HE 78/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan osuuskuntalain voimaanpanolakiin lisättäväksi siirtymäsäännös, joka tekee mahdolliseksi sellaisten osuuskauppojen säästökassatoiminnan jatkamisen, jotka harjoittivat säästökassatoimintaa heinäkuun 1 päivänä 1996 ja jotka eivät täytä tuolloin voimaan tulleita osuuspääomaa ja jäsenmäärää koskevia vaatimuksia. Tarkoituksena on turvata näille osuuskaupoille mahdollisuus hallitusti järjestää toimintansa siirtymäaikana, jota ehdotetaan hallituksen esityksessä laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


SISÄLLYSLUETTELO
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
SISÄLLYSLUETTELO
PERUSTELUT
LAKIEHDOTUS
osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
LIITE
RINNAKKAISTEKSTI
osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

PERUSTELUT

Vanhaan osuuskuntalakiin (247/1954) tehdyn muutoksen (L 14.6.1996/415) mukaan säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan jäsenten lukumäärää ja vähimmäispääomaa koskevia vaatimuksia ei sovellettu sellaiseen osuuskauppaan, joka harjoitti säästökassatoimintaa lain voimaan tullessa 1.7.1996. Uuden osuuskuntalain voimaanpanolaissa (1489/2001) ei ole vastaavaa siirtymäsäännöstä. Uuden lain voimaantulon jälkeen on ilmennyt, että yhdeksän S-ryhmään kuuluvaa säästökassatoimintaa harjoittavaa paikallisosuuskauppaa ei edelleenkään täytä mainittuja vaatimuksia.

Uuden osuuskuntalain 21 luvun 2 §:n mukaan säästökassan, joka ei täytä laissa asetettuja vaatimuksia, on lopetettava säästökassatoimintansa, jos sen jäsenmäärä tai osuuspääoma jää alle laissa asetettujen rajojen. Mainittujen pienten osuuskauppojen osalta tämän voitaisiin tulkita merkitsevän sitä, että niiden olisi lopetettava toimintansa 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Lakiehdotuksen tarkoituksena on säilyttää pieniä osuuskauppoja koskeva poikkeus, jotta ne voisivat häiriöttä jatkaa säästökassatoimintaansa.

Tämän esityksen kanssa yhdenmukainen ehdotus sisältyy eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 33/2002 vp). Koska eduskunnassa edellä mainitun hallituksen esityksen käsittely siirtynee syksyyn, on perusteltua säätää erikseen pieniä jo pitkään toiminnassa olleita säästökassoja koskevasta poikkeuksesta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Lakiehdotukset

Laki osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään osuuskuntalain voimaanpanosta 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1489/2001) 24 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

24 §

Uuden lain 21 luvun 1 §:n 1 momentissa säädettyjä osuuskunnan osuuspääomaa ja jäsenmäärää koskevia vaatimuksia ei sovelleta osuuskuntaan, joka harjoitti säästökassatoimintaa 1 päivänä heinäkuuta 1996.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Johannes Koskinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.