HE 256/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kotitalouksissa tehtävän hoiva- ja korjaustyön perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotettavaksi 900 eurosta 1 100 euroon vuodessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kotitalouksien hoiva- ja remonttityön perusteella myönnettävä kotitalousvähennys otettiin käyttöön vuoden 1997 alusta tukikokeiluna Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääneissä. Verosta tehtävän vähennyksen rinnalla muualla Suomessa kokeiltiin suoran yritystuen mallia. Kokeilun jälkeen päädyttiin verovähennysmallin käyttöön ottoon. Verovähennys laajennettiin vuoden 2001 alusta koko maahan ja suorasta tuesta luovuttiin.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 900 euroa vuodessa 100 euron omavastuun ylittävästä määrästä. Jos työ tehdään palkkatyönä työsuhteessa, vähennyksen perusteena ovat pakolliset sosiaalivakuutusmaksut. Jos työ teetetään yrityksellä vähennys on 40 prosenttia yritykselle maksetuista työkorvauksista. Prosenttiosuus vastaa suurin piirtein sosiaalivakuutusmaksujen määrää. Molemmat puolisot voivat tehdä vähennyksen erikseen.

Kotitalousvähennyksen avulla voidaan edistää kotitalouksien mahdollisuuksia käyttää ulkopuolista työvoimaa kotona tyypillisesti tehtäviin töihin, kuten siivoukseen ja kodin korjaustöihin. Vähennys lisää tällaisten palveluiden kysyntää ja luo siten alalle uusia työpaikkoja. Se on myös omiaan vähentämään kotitalouksissa tehtävää harmaata työtä.

Kotitalouksien työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi ehdotetaan, että tuloverosta vähennettävän kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 200 eurolla vuodessa eli 900 eurosta 1 100 euroon. Ehdotus liittyy tulopoliittiseen ratkaisuun vuosille 2003—2005.

1. Esityksen vaikutukset

Kotitalousvähennyksen piirissä oli 66 000 henkilöä vuonna 2001, ja vähennyksen määrä oli noin 30 miljoonaa euroa. Vähennyksen käyttäjien määrä on kasvussa. Ehdotetun korotuksen jälkeen vähennys voisi olla 2 200 euroa vuodessa kahden ansaitsijan perheessä. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän noston arvioidaan alentavan valtion tuloveron tuottoa noin 5 miljoonaa euroa ja kunnallisveron tuottoa noin puoli miljoonaa euroa. Muiden veronsaajien verotuottoihin muutoksen vaikutus on vähäinen.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä valtiovarainministeriössä.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 995/2000, seuraavasti:

127 a §
Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö. Vähennys on enintään 1 100 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.


Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.