HE 165/1998

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto ei enää määräisi sairaanhoitopiirien alueita. Tällöin kunta voisi sopia sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa siitä, mihin sairaanhoitopiiriin se kuuluu. Jotta kunnan asukkailla olisi mahdollisuus saada riittävät erikoissairaanhoidon palvelut, kunnalla säi- lyisi kuitenkin edelleenkin velvollisuus kuulua johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1999 alusta.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 7 §:n perusteella maa on jaettu 21 sairaanhoitopiiriin. Kunnat on valtioneuvoston päätöksellä määrätty johonkin näistä sairaanhoitopiireistä. Sairaanhoitopiirin alueella olevat kunnat ovat jäseninä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Kunnan siirtyminen sairaanhoitopiiristä ja samalla sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä toiseen piiriin edellyttää valtioneuvoston päätöstä. Erikoissairaanhoitolain voimassaoloaikana vain yksi kunta on tehnyt esityksen siirrosta toiseen sairaanhoitopiiriin. Tehdyn esityksen perusteella valtioneuvosto muutti sairaanhoitopiirijakoa.

Sairaanhoitopiirien toiminnan ja niiden alueiden vakiinnuttua ehdotetaan erikoissairaanhoitolakia muutettavaksi siten, että valtioneuvosto ei enää vahvista sairaanhoitopiirien alueita. Tällöin sairaanhoitopiirien alueet määräytyisivät sairaanhoitopiirien kuntayhtymien jäsenkuntien muodostaman alueen mukaan. Kunta voisi tällöin vaihtaa sairaanhoitopiiriä sopimalla asiasta sen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa, johon se haluaa siirtyä. Kunnalla ei kuitenkaan olisi oikeutta itse päättää siitä, että se liittyy johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, vaan liittymisen tulee tapahtua kuntalain (365/1995) ja kuntayhtymän perussäännön edellyttämällä tavalla.

Kunnalle annettavaa mahdollisuutta siirtyä sairaanhoitopiiristä toiseen ilman valtioneuvoston päätöstä voidaan perustella myös sillä, että nyt yksittäisten kuntien mahdollisuus vaikuttaa sairaanhoitopiirin toimintaan on usein ollut melko vähäistä. Antamalla kunnalle mahdollisuus vaihtaa oma-aloitteisesti sairaanhoitopiiriä voitaneen lisätä yksittäisten kuntien esittämien mielipiteiden merkitystä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä, koska kuntien näkemysten riittämätön huomioon ottaminen voi johtaa yhden tai useamman kunnan siirtymiseen sairaanhoitopiiristä toiseen.

Ehdotetun muutoksen jälkeenkin kunnan tulisi aina kuulua johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Tämä on välttämätöntä, koska suurten hoitokustannusten tasaus, potilasvahinkovakuutus, päivystysjärjestelyt ja poikkeusoloihin varautuminen on tarkoituksenmukaisinta ja taloudellisinta hoitaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimesta. Kunta voi näin ollen erota sairaanhoitopiirin kuntayhtymästä vasta siitä ajankohdasta lukien kun se liittyy toisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäseneksi.

2. Esityksen vaikutukset

Erikoissairaanhoitolain muutos antaa kunnalle mahdollisuuden hakeutua sellaisen sairaanhoitopiirin jäseneksi, jonka palvelut vastaavat parhaiten sen tarpeita. Koska kunnan asukkaiden kannalta yksi keskeisimmistä tekijöistä on etäisyys palveluista, rajaa tämä kuitenkin kuntien käytännön mahdollisuuksia vaihtaa sairaanhoitopiiriä. Siirtyminen sairaanhoitopiiriin, jonka palvelut ovat selvästi kauempana kuin aiemmin, ei liene useinkaan kuntalaisten edun mukaista.

Ehdotetuilla säädösmuutoksilla ei olisi välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Kunnan siirtyminen toiseen sairaanhoitopiirin kuntayhtymään ei vaikuttane merkittävästi kunnalle aiheutuviin kustannuksiin. Kokonaisuutena mahdollisuudet taloudellisten säästöjen saavuttamiseen ovat kuittenkin vähäisiä.

Ehdotetut muutokset eivät myöskään vaikuta kunnan saamaan valtionosuuteen. Näin ollen muutoksilla ei olisi valtiontaloudellisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys perustuu sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteistyössä to- teuttamaan terveydenhuollon kehittämisprojektiin ja sen yhteydessä laadittuun selvitysmiesraporttiin (sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 1998:2). Jatkovalmistelu on tapahtunut virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu Suomen Kuntaliittoa.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa on annettu hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain kumoamisesta (HE 164/1998 vp.). Mainitussa esityksessä ehdotetaan erikoissairaanhoitolakia muutettavaksi siten, että Helsingin sairaanhoitopiiri ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri yhdistetään yhdeksi sairaanhoitopiiriksi. Lisäksi Helsingin yliopistollinen keskussairaala liitettäisiin perustettavaan uuteen sairaanhoitopiiriin. Helsinki ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kunnat kuuluisivat ehdotuksen mukaan samaan sairaanhoitopiiriin, joka vastaisi koko alueen erikoissairaanhoidosta.

Mainitun hallituksen esityksen vuoksi ehdotetaan tässä esityksessä kumottavaksi ne säännökset, jotka mahdollistavat sen, että yksi kunta muodostaa sairaanhoitopiirin. Jos mainittua esitystä ei hyväksytä, tulee tähän esitykseen tehdä tästä johtuvat muutokset.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Erikoissairaanhoitolaki

3 §. Pykälässä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää erikoissairaanhoitoa. Jäljempänä 7 §:n 2 momenttiin ehdotetun muutoksen ja 8 §:n ehdotetun kumoamisen vuoksi ehdotetaan 3 §:n 1 momenttiin otettavaksi säännös, jonka mukaan kunnan on kuuluttava erikoissairaanhoidon järjestämiseksi johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Säännös ei kuitenkaan määritä sitä, mihin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kunnan pitää kuulua. Lisäksi lainkohdassa oleva viittaus sittemmin kumottuun väestökirjalakiin (141/1969) ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi voimassa olevaan kotikuntalakiin (201/1994).

7 §. Pykälässä säädetään sairaanhoitopiirijaosta. Pykälän 1 momentissa todetaan, että sairaanhoidon järjestämistä varten maa jaetaan sairaanhoitopiireihin ja samalla säädetään olemassa olevat sairaanhoitopiirit. Pykälän 2 momentissa todetaan, että sairaanhoitopiirien alueet määrää ja niihin tehtävistä muutoksista päättää valtioneuvosto sen jälkeen, kun asianomaisia kuntia ja kuntainliittoja on kuultu. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairaanhoitopiirin alue määräytyy sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien mukaan. Ehdotettu muutos merkitsisi sitä, että valtioneuvosto ei enää päättäisi sairaanhoitopiirien alueita. Yksittäinen kunta voi ehdotetun muutoksen jälkeen sopia siirtymisestä toiseen sairaanhoitopiiriin asianomaisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

8 §. Pykälän 1 momentissa todetaan, että sairaanhoitopiirin alueella olevat kunnat ovat jäseninä sairaanhoitopiirin kuntainliitossa. Lisäksi 2 momentissa säädetään lääkärikoulutusta antavan yliopiston osallistumisesta sairaanhoitopiirin hallintoon ja 3 momentissa lain säännösten soveltamisesta sairaanhoitopiiriin, jossa on vain yksi kunta. Koska yliopiston osallistumisesta sairaanhoitopiirin hallintoon on säädetty myös 25 §:ssä ja samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnalle annettavassa hallituksen esityksessä, ehdotetaan erikoissairaanhoitolakia muutettavaksi siten, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirit yhdistettäisiin, ja kun edellä 3 §:ään ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, että kunnan tulee kuulua johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, ehdotetaan pykälä tarpeettomana kumottavaksi.

55 §. Pykälässä säädetään korvauksen suorittamisesta muutettaessa sairaanhoitopiirijakoa. Jos sairaanhoitopiirin kuntainliiton jäsenkunta sairaanhoitopiirijakoa muutettaessa siirtyy toiseen sairaanhoitopiiriin, on luovuttavan kuntayhtymän suoritettava vastaanottavalle kuntayhtymälle pykälässä säädetty korvaus. Sairaanhoitopiirijaon muuttumisen tullessa ehdotuksen mukaan kuntien päätettäväksi ei lailla ole enää tarpeen säätää sairaanhoitopiirien kuntayhtymien välisistä korvauksista. Kunnan osuus sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omaisuuteen määräytyy kuntayhtymän perussopimuksen mukaan. Perussopimus määrittää myös sairaanhoitopiirin vaihdon yhteydessä suoritettavat korvaukset. Tämän vuoksi pykälä ehdotetaan kumottavaksi.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 8 ja 55 §

ja

muutetaan 3 §:n 1 momentti ja 7 §:n 2 momentti seuraavasti:

3 §

Kunnan, joka on kotikuntalain (201/1994) mukaan henkilön kotikunta, on huolehdittava siitä, että henkilö saa 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun tarpeellisen erikoissairaanhoidon tämän lain mukaisesti. Tämän velvoitteen mukaisen erikoissairaanhoidon järjestämiseksi kunnan on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiirin kuntayhtymään.


7 §

Sairaanhoitopiirin alue muodostuu sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvista kunnista.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199.


Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.