HE 222/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lapsilisälakia. Ehdotetun lain mukaan määräaika, jonka kuluessa Kansaneläkelaitoksen on ennen lapsilisien maksupäivää ilmoitettava valtiolle kunakin kuukautena maksettavien lapsilisien määrä, lyhenisi viidestä arkipäistä neljään arkipäivään.

Esitys liittyy Kansaneläkelaitoksen tietojärjestelmän uudistamiseen, joka otetaan käyttöön tammikuun 2003 lapsilisien maksatuksessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Lapsilisälain (796/1992) 3 §:ssä säädetään, että sanotuin lain mukaiset tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Valtio korvaa lapsilisälain 4 §:n nojalla Kansaneläkelaitokselle lapsilisien maksamisesta aiheutuvat kustannukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lapsilisälain 10 §:n nojalla tekemällään päätöksellä (1257/1995) säätänyt, minä päivänä kunkin kuukauden lapsilisät tulee maksaa saajan ilmoittamalle tilille. Jotta Kansaneläkelaitos voi maksaa lapsilisät säädettynä päivänä, on maksamiseen tarvittavien varojen oltava lapsilisälain 4 §:n 3 momentin mukaan Kansaneläkelaitoksen käytettävissä viimeistään yhtä pankkipäivää ennen lapsilisien maksupäivää. Tätä tarkoitusta varten Kansaneläkelaitoksen on lapsilisälain 4 §:n 2 momentin mukaan ilmoitettava 5 arkipäivää ennen kuukausittaista maksupäivää valtiolle sinä kuukautena maksettavien lapsilisien määrä.

2. Ehdotetut muutokset

Kansaneläkelaitos on uudistamassa lapsilisäjärjestelmän eräajomaksatusta Kansaneläkelaitoksen yhtenäiskäsittelymaksatuksen mukaiseksi. Uudistus on suunniteltu otettavaksi käyttöön tammikuun 2003 lapsilisien maksatuksessa.

Uudistus tuo lisää käsittelyaikaa Kansaneläkelaitoksen toimistoille. Pidentyneestä käsittelyajasta hyötyvät myös etuudensaajat muun muassa siten, että he puolestaan saavat lisäaikaa lapsilisässä tapahtuneen muutoksen tai muuttuneen rahalaitosyhteyden ilmoittamiseksi Kansaneläkelaitokselle.

Uudistamisen yhteydessä maksatusajot ajoittuvat lähemmäksi maksupäivää. Siitä seuraa, että Kansaneläkelaitos saa lapsilisien rahoitusta varten tarvittavat tiedot kunakin kuukautena maksettavien lapsilisien kokonaismäärästä vasta neljä päivää ennen sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä säädettyä maksupäivää.

Uudistuksen vuoksi lapsilisälain 4 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kuukausittainen määräaika, johon mennessä Kansaneläkelaitoksen on viimeistään ilmoitettava sinä kuukautena maksettavien lapsilisien määrä valtiolle, lyhenee viidestä arkipäivästä neljään arkipäivään. Muutoksesta ei aiheudu käytännön ongelmia sosiaali- ja terveysministeriölle, joka maksaa valtion korvauksen Kansaneläkelaitokselle.

3. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

4. Esityksen organisaatiovaikutukset

Esitys tekee mahdolliseksi sen, että Kansaneläkelaitos uudistaa lapsilisäjärjestelmän eräajomaksatuksen laitoksen yhtenäiskäsittelymaksatuksen mukaiseksi. Esityksellä ei ole muita organisaatiovaikutuksia.

5. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

6. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 4 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §
Rahoitus

Kansaneläkelaitoksen on 4 arkipäivää ennen 10 §:ssä tarkoitettua maksupäivää ilmoitettava valtiolle sinä kuukautena maksettavi-

en lapsilisien määrä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.