HE 158/1998

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistön myymisestä Suomen Pankille

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Helsingin kaupungissa sijaitseva virastotalo Snellmaninkatu 4―6 on tarkoitus käytyjen neuvottelujen perusteella myydä Suomen Pankille, jonka päärakennus sijaitsee virastotalon välittömässä läheisyydessä. Neuvoteltu kauppahinta on 72 000 000 markkaa.


PERUSTELUT

Valtion omistama virastotalokiinteistö Snellmaninkatu 4―6 vapautuu sosiaali- ja terveysministeriön käytöstä Kirkkokatu 4:än rakennettavan uuden virastotalon valmistuttua v. 1999. Suomen Pankin päärakennus sijaitsee viereisessä korttelissa, joten kiinteistö soveltuu toiminnallisesti hyvin Suomen Pankin tarkoituksiin. Pankki on esittänyt kiinnostuksensa kiinteistön ostamiseen.

Kiinteistö Snellmaninkatu 4―6 sijaitsee alueella, johon pääosa ministeriöistä on sijoittunut. Siksi valtiovarainministeriön ja Valtion kiinteistölaitoksen edustajat ovat käydyissä neuvotteluissa katsoneet mahdolliseksi kyseisen kiinteistön myynnin vain, mikäli kauppahinta on riittävän korkea ja keskusta-alueella säilyy mahdollisuus tarvittaessa myös uudisrakentaa toimitiloja ministeriöiden käyttöön. Soveltuvina valtion omistuksessa olevina alueina voivat uudisrakennuskohteina tulla kysymykseen Unioninkatu 43:ssa sijaitseva virastotalotontti (14 522 kem2) sekä Töölönlahden alue, jossa kaavoitus on vielä kesken.

Suomen Pankille myytäväksi esitettävien Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan korttelissa 29 sijaitsevien tonttien no:t 4 ja 6 pinta-ala on yhteensä noin 1 840 m2. Tonteilla sijaitsevan virastorakennuksen bruttoala on 3 455 m2 ja erillisen, lähinnä asuintiloja käsittävän piharakennuksen bruttoala 237 m2. Suomen Pankin suunnitelmissa on saada lisätilaa kattamalla piha-alue sekä muuttamalla kellaritilojen käyttötarkoitusta. Vireillä olevan asemakaavamuutoksen seurauksena em. tonttien rakennusoikeudeksi tulee yhteensä 4 950 kem2. Tontit yhdistetään asemakaavamuutoksessa tontiksi no 30. Riittävänä kauppahintana em. perusteet huomioon ottaen on pidetty 72 000 000 markkaa.

Tonteilla olevia rakennuksia koskien on voimassa valtioneuvoston suojelupäätös 18.9.1980. Rakennusten suojelua koskevat asemakaavamerkinnät ovat vuodelta 1985. Ympäristöministeriö on 10.12.1997 antamassaan lausunnossa ilmoittanut, ettei ympäristöministeriön kannalta kyseisten tonttien ja rakennusten luovuttamiselle ole estettä. Museovirasto on antanut suunnitelmista lausuntonsa. Vireillä olevan asemakaavan muutoksen mukaan rakennukset suojellaan rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaina rakennuksina siten, että rakennuksia ei saa purkaa eikä niissä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka tärvelevät rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa. Suojelu koskee myös arvokkaita sisätiloja. Helsingin kaupunginvaltuusto on 23.9.1998 hyväksynyt asemakaavan muutoksen.

Kiinteistöön Snellmaninkatu 4―6 rajoittuu valtion omistuksessa oleva postitalokiinteistö Snellmaninkatu 2, jonka noin 605 m2:n suuruiset huonetilat on vuokrattu postitoimiston käyttöön vuoteen 2003 saakka. Kiinteistö on 20.3.1998 allekirjoitetun esisopimuksen mukaisesti tarkoitus myydä Suomen Posti Oy:lle samassa yhteydessä kun Suomen Pankin kanssa tehtävä kauppa toteutetaan. Posti on esisopimuksessa sitoutunut 1.7.1999 mennessä luopumaan piha-alueen käytöstä, kuten Suomen Pankin suunnitelmat edellyttävät.

Kiinteistölaitos valtioneuvoston päätöksen 15.1.1998 nojalla ja Suomen Pankki ovat 20.1.1998 allekirjoittaneet kiinteistön myyntiä koskevan esisopimuksen. Edellytyksiksi lopulliselle kaupalle esisopimuksessa sovittiin, että tonttien piha-alue tulee voida kattaa ja että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy tarvittavan asemakaavan muutoksen 31.1.1999 mennessä. Lisäksi edellytyksenä lopulliselle kaupalle on, että eduskunta hyväksyy luovutuksen edellyttämän lain 31.5.1999 mennessä.

Valtion kiinteistöasiainneuvottelukunta on 15.12.1997 antamassaan lausunnossa puolta- nut kiinteistön myyntiä Suomen Pankille 72 000 000 markan kauppahinnasta. Suomen Pankin johtokunta on 15.1.1998 eduskunnan pankkivaltuuston 12.12.1997 antaman suostumuksen perusteella tehnyt päätöksen esisopimuksen mukaisesta kaupasta.

Jotta tarvittavien muutostöiden aloittaminen olisi mahdollista kiinteistön vapauduttua nykyisestä käytöstään, on laki tarkoitus saattaa voimaan heti eduskunnan hyväksyttyä ehdotetun lain.

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki kiinteistön myymisestä Suomen Pankille

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtion kiinteistölaitos oikeutetaan myymään Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 29 tontit no:t 4 ja 6 rakennuksineen Suomen Pankille 72 000 000 markan kauppahinnasta ja muutoin kiinteistölaitoksen määräämin ehdoin.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Sauli Niinistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.