Hallituksen esitykset: 2002

Esitykset numeroittain

273-254 ...189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

HE 68/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
HE 66/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta
HE 65/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta
HE 64/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
HE 63/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 62/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta
HE 61/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta
HE 60/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta
HE 59/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 58/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi
HE 57/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta
HE 56/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maanmittaus-laitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
HE 55/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle alueiden kehittämislaiksi
HE 54/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
HE 53/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi
HE 52/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta
HE 51/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
HE 50/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä
HE 49/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
HE 48/2002
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Esitykset numeroittain

273-254 ...189-170 169-150 149-129 128-109 108-89 88-69 68-48 47-28 27-8 7-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.