HE 143/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä pysyvästi että väliaikaisesti vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annettua lakia.

Eläkkeensaajia koskeva sairausvakuutusmaksun 0,40 prosenttiyksikön suuruinen korotus ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2003 alusta. Kaikkien vakuutettujen sairausvakuutusmaksu olisi siten vuoden 2003 alusta saman suuruinen, 1,50 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta.

Lisäksi ehdotetaan väliaikaisesti korotetavaksi työnantajan sairausvakuutusmaksua 0,014 prosenttiyksikköä. Maksun korotuksella rahoitettaisiin eräissä Lapin läänin kunnissa ja saaristokunnissa toteutettava kokeilu, jossa yksityiset työnantajat ja valtion liikelaitokset vapautetaan tietyin edellytyksin määräajaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta. Kokeiluun liittyen sairausvakuutusmaksun korotus olisi määräaikainen ja koskisi vuosia 2003—2005. Yksityisten työnantajien, kuntatyönantajien, kirkkotyönantajien ja valtion liikelaitosten uusi sairausvakuutusmaksu olisi vuoden 2003 alusta 1,614 prosenttia ja muiden työnantajien 2,864 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruutta koskevaa määräaikaista säännöstä sovellettaisiin vuoden 2005 loppuun.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset
 
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruudesta oli vuoteen 2002 pysyvä säännös sairausvakuutuslain (364/1963) 33 §:n 1 momentissa. Säännöksen mukaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruus oli 1,25 penniä veroäyriltä. Sairausvakuutusmaksua on kuitenkin yksivuotisten lakien perusteella peritty pysyvässä laissa säädettyä suurempana tai pienempänä.

Vuoden 2002 alusta vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruudesta säädetään vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain (1206/2001) 2 §:ssä. Sen mukaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun suuruus on 1,50 prosenttia sairausvakuutuslain 33 §:ssä tarkoitetusta tulosta. Maksujen suuruutta koskevat säännökset ovat pysyviä.

Euroon siirtymisen yhteydessä vuoden 2002 alussa luovuttiin veroäyrin käsitteestä. Siinä yhteydessä muutettiin sairausvakuutuslain 33 §:ssä olevaa vakuutetun sairausvakuutusmaksun maksuperustetta teknisesti siten, että maksun perusteeksi otettiin veroäyrien sijasta kunnallisverotuksessa verotettava tulo. Mainitun säännöksen mukaan sairausvakuutusmaksun perusteena on myös tuloverolain (1535/1992) 77 §:ssä tarkoitetun ulkomaantyötulon rahana maksettava osa sekä maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) ja yrittäjien eläkelain (468/1969) mukainen työtulo.

Eläkkeensaajilta on vuodesta 1993 peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksua korotettuna. Korotus on ollut enimmillään 3,00 penniä veroäyriltä vuosina 1994—1997. Vuodesta 1998 eläkkeensaajien sairausvakuutusmaksun korotusta on vuosittain pienennetty. Korotettua maksua alennettiin 0,30 penniä veroäyriltä vuosina 1998 ja 1999, 0,70 penniä veroäyriltä vuonna 2000, 0,50 penniä veroäyriltä vuonna 2001 ja 0,80 prosenttiyksikköä vuonna 2002.

Vuonna 2002 eläkkeensaajien sairausvakuutusmaksun korotus on 0,40 prosenttia eläketulosta, joten eläkkeensaajilta perittävä sairausvakuutusmaksu on tällä hetkellä 1,90 prosenttia sairausvakuutuslain 33 §:ssä tarkoitetusta tulosta. Eläkkeensaajilta perittävästä sairausvakuutusmaksun korotuksesta säädetään vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 3 §:ssä.

Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun alentamista jatketaan.

Vuonna 2002 perittävää eläkkeensaajien sairausvakuutusmaksua koskevaa hallituksen esitystä käsiteltäessä hallitusryhmät sopivat eduskunnassa, että eläkkeensaajilta perittävä ylimääräinen sairausvakuutusmaksu poistetaan kokonaan vuoden 2003 alusta.

Hallitusohjelman ja eduskuntaryhmien kannanoton mukaisesti ehdotetaan, että eläketulon perusteella perittävä sairausvakuutusmaksun 0,40 prosenttiyksikön suuruinen korotus poistetaan kokonaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Eläkkeensaajilta perittäisiin siten vuoden 2003 alusta saman suuruista sairausvakuutusmaksua kuin muilta vakuutetuilta. Kaikkien vakuutettujen sairausvakuutusmaksu olisi siten vuoden 2003 alusta 1,50 prosenttia sairausvakuutuslain 33 §:ssä tarkoitetusta tulosta. Vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 3 §, jossa säädetään eläketulon perusteella perittävästä sairausvakuutusmaksun korotuksesta, ehdotetaan kumottavaksi.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruus oli vuoteen 2002 saakka työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963) 1 §:n 1 momentin pysyvän säännöksen mukaan 1,50 prosenttia ennakkoperinnän alaisten palkkojen määrästä. Sairausvakuutusmaksua on kuitenkin yksivuotisten lakien perusteella peritty poikkeavasti siitä, mitä pysyvässä laissa säädettiin. Maksu on vuodesta 1982 ollut eri suuruinen julkisen tahon työnantajille ja yksityisille työnantajille. Myös julkisen tahon työnantajien maksut ovat poikenneet toisistaan.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta on vuoden 2002 alusta säädetty vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetulla pysyvällä lailla. Lain 4 §:n mukaan yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,60 prosenttia ennakonpidätyksen alaisen palkan ja tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetun ulkomaantyötulon rahana maksetun osan yhteismäärästä. Kunnan, kuntayhtymän ja kunnallisen liikelaitoksen, evankelisluterilaisen kirkon, sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän sekä ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan suorittama työnantajan sairausvakuutusmaksu on samoin 1,60 prosenttia. Muiden julkisen tahon työnantajien eli Ahvenanmaan maakunnan, valtion ja valtion laitoksen maksu on 2,85 prosenttia ennakonpidätyksen alaisen palkan ja ulkomaantyötulon yhteismäärästä. Sairausvakuutusmaksua määrättäessä valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaiset liikelaitokset rinnastetaan yksityisiin työnantajiin.

Hallitus antaa eduskunnalle erikseen esityksen laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005. Esityksessä ehdotetaan, että työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapautettaisiin laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin sellaiset yksityiset työnantajat ja valtion liikelaitokset, joilla on kiinteä toimipaikka laissa määritellyllä kokeilualueella. Vuosia 2003—2005 koskevan kokeilun tarkoituksena on selvittää alueellisesti toteutettavan maksuvapautuksen vaikutusta työllisyyteen ja työnantajien työllistämisedellytyksiin kokeilualueen kunnissa. Kokeilussa olisivat mukana Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Utsjoen ja Ylitornion kunnat Lapin läänistä sekä niin sanotut A-saaristokunnat eli Hailuoto, Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo ja Velkua.

Maksuvapautuskokeilun arvioidaan pienentävän Kansaneläkelaitoksen maksutuottoja noin 8 miljoonaa euroa vuodessa. Pois jäävien tuottojen korvaamiseksi työnantajan sosiaaliturvamaksua tulisi korottaa koko maassa 0,014 prosenttiyksikköä vuosina 2003—2005. Maksun väliaikaisen korotuksen tuotolla katettaisiin maksuvapautuskokeilusta Kansaneläkelaitokselle aiheutuva maksutuottojen menetys.

Vaikka työnantajan sosiaaliturvamaksu koostuu työnantajan kansaneläkemaksusta ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta, niin korotustarpeen vähäisyyden vuoksi korotusta ei kuitenkaan jaettaisi tehtäväksi sekä kansaneläke- että sairausvakuutusmaksuun. Koska Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahasto on alijäämäinen, korotus ehdotetaan tehtäväksi kokonaan työnantajan sairausvakuutusmaksuun.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruus vuosina 2003—2005 olisi siten 1,614 prosenttia, kun maksun suorittajana on yksityinen työnantaja, kunta, kuntayhtymä, kunnallinen liikelaitos, evankelis-luterilainen kirkko tai sen seurakunta, seurakuntayhtymä, ortodoksinen kirkkokunta tai sen seurakunta. Maksu olisi 2,864 prosenttia, kun maksajana on Ahvenanmaan maakunta, valtio tai sen laitos. Maksun suuruudesta vuosina 2003—2005 säädettäisiin muuttamalla väliaikaisesti vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 4 §:ää.

2. Esityksen vaikutukset
2.1. Valtiontaloudelliset vaikutukset

Sairausvakuutusmaksun korotuksen poistaminen eläkkeensaajilta vähentäisi Kansaneläkelaitoksen vuonna 2003 saamia maksutuottoja noin 39 miljoonaa euroa. Tällöin on oletettu, että uudet ennakonpidätysperusteet tulevat voimaan helmikuun alusta. Lisäksi on otettu huomioon Kansaneläkelaitokselle tapahtuvassa maksujen tilityksessä oleva kuukauden viive. Vuositasolla korotetun maksun poistamisen vaikutus olisi noin 46 miljoonaa euroa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun korottaminen 0,014 prosenttiyksiköllä lisäisi Kansaneläkelaitoksen saamia maksutuottoja noin 8 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2003 maksutuottojen lisäys olisi noin 7 miljoonaa euroa. Maksun korotus lisäisi Kansaneläkelaitoksen maksutuottoja yksityisiltä työnantajilta noin 5,5 miljoonaa euroa, kuntatyönantajilta noin 1, 5 miljoonaa euroa, kirkkotyönantajilta noin 0,05 miljoonaa euroa ja muilta julkisilta työnantajilta noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa. Työnantajan sairausvakuutusmaksun korottamisella saatavilla tuotoilla katettaisiin maksuvapautuskokeilusta aiheutuva Kansaneläkelaitoksen maksutuottojen vuositasolla noin 8 miljoonan euron suuruinen menetys.

Valtio vastaa takuusuorituksella kansaneläkerahaston ja sairausvakuutusrahaston nettorahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saavuttamisesta. Rahastojen varojen siirtomahdollisuudella voidaan vuonna 2003 arvion mukaan pienentää sairausvakuutusrahastoon suoritettavan valtion takuusuorituksen määrää.

Valtion takuusuorituksen määrään vaikuttavat tämän esityksen lisäksi osaltaan myös muut Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevat hallituksen esitykset. Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003. Esityksessä ehdotetaan, että osa arvonlisäveron tuotosta, 1000 miljoonaa euroa, tilitetään Kansaneläkelaitokselle. Mainitusta tuotosta, joka olisi 300 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2002 tilitetty määrä, tilitettäisiin 700 miljoonaa euroa kansaneläkerahastoon ja 300 miljoonaa euroa sairausvakuutusrahastoon.

Hallitus antaa eduskunnalle myös esityksen laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuonna 2003 perittävästä maksusta. Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi niin sanotun täyskustannusperiaatteen toteuttamista liikenne- ja tapaturmavakuutuksessa. Maksun tuotto, 51,6 miljoonaa euroa, on otettu huomioon sairausvakuutusmenojen valtion osuuden vähennyksenä.

Edellä esitetty huomioon ottaen arvioidaan, että valtion takuusuoritusta ei tarvittaisi vuonna 2003 kansaneläkerahastoon. Lisäksi tämän hetken arvioiden mukaan oletetaan, että kansaneläkerahastoon kertyy rahaston vähimmäismäärän ylittäviä varoja 128 miljoonaa euroa siirrettäväksi sairausvakuutusrahastoon. Valtion takuusuorituksen määräksi sairausvakuutusrahastoon arvioidaan vuonna 2003 noin 629 miljoonaa euroa, jolloin se alenisi kuluvan vuoden takuusuorituksen arviosta noin 37 miljoonaa euroa.

2.2. Vaikutukset maksujen maksajien asemaan

Eläkkeensaajien korotetun sairausvakuutusmaksun poistaminen lisäisi keskimääräistä noin 970 euron suuruista eläkettä saavan yksinäisen eläkkeensaajan käteen jääviä tuloja vuonna 2003 vajaat 3 euroa kuukaudessa. Eläkeläispuolison kuukausitulot kasvaisivat tällä tulotasolla vastaavasti runsaat 3 euroa. Suurempaa 1 500 euron kuukausieläkettä saavan eläkeläisen nettotulot kasvaisivat noin 6 euroa kuukaudessa. Tällä tulotasolla yksinäisen eläkkeensaajan ja eläkeläispuolison verotuksessa ei ole eroa, joten tulojen kasvu olisi molemmissa tapauksissa 6 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaajat, joiden keskimääräisen kuukausitulon vuonna 2003 arvioidaan jäävän alle 634 euroa, eivät maksaisi kunnallisveroa eivätkä myöskään sairausvakuutusmaksua. Puolisoilla tämä raja olisi noin 548 euroa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun 0,014 prosenttiyksikön suuruinen korotus nostaisi kymmenen henkeä työllistävän työnantajan sosiaaliturvamaksua 3,50 euroa kuukaudessa, jos työnantajan maksamien palkkojen yhteismäärä kuukaudessa olisi esimerkiksi 25 000 euroa. Maksuvapautuskokeilun rahoittamiseksi tehtävä sairausvakuutusmaksun korotus jää työnantajakohtaisesti niin pieneksi, ettei korotuksella ole kokeilun ulkopuolelle jäävien työnantajien kannalta merkittävää taloudellista vaikutusta. Kokeilua koskevan hallituksen esityksen yhteydessä on tarkemmin arvioitu kokeilun vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu valtiovarainministeriötä, sisäasiainministeriötä, Kansaneläkelaitosta ja Verohallitusta. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunto Ahvenanmaan maakuntahallitukselta.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Kansaneläkelaitoksen rahoituksen osalta esitys liittyy kohdassa 2.1. mainittuihin erikseen annettaviin hallituksen esityksiin laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003 ja laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuonna 2003 perittävästä maksusta. Lisäksi eduskunnalle annetaan erikseen vuoden 2003 talousarvioesitykseen liittyen hallituksen esitys ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi.

Maksuvapautuskokeilun toteuttamiseksi eduskunnalle annetaan erikseen kohdassa 1 mainittu hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Työnantajan sairausvakuutusmaksun 0,014 prosenttiyksikön suuruinen korotus koskisi sairausvakuutusmaksuja, jotka suoritetaan vuosina 2003—2005 maksettavien palkkojen ja työtulojen perusteella.

6. Säätämisjärjestys

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan valtion verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Ehdotetulla lailla säädettäisiin veronluonteisten maksujen suuruudesta. Maksuvelvollisuuden perusteista ja maksuvelvollisen oikeusturvasta säädetään muualla laissa. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta 13 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1206/2001) 3 § sekä

muutetaan väliaikaisesti 4 § seuraavasti:

4 §
Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkan ja työtulon perusteella. Maksun suuruus on:

1) yksityisellä työnantajalla sekä sellaisella valtion liikelaitoksella, johon sovelletaan valtion liikelaitoksista annettua lakia (627/1987), 1,614 prosenttia;

2) kunnalla ja kuntayhtymällä sekä kunnallisella liikelaitoksella 1,614 prosenttia;

3) evankelis-luterilaisella kirkolla sekä sen seurakunnalla ja seurakuntayhtymällä 1,614 prosenttia;

4) ortodoksisella kirkkokunnalla ja sen seurakunnalla 1,614 prosenttia;

5) Ahvenanmaan maakunnalla 2,864 prosenttia; ja

6) valtiolla ja sen laitoksella 2,864 prosenttia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Lain 4 §:ää sovelletaan kuitenkin vain vuosina 2003—2005 maksettavan palkan ja työtulon perusteella suoritettaviin työnantajan sairausvakuutusmaksuihin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.