HE 139/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annettua lakia. Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämistä urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen edistämiseen lain 1 §:ssä säädettyjen prosenttiosuuksien mukaisesti lykättäisiin vuodella niin, että myös vuonna 2003 veikkausvoittovarojen jaosta eri käyttötarkoituksiin päätettäisiin tarkemmin valtion talousarviossa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001) 1 §:ssä säädetään, että raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoa vastaavat määrärahat otetaan valtion talousarvioon siten, että tuotosta käytetään 25 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, 9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen, 17,5 prosenttia tieteen edistämiseen, 38,5 prosenttia taiteen edistämiseen sekä jäljelle jäävä osa, 10 prosenttia edellä mainittuihin tarkoituksiin valtion talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla.

Lain 2 §:n 1 momentin mukaan kirjastolaissa (904/1998) tarkoitettujen valtionosuuksien rahoituksessa siirrytään momentissa olevan taulukon mukaisesti asteittain vuosina 2003—2011 veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottojen käyttöön perustuvasta rahoituksesta valtion talousarviosta tapahtuvaan rahoitukseen. Pykälän 2 momentin mukaan vuonna 2002 määrärahat edellä tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin osoitetaan kuitenkin valtion talousarviossa tarkemmin päätettävällä tavalla.

Valtiontaloudelliset syyt ja veikkausvoittovarojen tuoton kasvun pysähtyminen aiheuttavat sen, että raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottojen jakosuhteista urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen kesken joudutaan myös vuonna 2003 päättämään 1 §:stä poiketen tarkemmin valtion talousarviossa.

Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä urheilun ja liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, tieteen ja taiteen edistämiseen päätettäisiin 1 §:stä poiketen myös vuonna 2003 tarkemmin valtion talousarviossa.

1. Esityksen taloudelliset vaikutukset

Valtion vuoden 2003 talousarvioesityksessä veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja on osoitettu urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen, nuorisotyön edistämiseen, tieteen edistämiseen, taiteen edistämiseen ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisiin kirjastojen valtionosuuksiin yhteensä 398 220 000 euroa. Tästä summasta kirjastojen valtionosuuksiin käytettäisiin 76 455 000 euroa eli 19,2 prosenttia, tieteen edistämiseen 75 739 000 euroa eli 19 prosenttia, taiteen edistämiseen 142 446 000 euroa eli 35,8 prosenttia, urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen 83 225 000 euroa eli 20,9 prosenttia ja nuorisotyön edistämiseen 20 355 000 euroa eli 5,1 prosenttia. Raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 1 §:n mukaisiin tarkoituksiin käytettäisiin siten 321 765 000 euroa.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä opetusministeriössä.

3. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1054/2001) 2 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 §
Jakosuhteisiin siirtyminen

Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa säädetään, vuosina 2002 ja 2003 osoitetaan 1 §:ssä tarkoitetut määrärahat pykälässä tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin valtion talousarviossa tarkemmin päätettävällä tavalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Kaarina Dromberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.