HE 254/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2003 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi. Esitys liittyy hallituksen esitykseen vuoden 2003 veroasteikkolaiksi, joka on annettu valtion vuoden 2003 talousarvioesityksen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Ehdotetut muutokset

Esityksessä ehdotetaan verovuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaksi progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on hallituksen esityksessä 121/2002 vp ehdotettuun asteikkoon verrattuna lievennetty alentamalla kaikkia marginaaliveroprosentteja 0,3 prosenttiyksikön sijasta 0,5 prosenttiyksiköllä sekä asteikon kolmannen tuloluokan tulorajaa korotettu 100 eurolla. Näin verojen määrät ehdotetun asteikon tulorajoilla muodostuvat täysiksi euroiksi.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetun tuloveroasteikon lievennyksen arvioidaan vähentävän luonnollisten henkilöiden valtion tuloveron tuottoa vuodelta 2003 noin 70 miljoonaa euroa enemmän hallituksen esityksessä 121/2002 vp ehdotettuun verrattuna.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Tarve antaa täydentävä hallituksen esitys

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 18 päivänä marraskuuta 2002 saavuttama ja hyväksytyksi tullut tulopoliittinen sopimus vuosille 2003—2004 täyttää ne vaatimukset, jotka hallitus oli omasta puolestaan asettanut neuvottelutulokselle. Siihen liittyen hallitus on lupautunut antamaan eduskunnalle esitykset tarvittavista lain muutoksista.

5. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen. Esitys tulee käsitellä samanaikaisesti eduskunnalle annetun vuoden 2003 veroasteikkolakia koskevan esityksen (HE 121/2002 vp) kanssa.

6. Voimaantulo

Täydentävään esitykseen sisältyvä muutos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003, eli samanaikaisesti eduskunnalle aikaisemmin annettuun hallituksen esitykseen sisältyvien säännösten kanssa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava täydennys hallituksen esitykseen vuoden 2003 veroasteikkolaiksi:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Vuoden 2003 veroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava Vero alarajan Vero alarajan ylittävästä

ansiotulo euroa kohdalla euroa tulon osasta, %

11 600 - 14 400 8 12,5

14 400 - 20 000 358 16,5

20 000 - 31 200 1 282 22,5

31 200 - 55 200 3 802 28,5

55 200 - 10 642 35,5


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.


Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.