HE 207/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun nimi Lappeenrannan teknilliseksi yliopistoksi ja Tampereen teknillisen korkeakoulun nimi Tampereen teknilliseksi yliopistoksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Yliopistolain (645/1997) tarkoittamat yliopistot luetellaan lain 1 §:n 1 momentissa. Kaikkien yliopistojen omassa nimessä ei kuitenkaan esiinny sana yliopisto. Muun muassa teknillisen alan yliopistot ovat nimeltään korkeakouluja. Näistä korkeakouluista Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ja Tampereen teknillinen korkeakoulu ovat katsoneet, että koska Suomen korkeakoululaitos jakautuu yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, on selvyyden vuoksi tärkeää, että niiden kuuluminen yliopistoihin ilmenee selkeästi myös nimestä. Korkeakoulujen käyttämät englanninkieliset nimet ovat jo aiemmin vakiintuneet nimiksi Lappeenranta University of Technology ja Tampere University of Technology.

Nimensä muuttamista ovat esittäneet Lappeenrannan ja Tampereen teknilliset korkeakoulut. Teknillinen korkeakoulu on ilmoittanut, ettei se halua nimeään muutettavaksi.

Edellä olevan vuoksi ehdotetaan yliopistolain 1 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun nimeksi tulee Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillisen korkeakoulun nimeksi Tampereen teknillinen yliopisto.

2. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä muita merkittäviä vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä kummankin korkeakoulun tekemän esityksen pohjalta virkamiestyönä. Muutosehdotuksesta pyydettiin lausunnot kaikilta yliopistoilta. Lausunnoissa ei vastustettu ehdotettuja nimenmuutoksia.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa tarkoitettuja yliopistoja ovat:

1) Helsingin yliopisto;

2) Joensuun yliopisto;

3) Jyväskylän yliopisto;

4) Kuopion yliopisto;

5) Lapin yliopisto;

6) Oulun yliopisto;

7) Tampereen yliopisto;

8) Turun yliopisto;

9) Vaasan yliopisto;

10) Åbo Akademi;

11) Lappeenrannan teknillinen yliopisto;

12) Tampereen teknillinen yliopisto;

13) Teknillinen korkeakoulu;

14) Helsingin kauppakorkeakoulu;

15) Svenska handelshögskolan;

16) Turun kauppakorkeakoulu;

17) Kuvataideakatemia;

18) Sibelius-Akatemia;

19) Taideteollinen korkeakoulu; ja

20) Teatterikorkeakoulu.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .


Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.