HE 199/2001

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi veroäyrin käsitteestä ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa laissa. Kirkollisvero määräytyisi ehdotuksen mukaan veroäyrien ja veroäyrin hinnan sijasta kunnallisverotuksen verotettavan tulon ja tuloveroprosentin perusteella.

Lisäksi seurakuntarahaston vuosituloon kuuluvasta kunnallisverotuksen perusteella määrättävästä verosta otettaisiin myös lakitekstissä käyttöön nimitys kirkollisvero.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain (521/1969) 30 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ortodoksisen seurakunnan seurakuntarahaston vuositulon muodostaa muun ohella kunnallisverotuksen perusteella määrättävä vero. Säännös ehdotetaan muutettavaksi niin, että käsite kunnallisverotuksen perusteella kannettava vero korvataan käsitteellä maksettava kirkollisvero, jota jo nykyisin yleisesti käytetään säännöksessä tarkoitetusta verosta. Pykälässä on viittaus eri yhteisömuotojen verovelvollisuudesta ortodoksisille seurakunnille. Koska verotuslainsäädäntöä on muutettu siten, etteivät yhteisöt enää maksa kirkollisveroa suoraan seurakunnille, pykälään ehdotetaan tehtäväksi tätä vastaava tekninen muutos, jonka mukaan mainittujen yhteisöjen verotuksesta säädetään erikseen. Ehdotettu sanamuoto vastaa nykyisin voimassa olevaa verotuskäytäntöä.

Pykälän 3 momentin mukaan seurakunnalla on oltava veroäyrin vakaana pitämistä varten verontasausrahasto. Lain 31 §:n mukaan 30 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla verolla koottavaksi päätetty määrä jaetaan verovelvollisten kesken suoritettavaksi kunnallisverotuksessa heille määrättävien veroäyrien mukaan. Seurakunnanvaltuusto vahvistaa veroäyrin hinnan. Hinnan määräämisen perusteeksi otetaan varainhoitovuonna verotuksella koottavaksi arvioitu määrä jaettuna varainhoitovuonna määrättäviksi arvioitujen veroäyrien luvulla. Veroäyrin hinta vahvistetaan viiden sadasosapennin tarkkuudella.

Myös kunnallisvero määrättiin aikaisemmin veroäyrien ja veroäyrin hinnan perusteella. Kuntalaissa (365/1995), joka tuli kunnan taloutta koskevien säännösten osalta voimaan vuoden 1997 alusta lukien, veroäyrin hinnan käsite on korvattu kunnan tuloveroprosentin käsitteellä. Kunnallisvero määrätään siten kunnallisverotuksessa verotettavan tulon ja kunnanvaltuuston vahvistaman tuloveroprosentin perusteella. Veroäyrien perusteella määrätään kuitenkin vielä kirkollisvero.

Euroopan unionin yhteinen rahayksikkö, euro, otetaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002. Jäsenvaltioiden on muutettava lainsäädännössään olevat viittaukset kansallisiin rahayksikköihin viittauksiksi yhteiseen rahayksikköön, euroon. Euron käyttöönoton yhteydessä on tarkoitus luopua veroäyrin käsitteestä myös muussa kuin kunnallisverotuksessa.

Tämän johdosta ehdotetaan muutettavaksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 31 §:n 1 momentin sanamuoto niin, että käsite kunnallisverotuksessa määrättävät veroäyrit korvattaisiin käsitteellä kunnallisverotuksessa verotettava tulo. Veroäyrin hinnan sijasta seurakunnanvaltuusto vahvistaisi tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistettaisiin 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Säännöksestä jäisi samalla pois viittaus kansalliseen rahayksikköön. Myös lain 30 §:n 2 momentin 4 kohta muutettaisiin niin, että siinä veroäyrin hinnan sijasta käytettäisiin käsitettä tuloveroprosentti.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotetuilla muutoksilla yhdenmukaistettaisiin ortodoksisille seurakunnille maksettavaa kirkollisveroa koskevaa käsitteistöä kunnallisverotukseen ja evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkollisveroon verrattuna. Muutokset koskisivat ainoastaan käytettävää käsitteistöä, eikä niistä aiheutuisi sisällöllisiä muutoksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu Suomen ortodoksisessa kirkollishallituksessa virkatyönä yhteistyössä valtiovarainministeriön vero-osaston, verohallituksen ja opetusministeriön kanssa.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy veroäyrin käsitteestä luopumiseen verolainsäädännössä, mikä on tarkoitus toteuttaa euron käyttöönoton yhteydessä. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön (HE 91/2001; EV 101/2001 vp). Esityksessä ehdotettiin veroäyrin käsitteestä luopumista tuloverolain (1535/1992) 130 §:ssä. Veroäyrin käsitteestä luopumisen johdosta tarvittavat uudet käsitteet on tarkoitus määritellä verontilityslain (532/1998) uudessa 3 a §:ssä, josta on annettu esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2001. Veroäyrin käsitteestä luopumiseen liittyvistä muutoksista evankelis-luterilaista koskevaan lainsäädäntöön on tarkoitus antaa erillinen esitys.

5. Tarkemmat säännökset ja määräykset

Ortodoksisesta kirkkokunnasta annettu asetus (179/1970) on tarkoitus muuttaa niin, että siinä käytettävään käsitteistöön tehdään tätä esitystä vastaavat muutokset.

6. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti euron käyttöönoton kanssa eli 1 päivänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/1969) 30 §:n 2 momentin 4 kohta ja 3 momentti sekä 31 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 3 momentti ja 31 §:n 1 momentti laissa 971/1982, seuraavasti:

30 §

Paitsi niitä rahastoja, jotka seurakunnalla erityisten säännösten tai määräysten mukaan muutoin on, tulee kussakin seurakunnassa olla seurakuntarahasto, jonka vuositulon muodostavat:

4) maksettava kirkollisvero, jonka suorittamiseen ottavat osaa kaikki seurakunnan alueen kunnissa verovuonna asuvat kirkkokuntaan kuuluvat henkilöt sekä kirkkokuntaan kuuluneiden henkilöiden kuolinpesät. Yhteisöjen, yhtymien ja yhteisetuuksien verovelvollisuudesta ortodoksisille seurakunnille annetussa laissa (191/1935) mainitut yhteisöt ja yhteisetuudet maksavat veroa kirkkokunnan keskusrahastolle siten kuin siitä erikseen säädetään.

Seurakunnalla on oltava tuloveroprosentin vakaana pitämistä varten verontasausrahasto. Sen sääntöjen mukaisesti seurakunnanvaltuusto voi päättää verontasausrahaston varojen käyttämisestä sanottuun tarkoitukseen tai seurakuntarahaston vuositulon käyttämisestä verontasausrahaston kartuttamiseen.


31 §

Määrä, joka päätetään koottavaksi 30 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti verotuksella, on jaettava verovelvollisten kesken suoritettavaksi heidän kunnallisverotuksessa verotettavan tulonsa mukaan. Seurakunnanvaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuriministeri
Suvi Lind‚n

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.