HE 106/2000

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain soveltamista jatkettaisiin vuosina 2001―2003 alkaneeseen työskentelyyn.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2001 alusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Vuoden 1996 alusta lukien voimassa olleen ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain (1551/1995) mukaan ulkomailta tulevat henkilöt, joilla on erityisasiantuntemusta taikka jotka toimivat opettajina suomalaisessa ylemmässä oppilaitoksessa, esimerkiksi yliopistossa, tai harjoittavat tieteellistä tutkimusta yleiseksi eduksi, voivat Suomesta saadun palkkatulonsa verotuksessa tietyin edellytyksin valita tavallisen tuloverotuksen asemesta palkkatulon lähdeverotuksen enintään 24 kuukauden ajaksi. Palkkatulon lähdeveron suuruus on 35 prosenttia palkan kokonaismäärästä.

Lakia on sovellettu vuonna 1996 noin 40 henkilöön, vuonna 1997 noin 80 henkilöön, vuonna 1998 noin 110 henkilöön ja vuonna 1999 noin 150 henkilöön.

Lain soveltaminen on tarkoitettu määräaikaiseksi. Niin ollen lakia alkuperäisessä muodossaan sovellettiin vain kahden vuoden ajan, eli vuosina 1996 ja 1997 alkaneeseen työskentelyyn. Lain päätarkoitus, pyrkimys edistää erityisasiantuntemusta omaavien henkilöiden Suomeen tuloa, ei kuitenkaan toteutunut toivotussa laajuudessa. Elinkeinoelämän edustajien mielestä syynä on lain lyhyt soveltamisaika. Sen vuoksi lain soveltamista jatkettiin vuosina 1998 ja 1999 alkaneeseen työskentelyyn lailla 1023/1997.

Joulukuussa 1999 Suomi pani vireille Euroopan yhteisöjen komissiolle ilmoituksen (notifikaation), jossa pyydettiin komission kannanottoa siitä, onko ulkomailta tulevaan palkansaajaan sovellettava lähdeverojärjestelmä yhteensopiva yhteisölainsäädännön kanssa. Suomessa järjestelmää ei pidetty valtion tukena. Vastaavan ilmoituksen olivat Suomea ennen tehneet omien vastaavien järjestelmiensä osalta myös Tanska ja Ruotsi. Komission ratkaisua odotettaessa lain soveltaminen on ollut keskeytyneenä vuonna 2000 alkaneen työskentelyn osalta. Kesäkuussa 2000 Suomelle antamassaan kannanotossa komissio on todennut, että ulkomailta tulevaan palkansaajaan sovellettava lähdeverojärjestelmä on niin sanottu yleinen toimenpide, joka ei ole yhteisölainsäädännön vastainen.

Koska edelleen on tärkeätä kannustaa erityistietoa ja -taitoa omaavia henkilöitä tulemaan Suomeen, esityksessä ehdotetaan lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin myös vuosina 2001―2003 alkavaan työskentelyyn. Laki koskisi myös sellaista työskentelyä, joka on alkanut vuonna 2000 kuitenkin niin, että lakia sovellettaisiin tällöin vain vuosina 2001 ja 2002 tehdystä työstä saatuun palkkaan. Lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu 24 kuukauden aika laskettaisiin kuitenkin siitä, kun laissa tarkoitettu työskentely aloitettiin vuonna 2000. Näin ollen lakia sovellettaisiin tällaisen työskentelyn osalta vain siihen osaan vuonna 2000 alkaneesta 24 kuukauden ajanjaksosta, joka on vielä jäljellä vuosina 2001 ja 2002. Näissä tapauksissa lain 4 §:ssä tarkoitettu hakemus lain soveltamisen piiriin pääsemiseksi olisi annettava verovirastolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.

2. Esityksen vaikutukset

Koska ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverojärjestelmä koskee vain pienehköä henkilöryhmää, ehdotetun muutoksen julkistaloudelliset vaikutukset jäisivät vähäisiksi.

Esityksellä ei ole merkittäviä hallinnollisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

4. Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

5. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Lakia sovellettaisiin palkkaan, joka saadaan tai on saatu 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen. Edellytyksenä olisi lisäksi se, että palkka perustuu työskentelyyn, joka alkaa tai on alkanut 1 päivän tammikuuta 1996 ja 31 päivän joulukuuta 1999 tai 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuina. Lakia sovellettaisiin myös silloin, kun työskentely on alkanut vuonna 2000, mutta vain palkkaan, joka on saatu vuosina 2001 ja 2002 tehdystä työstä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1551/1995) 12 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1023/1997, seuraavasti:

12 §
Voimaantulo

Lakia sovelletaan palkkaan, joka saadaan tai on saatu 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen, jos palkka perustuu työskentelyyn, joka alkaa tai on alkanut 1 päivän tammikuuta 1996 ja 31 päivän joulukuuta 1999 tai 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2003 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuina. Muulta osalta lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1996 toimitettavassa verotuksessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

Tätä lakia sovelletaan myös vuosina 2001 ja 2002 tapahtuneesta työskentelystä saatuun palkkaan sen estämättä, että työskentely on alkanut vuonna 2000, edellyttäen, että lain soveltamisen edellytykset muutoin täyttyvät koko työskentelyn ajalta. Lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu 24 kuukauden aika lasketaan myös tällöin siitä, kun laissa tarkoitettu työskentely alkoi vuonna 2000. Lain 4 §:ssä tarkoitettu hakemus on tässä tapauksessa annettava verovirastolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2001.


Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2000

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.