harkinnanvaraista, että se koskee yleensä korkeakouluissa ja valtion tutkimuslaitoksissa tehtävää tutkimustyötä ja että kenelläkään hakijalla ei ole subjektiivista oikeutta rahoituksen saamiseen.

Valtionavustuslaki (688/2001) tuli voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001. Laki on harkinnanvaraisten valtionavustusten myöntämisen, maksamisen, käytön valvonnan sekä takaisinperinnän perusteita koskeva yleislaki. Valtionavustuslaki on toissijainen. Sitä sovelletaan vain siltä osin, kuin muualla lainsäädännössä ei jostakin asiasta toisin säädetä. Valtionavustuslailla kumottiin valtionavustuksia koskeviksi yleismääräyksiksi annettu valtioneuvoston päätös (490/1965). Valtionavustuslaissa ei säädetä, mihin toimintoihin valtionavustusta myönnetään, vaan tästä säädetään muussa lainsäädännössä ja päätetään valtion talousarviossa.

Esityksessä ehdotetaan Suomen Akatemiasta annettua lakia muutettavaksi siten, että sen 7 §:ään lisätään uusi 2 momentti, joka sisältää viittauksen valtionavustuslakiin. Ehdotuksen mukaan sellaisiin Suomen Akatemian rahoituspäätöksiin, joissa on kyse valtionavustuksesta tai apurahasta eli jotka suuntautuvat valtion budjettitalouden ulkopuolelle, sovellettaisiin valtionavustuslain säännöksiä. Muutoksenhakua koskevaa valtionavustuslain 34 §:ää ei kuitenkaan sovellettaisi päätöksiin, jotka koskevat itse avustuksen tai apurahan myöntämistä.

Valtionavustuslain 34 §:ssä säädetään muutoksenhausta valtionapuviranomaisen päätökseen. Sen mukaan valtionapuviranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Sen sijaan päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Koska kenelläkään hakijalla ei vastaisuudessakaan ole subjektiivista oikeutta viranomaisen harkinnasta ja käytettävissä olevista määrärahoista riippuvan rahoituksen saamiseen, kielto valittaa Suomen Akatemian päätöksistä, jotka koskevat avustusten myöntämistä, on syytä säilyttää. Tämä on perusteltua myös rahoituksen hakijoiden yhdenmukaisen kohtelun vuoksi, koska valtionavustuslain mukainen muutoksenhakumahdollisuus koskisi vain pientä osaa kaikista Suomen Akatemian rahoituksen hakijoista, eikä muutoksenhakumahdollisuutta olisi sellaisilla rahoitusta hakevilla, jotka toimivat valtion budjettitalouden piirissä.

Ehdotuksen mukaan muutoksenhakukielto koskisi ainoastaan itse avustuksen myöntämistä koskevaa päätöstä. Valtionavustuslain mukainen muutoksenhaku olisi kuitenkin käytettävissä muun muassa silloin, kun kysymys on valtionavustuslaissa tarkoitetun jo myönnetyn avustuksen maksatuksen keskeytyksestä, palauttamisesta ja takaisinperinnästä eli tapauksissa, joihin liittyy erityisiä oikeussuojan tarpeita. Ehdotettu menettely on sama kuin eräiden opetusministeriön hallinnonalan valtionavustussäännösten mukaan.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä organisatorisia vaikutuksia. Muutoksella säännellään harkinnanvaraisia valtionavustuksia, eikä muutos vaikuta valtion talousarviossa avustusten myöntämiseen tarkoitettujen määrärahojen suuruuteen.

3. Esityksen valmistelu

Esitys on valmisteltu Suomen Akatemian ehdotuksen pohjalta virkatyönä opetusministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Suomen Akatemiasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Suomen Akatemiasta 27 päivänä toukokuuta 1994 annetun lain (378/1994) 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §

Valtionavustuslain (688/2001) mukaiseen Suomen Akatemian rahoituspäätökseen sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa säädetään. Valtionavustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen ei kuitenkaan sovelleta lain 34 §:ää.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuksen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.