HE 150/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille järjestämiä avopalveluja voitaisiin korvata niille invalideille, joiden sotilasvammain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 30 prosentin sijaan vähintään 25 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtiokonttori korvaa sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentin nojalla sotainvalideille, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 30 prosenttia, sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista, 4 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 7 kohdan mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Sairaanhoitona korvataan koti-, päivä- tai yösairaanhoidosta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi korvataan avohoitona järjestetty lääkinnällinen kuntoutus. Korvaamisen edellytyksenä on, että palvelun järjestäjänä on kunta tai kuntayhtymä.

Kunta järjestää palvelut sotainvalideille tarveharkinnan perusteella. Valtiokonttori maksaa kunnille ja kuntayhtymille kuukausittain ennakkoa palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia varten. Ennakko perustuu kunnan tai kuntayhtymän joulukuussa tekemään arvioon seuraavana vuonna palvelujen järjestämiseksi tarvittavasta rahamäärästä. Kunta tai kuntayhtymä on velvollinen tekemään Valtiokonttorille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä selvityksen edellisenä vuonna aiheutuneista kustannuksista. Ennakkona liikaa saatu määrä on palautettava Valtiokonttorille. Jos ennakko on ollut liian pieni, Valtiokonttori maksaa erotuksen kunnalle tai kuntayhtymälle toukokuun loppuun mennessä. Lain periaatteena siis on, että edellä mainittujen palvelujen järjestämisestä kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuneet kustannukset korvataan.

Sotainvalidien keski-ikä on noin 82 vuotta. Avopalveluiden kustannukset olivat vuonna 2001 noin 39 miljoonaa euroa. 30 prosentin työkyvyttömyysasteen perusteella korvaukseen oikeutettuja oli vuonna 2001 keskimäärin 9 700 henkilöä, joista osa on jo pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja kaikki eivät käytä palveluja.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että edellä tarkoitetun korvauksen piiriin tulisivat myös ne sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia

1. Esityksen vaikutukset

Ehdotettu lainmuutos toisi korvattavien avopalvelujen piiriin uusia sotainvalideja vuonna 2003 noin 1300. Yhteensä korvattavien avopalvelujen piirissä olisi lainmuutoksen jälkeen noin 11 000 sotainvalidia. Lainmuutoksen aiheuttama menolisäys on noin 5 400 000 euroa. Esityksellä ei ole henkilöstövaikutuksia Valtiokonttorissa.

Avopalveluiden laajemmalla korvaamisella voitaisiin pidentää sotainvalidien mahdollisuuksia kotona selviytymiseen ja vähentää laitoshoidon tarvetta sekä pienentää yhteiskunnalle laitoshoidosta aiheutuvia kustannuksia.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Lainmuutosehdotus sisältyy myös sosiaali- ja terveysministeriön johdolla toimivan rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan tekemiin määrärahaesityksiin vuodelle 2003.

3. Voimaantulo

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen.

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1225/1993 seuraavasti:

6 §

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 25 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista, 4 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 7 kohdan mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Eva Biaudet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.