HE 161/1998

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten ja vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetusta laista ja vuoden 1886 metsälaista ne säännökset, jotka 1 päivänä tammikuuta 1997 voimaan tulleen uuden maakaaren, luontoisetupalkkausta koskevien palkkauslakien kumoamisen ja kirkolliskokouksen aiemmin tekemien päätösten johdosta ovat vanhentuneita ja muiden säädösten kanssa ristiriitaisia tai tarpeettomia. Lisäksi evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain täytäntöönpanosta annettu asetus ehdotetaan kumottavaksi.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Uuden maakaaren (540/1995) voimaantulon yhteydessä 1 päivästä tammikuuta 1997 lukien vanha jako kruununluontoiseen ja perintöluontoiseen maahan on lakkautettu. Entiset virkatalomaat ovat muuttuneet perintöluontoisiksi. Seurakuntien maaomaisuudesta noin 80 % on virkatalotiloihin kuuluvaa.

Evankelis-luterilaisen kirkon virkataloista säädetään evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetussa laissa (106/1966), jäljempänä virkatalolaki, ja sanotun lain täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa (253/1966), jäljempänä virkatalo- asetus.

Virkatalolain 1―6 §:ssä on säännöksiä virkatalomaiden maankäytöstä, metsäsuunnitelmista, virkatalomaan myynnin edellytyksistä, vuokrauksesta ja hoidosta sekä kirkkoherranviraston piirustuksista. Virkataloasetuksessa on yksityiskohtaisempia säännöksiä eräistä edellä mainituista kysymyksistä. Kun kiinteistöjen kruununluontoisuus on lakkautettu ja kyseinen omaisuus on muuttunut tavalliseksi perimysmaaluontoiseksi omaisuudeksi, ei virkatalojärjestelmän mukaisilla säännöksillä ole enää perusteita.

Virkatalolain 13a―16 §:ssä on säännökset seurakuntien verontasausrahastosta ja pääomarahastosta. Kirkollishallinnossa siirrytään hallinnollisesta kirjanpidosta kirjanpitolain (1336/1997) mukaiseen järjestelmään 1 päivänä tammikuuta 1999. Tässä yhteydessä rahastointi menettää nykyisen, hallinnolliseen kirjanpitoon liittyvän sisältönsä ja merkityksensä. Hallinnollisen kirjanpidon rahoitustaseen verontasausrahasto turvaa seurakunnan maksuvalmiutta. Kirjanpitolain mukaisessa taseessa rahastot kuvaavat osaltaan seurakunnan vakavaraisuutta, eikä suoraa yhteyttä rahoitusvarojen määrään enää ole.

Edellä mainituista syistä virkatalolain 1―6, 13 a sekä 14―17 § ehdotetaan kumottaviksi. Samalla kumottaisiin virkataloasetus.

Myös vanhan metsälain (29/1886) kirkollisia virkataloja ja eräät kruununtaloja koskevat säännökset ehdotetaan vanhentuneina kumottaviksi.

2. Esityksen vaikutukset

Koska kysymyksessä on sellaisten säännösten kumoaminen, jotka muun lainsäädännön johdosta ovat tulleet vanhentuneiksi, ei esityksellä ole suoranaisia taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu kirkkohallituksessa ja kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asiasta lausunnon.

4. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Esitykseen liittyy eduskunnalle erikseen annettu kirkkolain muuttamista koskeva esitys, jossa ehdotetaan kumottavaksi säännös kirkollisista virkataloista.

5. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999, jolloin kirkollishallinnossa siirrytään hallinnollisesta kirjanpidosta kirjanpitolain mukaiseen järjestelmään.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista 25 päivänä helmikuuta 1966 annetun lain (106/1966) 1―6, 13 a, ja 14―17 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § laissa 393/1990, 13 a § laissa 1009/1982, 15 § osaksi viimeksi mainitussa laissa ja laissa 1005/1987 sekä 16 § osaksi mainituissa laeissa 393/1990 ja 1009/1982.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tällä lailla kumotaan evankelisluterilaisten seurakuntien virkataloista ja rahastoista annetun lain täytäntöönpanosta 22 päivänä huhtikuuta 1966 annettu asetus (253/1966) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.


2.

Laki vuoden 1886 metsälain eräiden säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 3 päivänä syyskuuta 1886 annetun metsälain (29/1886) 19 ja 51 §, 52 §:n 2 momentti ja 53 §:n 3 momentti.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.


Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.