HE 260/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan teknistä muutosta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin siten, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten osalta tarkistettaisiin ajankohtaa, jolloin heistä maksettava tuki viimeistään lakkaa. Ehdotettu lainmuutos liittyy lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta marraskuussa 2002 vahvistettuihin lainmuutoksiin, joiden mukaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten vanhemmilla on oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki lapsen ensimmäisen oppivelvollisuusvuoden ajan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta samanaikaisesti edellä mainittujen lasten päivähoidosta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen tuesta annettujen lainmuutosten kanssa.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Voimassa olevan lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §:n 1 momentin mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat saada lapselle kunnan järjestämän päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikan sairausvakuutuslaissa (364/1963) tarkoitetun vanhempainrahakauden päätyttyä ja että lapsi voi olla päivähoidossa siihen saakka, kunnes hän siirtyy perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetukseen. Päivähoitoa on kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, kun lapsi ennen perusopetuslaissa tarkoitettua oppivelvollisuusikää osallistuu perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen. Päivähoitolain 11 a §:n 2 momentissa säädetään päivähoitopaikalle vaihtoehtoisesta oikeudesta lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukeen. Sitä asiallisesti vastaavat säännökset sisältyvät lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996; jäljempänä tukilaki) 1 §:ään ja 3 §:n 1 momenttiin.

11 a §:n 1 momenttia muutettiin 1 päivänä marraskuuta 2002 vahvistetulla lailla (881/2002). Lainmuutoksella laajennettiin lapsen vanhempien tai muiden huoltajien oikeutta saada lapselle kunnan järjestämä päivähoitopaikka koskemaan myös perusopetuslain 25 §:n 2 momentin ns. pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensimmäistä oppivelvollisuusvuotta. Perusopetuslain 25 §:n 1 momentin pääsäännön mukaan oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten osalta oppivelvollisuus kuitenkin alkaa vuotta perusopetuslain 25 §:n 1 momentin pääsäännön mukaista aikaa aikaisemmin.

11 a §:n 1 momentin muuttamiseen yhteydessä muutettiin myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n 4 momenttia (882/2002). Lain muutoksella yksityisen hoidon tuen hoitoraha laajennettiin koskemaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen ensimmäistä oppivelvollisuusvuotta.

Edellä mainitut lain muutokset liittyvät vuoden 2003 talousarvioesitykseen. Lainmuutokset vahvistettiin 1 päivänä marraskuuta 2002 ja ne tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Voimassa olevan 17 §:n 2 momentin pääsäännön mukaan tuen maksaminen lakkaa, kun lain 3 §:ssä määritelty oikeus tukeen tai tuen saamisen muut edellytykset lakkaavat. 17 §:n 3 momentin mukaan tuen maksaminen lakkaa kuitenkin viimeistään heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. 3 momentti on ristiriidassa edellä mainitun lainmuutoksen kanssa, jolla lapsen vanhempien oikeutta valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki laajennettiin koskemaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensimmäistä oppivelvollisuusvuotta. Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan 17 §:n 3 momenttia muutettavaksi siten, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten osalta tuen maksaminen lakkaa kuitenkin viimeistään heidän oppivelvollisuuden alkamisvuottaan seuraavana vuonna. Ehdotettu lainmuutos on tekninen.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy 1 päivänä marraskuuta 2002 vahvistettuihin lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidosta tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamiseen (HE 151/2002 vp; EV 124/2002 vp), jolla pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten vanhempien oikeutta valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki laajennettiin koskemaan näiden lasten ensimmäistä oppivelvollisuusvuotta.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 samanaikaisesti 1 päivänä marraskuuta 2002 vahvistettujen lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamista sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamista koskevien lainmuutosten kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 17 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1291/1999, seuraavasti:

17 §
Maksaminen

Tuen maksaminen lakkaa kuitenkin viimeistään heinäkuun 31 päivänä sinä vuonna, jona lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Jos lapsen oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain 25 §:n 2 momentin mukaan vuotta perusopetuslain 25 §:n 1 momentissa mainittua aikaisemmin, tuen maksaminen kuitenkin lakkaa viimeistään oppivelvollisuuden alkamisvuotta seuraavana vuonna.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.


Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.