HE 121/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2003 valtionverotuksessa sovellettavaksi progressiiviseksi tuloveroasteikoksi ja progressiiviseksi varallisuusveroasteikoksi sekä yhteisön varallisuusveroprosentiksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.


PERUSTELUT

1. Ehdotetut muutokset

Tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 4 momentin ja varallisuusverolain (1537/1992) 39 §:n 1 momentin mukaan kultakin vuodelta toimitettavassa verotuksessa sovellettavista veroasteikoista säädetään erikseen. Eriytetyssä tuloverojärjestelmässä progressiivinen tuloveroasteikko koskee ainoastaan luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien saamaa ansiotuloa.

Hallitus ehdottaa tuloverotuksen keventämistä 315 miljoonalla eurolla vuonna 2003. Suurimmilta osin kevennys toteutettaisiin valtion tuloveroasteikkoon tehtävinä kevennyksinä. Erityisesti matalilla palkka- ja yrittäjätulojen tasoilla kevennyksiä tehtäisiin myös tulonhankkimisvähennystä ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä muuttamalla siten kuin valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen liittyvässä tuloverolain muuttamista koskevassa esityksessä tarkemmin ehdotetaan. Edellä mainitun lisäksi tullaan lieventämään eläkkeensaajien verotusta vuonna 2003 poistamalla eläketulon 0,4 prosentin suuruinen korotettu sairausvakuutusmaksu, mikä pienentää maksun tuottoa vuositasolla noin 46 miljoonaa euroa.

Esityksessä ehdotetaan verovuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaksi progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on kuluvana vuonna sovellettavaan asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon kaikkien tuloluokkien tulorajoja 1 prosentilla sekä alentamalla kaikkia marginaaliveroprosentteja 0,3 prosenttiyksiköllä. Varallisuusveroasteikko ja yhteisön varallisuusveroprosentti ehdotetaan pidettäviksi ennallaan.

1. Esityksen vaikutukset

Ehdotetun tuloveroasteikon lievennyksen arvioidaan vähentävän luonnollisten henkilöiden valtion tuloveron tuottoa vuodelta 2003 noin 170 miljoonalla eurolla kuluvan vuoden veroperusteiden mukaiseen tuottoon verrattuna. Tulonhankkimisvähennyksen korottaminen arvioidaan alentavan verotuottoa vuositasolla 72 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 31 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 35 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen osuus 3 miljoonaa euroa ja kirkon osuus 2 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korottaminen arvioidaan alentavan verotuottoa vuositasolla 72 miljoonaa euroa, josta kuntien osuus on 63 miljoonaa euroa, Kansaneläkelaitoksen osuus 5 miljoonaa euroa ja kirkon osuus 4 miljoonaa euroa.

Palkkatulo

Tuloveroaste, % Verojen muutos

Euroa Vuonna Vuonna Muutos Euroa %

vuodessa 2002 2003 %-yks. vuodessa

2 000 4,8 4,8 0,0 0 0,0

4 000 13,1 12,4 -0,7 -28 -5,3

6 000 15,3 14,7 -0,6 -38 -4,1

8 000 17,0 16,4 -0,6 -48 -3,5

10 000 18,7 18,1 -0,6 -61 -3,3

12 000 19,9 19,4 -0,5 -61 -2,6

14 000 21,9 21,4 -0,5 -76 -2,5

16 000 24,0 23,4 -0,6 -91 -2,4

18 000 25,9 25,4 -0,5 -96 -2,1

20 000 27,5 27,0 -0,5 -101 -1,8

30 000 33,8 33,3 -0,5 -146 -1,4

40 000 38,1 37,6 -0,5 -197 -1,3

50 000 41,0 40,5 -0,5 -226 -1,1

60 000 43,2 42,7 -0,5 -295 -1,1

70 000 45,5 45,0 -0,5 -323 -1,0

Eläketulo

Tuloveroaste, % Verojen muutos

Euroa Vuonna Vuonna Muutos Euroa %

vuodessa 2002 2003 %-yks. vuodessa

6 000 0,0 0,0 0,0 0 0,0

8 000 2,4 2,4 0,0 -3 -1,6

10 000 10,5 10,3 -0,2 -20 -1,9

12 000 16,4 16,0 -0,4 -50 -2,5

14 000 21,0 20,5 -0,5 -69 -2,3

16 000 24,9 24,3 -0,6 -93 -2,3

18 000 26,5 25,9 -0,6 -108 -2,3

20 000 27,8 27,1 -0,7 -134 -2,4

30 000 33,2 32,5 -0,7 -204 -2,0

40 000 37,2 36,5 -0,7 -292 -2,0

50 000 39,8 39,1 -0,7 -362 -1,8

60 000 42,1 41,3 -0,8 -467 -1,8

70 000 44,2 43,4 -0,8 -537 -1,7

Edellä esitettyihin taulukkoihin on koottu vuoden 2003 tuloveroperusteisiin tässä esityksessä ja tuloverolain muuttamista koskevassa esityksessä tehtyjen muutosehdotusten yhteisvaikutukset eri tulotasoilla olevien palkansaajien sekä eläkkeensaajien veroihin ja veroasteisiin. Taulukon luvuissa on mukana valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, vakuutetun sairausvakuutusmaksu sekä palkansaajilla työntekijän eläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu.

2. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

3. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Lakia sovellettaisiin vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Vuoden 2003 veroasteikkolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero ja varallisuusverolain (1537/1992) perusteella valtiolle suoritettava varallisuusvero tässä laissa olevien veroasteikkojen ja veroprosenttien mukaan.

2 §

Progressiivinen tuloveroasteikko on seuraava:

Verotettava Vero alarajan Vero alarajan ylittävästä

ansiotulo euroa kohdalla euroa tulon osasta, %

11 600 - 14 400 8 12,7

14 400 - 19 900 363,60 16,7

19 900 - 31 200 1 282,10 22,7

31 200 - 55 200 3 847,20 28,7

55 200 - 10 735,20 35,7

3 §

Progressiivinen varallisuusveroasteikko on seuraava:

Verotettava Vero alarajan Vero alarajan ylittävästä

varallisuus euroa kohdalla euroa varallisuuden osasta, %

185 000 - 80 0,9

4 §

Yhteisön varallisuusveroprosentti on 1.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.


Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.