HE 255/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi siten, että tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärä korotettaisiin 590 euroon. Täydentävä hallituksen esitys liittyy eduskunnan käsittelyssä olevaan esitykseen laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Ehdotetut muutokset

Talousarvioesityksessä vuodelle 2003 esitettiin ansiotulojen verotuksen keventämistä. Kevennyksestä osa ehdotettiin tehtäväksi korottamalla tuloverolain (1535/1992) 95 §:n 1 momentissa tarkoitetun tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää. Tulopoliittiseen sopimukseen vuosille 2003—2005 liittyen hallitus esittää, että tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 80 euron sijasta 130 eurolla 460 eurosta 590 euroon vuodessa.

2. Esityksen vaikutukset

Tulonhankkimisvähennyksen korottamisen arvioidaan alentavan verotuottoa hallituksen esityksessä 122/2002 vp ehdotettuun verrattuna vuositasolla 45 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 20 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 22 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen osuus 2 miljoonaa euroa ja kirkon osuus 1 miljoonaa euroa.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Tarve antaa täydentävä hallituksen esitys

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 18 päivänä marraskuuta 2002 saavuttama ja hyväksytyksi tullut tulopoliittinen sopimus vuosille 2003—2004 täyttää ne vaatimukset, jotka hallitus oli omasta puolestaan asettanut neuvottelutulokselle. Siihen liittyen hallitus on lupautunut antamaan eduskunnalle esitykset tarvittavista lain muutoksista.

5. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen. Esitys tulee käsitellä samanaikaisesti eduskunnalle annetun HE 122/2002 vp:n kanssa.

6. Voimaantulo

Täydentävään esitykseen sisältyvä muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003, eli samanaikaisesti eduskunnalle aikaisemmin annettuun hallituksen esitykseen sisältyvien säännösten kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava täydennys hallituksen esitykseen laiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

95 §
Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan:

1) tulonhankkimisvähennyksenä 590 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrän;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.


Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.