HE 285/1998

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan alkoholilain 17 §:ää muutettavaksi, niin että väkiviinan ja alkoholijuoman tukkumyyjä voi edelleen erityismyyntinä myydä väkiviinaa ja alkoholijuomaa niin kutsuttujen erityisvalmisteiden valmistukseen.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Alkoholilain neljää pykälää muutettiin 15.1.1999 voimaan tulleessa laissa (1/1999). Näiden muutettujen säännösten joukossa oli myös alkoholilain 17 §, jota oli aikaisemmin muutettu kaksi kertaa (1477/1994 ja 1542/1995) voimassa olevan alkoholilain (1143/1994) voimaantulon 1.1.1995 jälkeen. Uusin muutos koski tukkumyyjän erityismyyntinä harjoittaman väkiviinan ja alkoholijuoman kaupan laajentamista koskemaan muun ohessa laadunvalvontaa, tuotekehittelyä, koneiden ja laitteiden toiminnan kannalta välttämätöntä puhdistuskäyttöä sekä yksityisten terveydenhuoltopalvelujen tuottajien lääketieteellistä ja lääkintäkäyttöä.

Säädösvalmistelun aikana erityisvalmisteasetuksen (349/1989) tarkoittama erityisvalmisteiden erityismyyntioikeus, joka oli 1.1.1996 alkaen lisätty alkoholilain erityismyyntisäännöstöön (1542/1995), jäi virheellisesti pois muutettaessa viimeksi alkoholilain 17 §:ää (1/1999). Nyt sanottu säännös on tarkoitus palauttaa alkoholilain 17 §:ään, jossa säädetään väkiviinan ja alkoholijuomien erityismyynnistä ja käyttöluvasta.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan niin pian kuin mahdollista.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki alkoholilain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/1994) 17 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 1/1999, seuraavasti:

17 §
Erityismyynti ja käyttölupa

Se, joka harjoittaa väkiviinan ja alkoholijuoman tukkumyyntiä, saa myydä erityismyyntinä väkiviinaa tai alkoholijuomaa:

1) etikan valmistukseen;

2) lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (1505/1994) tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen;

3) elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosentia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistuksessa käytettävien aromiaineiden valmistukseen;

4) alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen;

5) erityisvalmisteasetuksessa (349/1989) tarkoitettujen erityisvalmisteiden valmistukseen;

6) elintarvikkeiden valmistukseen tai elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden valmistukseen, jos valmistettava elintarvike sisältää täytteenä tai muuten enintään 5 litraa etyylialkoholia 100 kilossa elintarviketta tai, jos valmistettava elintarvike on suklaata, enintään 8,5 litraa etyylialkoholia 100 kilossa elintarviketta;

7) muiden tuotteiden valmistukseen, jos valmistettu tuote ei sisällä nautittavissa olevaa alkoholia;

8) tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen sekä laboratoriotoiminnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin;

9) lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetuille sairaaloille sekä kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetuille terveyskeskuksille lääketieteellisiin ja lääkintätarkoituksiin; sekä

10) yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille lääketieteellisiin ja lääkintätarkoituksiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun valmistukseen rinnastetaan laadunvalvonta ja muu valmistustoiminnassa välttämätön käyttö, tuotekehittely sekä koneiden ja laitteiden toiminnan kannalta välttämätön puhdistuskäyttö. Erityismyynti 1 momentin 1―8 ja 10 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin on sallittu, jos tuotevalvontakeskus on myöntänyt ostajalle alkoholijuoman tai väkiviinan käyttöluvan.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1999

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.