HE 113/2003

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia väliaikaisesti siten, että luottolaitosten niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja ei luettaisi veronalaisiksi tuloiksi verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 19 §:ään väliaikaisesti lisätyn säännöksen mukaan luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 2000—2002 toimitettavissa verotuksissa niin sanottujen järjestämättömien saamisten korkoja. Tällä tarkoitetaan maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden pääoma on merkittävä rahoitustarkastuksen antaman määräyksen mukaan järjestämättömiksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa rahoitustarkastuksen määräyksen mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi. Vastaavansisältöinen säännös lisättiin lakiin ensimmäisen kerran vuonna 1993 ja sitä oli mahdollista soveltaa tietyin edellytyksin jo vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

Rahoitustarkastuksen 28 päivänä joulukuuta 2002 antaman määräyksen nro 105.8 mukaan saatavan pääoma on merkittävä järjestämättömäksi, jos sen korko taikka pääoma tai sen osa on ollut erääntyneenä ja maksamatta kolme kuukautta. Jos asiakas on maksanut koron, mutta ei ole pystynyt hoitamaan pääomaa, saatavaa ei merkitä järjestämättömäksi, jos asiakas ja luottolaitos ovat kirjallisesti sopineet uudesta maksuaikataulusta.

Määräykset järjestämättömien saatavien korkotuottojen kirjaamisesta ovat rahoitustarkastuksen määräyksessä luottolaitoksen tilinpäätöksestä nro 106.1, joka on annettu 10 päivänä kesäkuuta 1998. Sen mukaan tilikauden tuotoksi ei saa kirjata maksamattomia korkoja saamisista, joiden pääoma on merkitty järjestämättömäksi määräyksen nro 105.8 mukaisesti. Tilikauden aikana korkotuotoiksi kirjatut maksamattomat korot tällaisista saamisista on viimeistään tilinpäätöksessä vähennettävä korkotuotoista.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:ään ehdotetaan lisättäväksi väliaikaisesti uusi 3 momentti, joka olisi voimassa vuoden 2004 loppuun. Momentti vastaisi sisällöltään vuoden 2002 loppuun voimassa ollutta säännöstä. Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei luettaisi verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden pääoma on merkittävä rahoitustarkastuksen antaman määräyksen mukaan järjestämättömiksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa rahoitustarkastuksen määräyksen mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi.

Luottolaitoksia koskevat tilinpäätössäännökset ja –määräykset ovat muuttumassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/65/EY eli niin sanotun Fair Value –direktiivin täytäntöönpanon johdosta. Muun muassa saamiset on arvostettava uusien tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti vuodesta 2005 lukien. On mahdollista, että uusista kirjanpitoa koskevista säännöksistä ja määräyksistä aiheutuu tarvetta tarkistaa myös korkojen tuloksi lukemista koskevia verosäännöksiä. Myös mahdollisella IAS-standardien soveltamisella yksittäistilinpäätöksiin saattaa olla vaikutusta asiaan. Tämän vuoksi ehdotetaan, että järjestämättömien luottojen korkoja koskeva verosäännös olisi voimassa väliaikaisena vuoden 2004 loppuun.

1. Esityksen vaikutukset

Rahoitustarkastuksesta saadun tiedon mukaan luottolaitosten järjestämättömien saamisten yhteismäärä vuoden 2001 lopussa oli 582 miljoonaa euroa, vuoden 2002 lopussa 516 miljoonaa euroa ja vuoden 2003 heinäkuun lopussa 580 miljoonaa euroa. Järjestämättömiksi merkittyjen saamisten korkojen määräksi vuodelta 2003 arvioidaan noin 30 miljoonaa euroa. Veron määrä kyseisestä summasta sovellettavan yhteisöverokannan mukaan on 8,7 miljoonaa euroa. Järjestämättömien saamisten korkojen tuloksi lukematta jättäminen merkitsee lähinnä näiden korkojen veronalaisuuden lykkääntymistä. Osa koroista jäänee kuitenkin lopullisesti saamatta. Jos järjestämättömien saamisten korot luettaisiin veronalaisiksi sinä vuonna, jona ne on rahoitustarkastuksen määräysten mukaan jätetty kirjaamatta kirjanpidossa, luottolaitoksilla olisi oikeus oikaista verotettavaa tuloaan sinä verovuonna, jona korkomenetys todetaan lopulliseksi. Esityksellä on näin ollen vaikutusta tulon jaksottamiseen. Kokonaisuudessaan esityksellä ei arvioida olevan huomattavaa vaikutusta veron tuottoon.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä. Asiaa valmisteltaessa on kuultu valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastoa, Verohallitusta, Rahoitustarkastusta ja Suomen Pankkiyhdistys ry:tä.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968) 19 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 859/1981 ja 1539/1992, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti:

19 §

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/1993) tarkoitetun luottolaitoksen veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa maksamatta olevia korkoja saamisista, joiden pääoma on merkittävä rahoitustarkastuksen antaman määräyksen mukaan järjestämättömiksi ja joiden korkoja luottolaitos ei saa rahoitustarkastuksen määräyksen mukaan kirjata tilinpäätöksessä tuotoksi.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

Sitä sovelletaan verovuosilta 2003 ja 2004 toimitettavissa verotuksissa.

Laki on voimassa 31 päivään joulukuuta 2004.


Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.