HE 258/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/ 2002 vp) täydentämisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että valtion osuutta korotetaan 0,14 prosenttiyksiköllä. Esitys liittyy eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion- osuudesta annetun lain muuttamisesta, joka on annettu valtion vuoden 2003 talousarvioesityksen yhteydessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesityksen toiseen täydentämiseen ja on tarkoitus käsitellä talousarvioesityksen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Ehdotetut muutokset

Eduskunnalle syyskuussa 2002 annetun hallituksen esityksen (HE 144/2002 vp) mukaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosenttia ehdotettiin korotettavaksi nykyisestä 25,36 prosentista yhteensä 1,51 prosenttiyksiköllä eli 26,87 prosenttiin. Tässä esityksessä ehdotetaan valtionosuusprosenttia korotettavaksi vielä 0,14 prosenttiyksiköllä verrattuna eduskunnassa käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen. Tämä esitys huomioon ottaen valtionosuusprosenttia korotettaisiin siten vuonna 2003 yhteensä 1,65 prosenttiyksiköllä 27,01 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus kustannuksista alenisi 72,99 prosenttiin.

Edellä mainittu muutos edellyttää eduskunnalle aiemmin annetun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen tarkistamista lain 18 §:n 1 momentin osalta. Muilta osin aiemmin annettu hallituksen esitys säilyisi sisällöltään ennallaan.

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Edellä ehdotetun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuusprosentin korottaminen vielä 0,14 prosenttiyksiköllä on otettu huomioon valtionosuuden mitoituksessa siten, että määrärahaa on ehdotettu korotettavaksi 15 000 000 eurolla.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä.

4. Tarve antaa täydentävä hallituksen esitys

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 18 päivänä marraskuuta 2002 saavuttama ja hyväksytyksi tullut tulopoliittinen sopimus vuosille 2003—2004 täyttää ne vaatimukset, jotka hallitus oli omasta puolestaan asettanut neuvottelutulokselle. Siihen liittyen hallitus on lupautunut antamaan eduskunnalle esitykset tarvittavista lain muutoksista.

5. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu täydentävä esitys, joka liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesityksen toiseen täydentämiseen. Esitys tulee käsitellä yhdessä eduskunnalle aiemmin annetun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/ 2002 vp) kanssa.

6. Voimaantulo

Täydentävään esitykseen sisältyvä muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003 eli samanaikaisesti eduskunnalle aikaisemmin annettuun hallituksen esitykseen sisältyvien säännösten kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (733/1992) 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 585/2002, seuraavasti:

18 §
Kustannustenjaon säilyttäminen

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset jakautuvat kuntien ja valtion kesken siten, että kuntien osuus tämän lain mukaan määräytyvistä kustannuksista on 72,99 prosenttia ja valtion osuus 27,01 prosenttia. Jos vuotuinen kustannustason muutos on kuntien valtionosuuslain 3 §:n 2 kohdan perusteella päätetty joinakin vuosina ottaa huomioon vähemmästä kuin täydestä määrästä, otetaan tämä huomioon valtion ja kuntien välisessä kustannustenjaossa siten, että valtion osuus pienenee asianomaisten vuosien alennettua kustannustason tarkistusta vastaavasti.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.