HE 259/2002

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia niin, että karjatalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä. Muutoksen jälkeen vuosiloman pituus olisi 24 päivää kalenterivuodessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 4 §:n 1 momentin mukaan vuosilomaan on oikeutettu maatalousyrittäjä, joka harjoittaa karjataloutta päätoimisesti. Karjatalouden tulee käsittää vähintään neljä kotieläinyksikköä, joista säädetään tarkemmin asetuksella. Lain 6 §:n mukaan 4 §:ssä tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada lomituspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilomaa varten 23 päivän ajaksi.

Hallituksen neuvottelussa sovitun mukaisesti säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että maatalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä. Muutoksen jälkeen vuosiloman pituus olisi 24 päivää kalenterivuodessa. Vuosiloman lisäämisen tavoitteena on tukea perheviljelmäpohjaista karjataloutta sekä karjatalouden harjoittajien jaksamista työssään.

2. Esityksen vaikutukset

Maatalousyrittäjien vuosilomaoikeuden lisääminen yhdellä päivällä lisää valtion vuoden 2003 talousarviossa arvioitujen lomituspäivien lukumäärää 41 000:lla. Muutoksen johdosta valtion korvattavien kustannusten määrä lisääntyy arviolta 4 300 000 eurolla vuonna 2003. Kustannusten lisäystä arvioitaessa on otettu huomioon, että vuosilomapäivien lisääntyminen todennäköisesti vähentää hieman maksullisen lomittaja-avun käyttöä ja ehkä myös sijaisavun tarvetta.

Vuosilomaoikeuden lisääntyminen yhdellä päivällä lisää lomittajatyövoiman tarvetta noin 200 työvuodella.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto r.y:n edustajia.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2003 alusta.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 319/2001, seuraavasti:

6 §
Oikeus vuosilomaan

Edellä 4 §:ssä tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada lomituspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilomaa varten 24 päivän ajaksi.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2003.


Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.