HE 137/2001

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yliopistolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston päätoimipaikka sijaitsee.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Yliopistolain (645/1997) 34 §:n mukaan yliopiston päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeudelta (nykyisin hallinto-oikeudelta) niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä.

Yliopistolain 33 §:n mukaan opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen. Opiskelija saa hakea oikaisua myös opintosuorituksen arvosteluun ja eräisiin muihin opintoja koskeviin päätöksiin, joista säädetään asetuksella. Lain 35 §:n 2 momentin mukaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeudelta. Opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

Hallintolainkäyttölain 12 §:ssä säädetään toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta. Mainitun säännöksen mukaan ei ole täysin selvää, mikä on toimivaltainen hallinto-oikeus haettaessa muutosta yliopiston päätökseen. Yliopistojen toimialueista ei ole erityisiä säännöksiä ja suurella osalla yliopistoja on useampia toimipisteitä, jotka kuuluvat monessa tapauksessa eri hallinto-oikeuksien tuomiopiireihin.

Yksittäisiin yliopistoihin on hakijoita valtakunnan eri osista ja näin ollen useiden hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä. Jos toimivaltaiseksi hallinto-oikeudeksi katsotaan se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiiriin hakijan kotipaikka kuuluu, hajaantuvat samaa opiskelijavalintaa koskevat valitukset useiden hallinto-oikeuksien ratkaistaviksi. Tämä saattaisi johtaa erilaisiin ratkaisuihin samaa valintakoetta koskevissa asioissa ja, koska yliopistolain 35 §:n 3 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, ei saa hakea muutosta valittamalla, jäävät hallinto-oikeuksien päätökset lopullisiksi.

Jottei epätietoisuutta toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta syntyisi ja jotta valitukset yksittäisen yliopiston päätöksistä ratkaistaisiin samassa hallinto-oikeudessa, ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston päätoimipaikka sijaitsee. Yliopiston päätoimipaikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä paikkakuntaa, jossa yliopiston keskushallinto sijaitsee.

Lääninoikeuksien tilalle ovat hallinto-oikeuslain mukaan tulleet hallinto-oikeudet. Pykäliin tehtäisiin samalla tästä aiheutuvat tarkistukset.

1. Esityksen vaikutukset

Ehdotetuilla säännöksillä ohjataan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston päätoimipaikka sijaitsee.

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.

2. Asian valmistelu

Oikeusministeriö on pyytänyt opetusministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin yliopistolain muutoksenhakua koskevien säännösten uudistamiseksi, koska hallintolainkäyttölain 12 §:n toimivaltaista hallinto-oikeutta koskevassa yleissäännöksessä ei ole otettu huomioon muuhun lainsäädäntöön liittyviä erityistilanteita. Esitys on valmisteltu opetusministeriössä virkamiestyönä. Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot oikeusministeriöltä, kaikilta yliopistoilta, AKAVA-JS ry:ltä, PARDIA ry:ltä, Valtion ja erityispalveluiden ammattiliitto VAL ry:ltä sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto ry:ltä. Annetuissa lausunnoissa on suhtauduttu esitykseen myönteisesti.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki yliopistolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 34 §, 35 §:n 2 ja 3 momentti sekä 36 § seuraavasti:

34 §
Muutoksenhaku

Yliopiston päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä.

35 §
Valituskiellot

Päätökseen, johon saa 33 §:n mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta. Opintosuoritusten arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 18 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista tai 19 §:ssä tarkoitettua opiskelijan kurinpitoa, ei saa hakea muutosta valittamalla.

36 §
Erottamispäätöksen täytäntöönpano

Opiskelijan määräaikaista erottamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei yliopisto tai hallinto-oikeus toisin määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2001

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Maija Rask

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.