HE 75/2002

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta. Tieliikelaitoksen suomenkielinen nimi muutettaisiin nimeksi Liikelaitos Tietapio ja ruotsinkielinen nimi muutettaisiin nimeksi Vägaffärsverket. Valtion liikelaitoksena toimivan Tieliikelaitoksen nimestä säädetään Tieliikelaitoksesta annetussa laissa, minkä vuoksi nimen muuttaminen edellyttää laintasoista säätelyä. Esityksellä ei ole mitään Tieliikelaitoksen asemaan liittyviä vaikutuksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Tieliikelaitos perustettiin valtion liikelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisena valtion liikelaitoksena 1 päivänä tammikuuta 2001 voimaan tulleella Tieliikelaitoksesta annetulla lailla (569/2000).

Liikelaitos on muodostettu virastona toimineen tielaitoksen tuotantotoiminnasta. Tieliikelaitoksen tehtävänä on maa- ja vesirakennusalalla ensisijaisesti liikenne- ja liikenneympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja hoito sekä näihin liittyvät tuotteet ja palvelut.

Tieliikelaitos valtion liikelaitoksena toimii liiketaloudellisin perustein kilpaillussa ympäristössä ja pyrkii tehokkaasti kehittämään palvelujaan. Liike- ja palvelutoiminnan kehittämiseen kuuluu mahdollisimman hyvän yrityskuvan antaminen palveluntuottajasta. Tämän vuoksi Tieliikelaitos on tehnyt esityksen nimen muuttamisesta. Valtion liikelaitoksena sen ei ole mahdollista muuttaa ja rekisteröidä nimeään yksityisoikeudelliseen tapaan, joten esityksessä ehdotetaan laissa säädetyn Tieliikelaitos -nimen muuttamista nimeksi Liikelaitos Tietapio, sekä ruotsinkielisen Vägverket –nimen muuttamista nimeksi Vägaffärsverket.

2. Esityksen vaikutukset

Nimenmuutoksella ei ole vaikutusta Tieliikelaitoksen asemaan valtion liikelaitoksena. Hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset ovat liikevaihtoon suhteutettuna vähäiset.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu Tieliikelaitoksen hallituksen esityksen pohjalta virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on valmisteltu muutosta niin, että se tulisi voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002. Tieliikelaitos voisi tuolloin toimia uuden nimen mukaisin sopimuksin jo talvikauden alussa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tieliikelaitoksesta annetussa laissa (569/2000) tarkoitetun Tieliikelaitoksen suomenkielinen nimi muutetaan nimeksi Liikelaitos Tietapio sekä ruotsinkielinen nimi muutetaan nimeksi Vägaffärsverket.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kuuta 2002.


____

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2002

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Jari Vilén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.