HE 155/1998

Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön eräiden määräysten hyväksymisestä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen Lontoossa pidetyssä sopimuspuolten konferenssissa vuonna 1995 tehdyt muutokset ja merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön. Muutoksilla yleissopimus saatettiin paremmin vastaamaan meriliikenteessä vallitsevia todellisia olosuhteita. Yleissopimukseen lisättiin myös muun muassa vahtihenkilöstön vähimmäislepoaikoja koskevat määräykset.

Muutokset ovat tulleet muiden sopimuspuolten kuin Suomen osalta voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997. Suomi on tehnyt muutosten hyväksymistä koskevan varauman, koska muutosten hyväksyminen edellytti merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamista. Tarvittavat muutokset on tehty 17 päivänä lokakuuta 1997 annetuilla lailla merityöaikalain muuttamisesta ja lailla työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta. Mainitut lait ovat tulleet voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea (MSC) on 68. istunnossaan 4 päivänä heinäkuuta 1997 hyväksynyt päätöslauselmillaan MSC.66(68) ja 67(68) muutoksia STCW-95 -yleissopimukseen. Muutokset muiden paitsi Suomen osalta on hyväksytty 1 päivänä heinäkuuta 1998 ja ne tulevat kansainvälisoikeudellisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tarkoituksena on eduskunnan hyväksyttyä kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset ja merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön ilmoittaa viivytyksettä yleissopimuksen tallettajalle IMO:lle, että Suomi hyväksyy nämä muutokset sekä meriturvallisuuskomitean 68. istunnossa hyväksytyt muutokset. Muutokset tulevat Suomen osalta voimaan kuuden kuukauden kuluttua liittymiskirjan tallettamisesta IMO:n pääsihteerin huostaan.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytilanne
Kansainvälinen sääntely

Kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva yleissopimus (jäljempänä STCW-78 -yleissopimus, SopS 22/1984) hyväksyttiin diplomaattikonferenssissa vuonna 1978. STCW-yleissopimusta muutettiin olennaisesti Lontoossa vuonna 1995 pidetyssä sopimuspuolten konferenssissa (jäljempänä STCW-95 -yleissopimus).

Konferenssissa hyväksyttiin lisäksi päätöslauselmalla 2 merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva säännöstö (STCW-säännöstö), jonka määräykset täydentävät yleissopimuksen liitteen määräyksiä. STCW-säännöstö muodostuu kahdesta osasta. Osa A sisältää STCW-95-yleissopimuksen määräyksiä koskevat pakolliset vaatimukset, joihin STCW-95-yleissopimuksen liitteessä viitataan. Osan A määräyksillä annetaan yksityiskohtaiset pakolliset vähimmäisvaatimukset, jotka sopimusvaltioiden tulee täyttää saattaakseen STCW-95-yleissopimuksen täysimääräisesti voimaan. Osa B sisältää yleissopimuksen liitteen määräyksiä koskevia suositusluonteisia ohjeita.

Vuonna 1995 tehtyjen muutosten yhteydessä ei muutettu vuoden 1978 yleissopimuksen artikloita, vaan ainoastaan sopimuksen liitettä, joka sisältää vuonna 1995 pidetyssä sopimuspuolten konferenssissa tehdyt muutokset vuoden 1978 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan yleissopimukseen (STCW-78 ja STCW-95 -yleissopimukset).

Vuoden 1995 konferenssin päätösasiakirjan lisäyksenä 1 on päätöslauselma 1, jolla hyväksyttiin vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Päätöslauselmaan 1 tehty liite sisältää kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset.

Yleissopimuksen säännöillä (regulations) tarkoitetaan yleissopimuksen liitteessä olevia sääntöjä. Näitä sääntöjä täydennetään STCW-säännöstön A osaan sisältyvillä velvoittavilla määräyksillä. Viittaus säännön vaatimukseen on samalla viittaus STCW-säännöstön A osan vastaavaan osastoon. Sääntöjä sovellettaessa niihin liittyvät STCW-säännöstön B osan ohjeet ja selitykset tulisi ottaa huomioon siinä määrin kuin mahdollista yleissopimuksen määräysten yhdenmukaisemman täytäntöönpanon saavuttamiseksi.

Konferenssin päätösasiakirjan lisäyksenä 2 on päätöslauselma 2, jolla hyväksyttiin merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva säännöstö. Päätöslauselmasta 2 ilmenee, että konferenssi piti tärkeänä yksityiskohtaisten pakollisten koulutusvaatimusten ja muiden pakollisten määräysten laatimista. Nämä vaatimukset ovat tarpeen sen vuoksi että kaikilla merenkulkijoilla olisi asianmukainen koulutus, kokemus, taidot ja pätevyys tehtäviensä hoitamiseksi sellaisella tavalla, joka varmistaa ihmishengen ja omaisuuden turvallisuuden merellä sekä meriympäristön suojelun.

Päätöslauselmassa 2 konferenssi otti huomioon, että vuoden 1978 STCW-yleissopimuksen muutetun liitteen I/1 säännön 2 kappaleen mukaisesti STCW-säännöstön A osa täydentää yleissopimuksen liitteenä olevia sääntöjä ja viittaus säännön vaatimukseen on samalla viittaus vastaavaan STCW-säännöstön A osan osastoon.

Päätöslauselman 2 liite 2 sisältää merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan STCW-säännöstön B osan, joka sisältää STCW-yleissopimuksen ja sen liitteen määräyksiä koskevat suositusluonteiset ohjeet.

Ohjeiden tarkoituksena on auttaa STCW-yleissopimuksen sopimuspuolia ja sen toimenpiteiden voimaansaattamisesta, soveltamista ja täytäntöönpanosta vastaavia saattamaan yleissopimus täysimääräisesti voimaan yhtenäisellä tavalla. Ehdotetut toimenpiteet eivät ole pakollisia, vaan annettujen esimerkkien tarkoitus on osoittaa, miten tiettyjä yleissopimuksen vaatimuksia voidaan noudattaa.

STCW-78 -yleissopimus, joka on edelleen voimassa siirtymäkauden ajan, on Euroopan yhteisössä täytäntöönpantu neuvoston direktiivillä merenkulkijoiden vähimmäiskoulutustasosta 94/58/EY (EYVL L 319, 12.12.1994, s. 28. Euroopan komissio antoi 2 päivänä lokakuuta 1996 neuvostolle ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 94/58/EY muuttamiseksi. Neuvosto vahvisti yhteisen kannan direktiivin muuttamiseksi 20 päivänä lokakuuta 1997. Se on julkaistu 22.12.1997 EY:n virallisessa lehdessä nro C 389.

Vuoden 1995 muutoksilla IMO sai oikeuden varmistaa, ovatko sopimuspuolet saattaneet koulutusta koskevat vaatimukset täysimääräisesti voimaan. Muutoksilla saatettiin yleissopimus paremmin vastaamaan meriliikenteessä vallitsevia todellisia olosuhteita. Samalla vahvistettiin yhtenäiset vähimmäisvaatimukset merenkulkijain ammattipätevyydelle, otettiin huomioon aluksilla tapahtunut tekninen kehitys ja nykyaikaiset koulutusmenetelmät. Lisäksi varmistettiin näitä koskevien sääntöjen ja määräysten tehokas täytäntöönpano. Lisäksi yleissopimukseen lisättiin myös vahtihenkilöstön vähimmäislepoaikoja koskevat määräykset.

IMO:n pääsihteeri ilmoitti 9 päivänä marraskuuta 1995 päivätyllä nootillaan, että STCW-yleissopimukseen tehdyt muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä elokuuta 1996, jollei siihen mennessä yli kolmasosa sopimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden kauppalaivastot yhteensä muodostavat vähintään vähintään 50 prosenttia maailman kauppalaivaston 100 bruttorekisteritonnin suuruisista tai sitä suuremmista aluksista, ilmoita vastustavansa niitä. IMO:n pääsihteeri ilmoitti lisäksi, että jos muutosten katsotaan tulleen edellä mainituin tavoin hyväksytyksi, ne tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997.

Ulkoasiainministeriö ilmoitti 12 päivänä heinäkuuta 1996 päivätyllä nootilla IMO:n pääsihteerille, että Suomi ei vielä siinä vaiheessa voinut hyväksyä yleissopimukseen tehtyjä muutoksia, koska ne tietyiltä osin olivat ristiriidassa voimassaolevan kansallisen lainsäädännön kanssa. Lisäksi nootissa ilmoitettiin, että Suomen hallitus aikoo kuitenkin saattaa muutokset hyväksyttäviksi, kun tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön on tehty.

IMO:n pääsihteeri on 1 päivänä syyskuuta 1996 päivätyllä nootillaan ilmoittanut, että STCW-yleissopimukseen vuonna 1995 tehdyt muutokset tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997 kaikkien muiden sopimuspuolten kuin Suomen osalta.

STCW-95 -yleissopimusta sovelletaan asteittain 1 päivästä helmikuuta 1997 alkaen ja kokonaisuudessaan sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2002.

Suomen lainsäädäntö

STCW-95 -yleissopimus on saatettu osaksi Suomen kansallista lainsäädäntöä aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen (250/1984) kokonaisuudistuksella. Asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta (1256/1997) on annettu 19 päivänä joulukuuta 1997 ja se on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Liikenneministeriö antoi 19 päivänä joulukuuta 1997 päätöksen aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta (1257/1997). Päätös tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa sekä liikenneministeriön päätöksessä oli mahdollista ottaa huomioon neuvoston yhteinen kanta direktiivin 94/58/EY muuttamisesta (EYVL C 389/97, s. 1). Neuvoston yhteisen kannan 2 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muutokset voimaan 1 päivään heinäkuuta 1999 mennessä tai vuoden kuluessa direktiivin hyväksymisestä, riippuen siitä kumpi päivämäärä on aikaisempi. Jos direktiivi hyväksytään lopullisesti, saattavat pienet täsmennykset nyt voimassa olevaan lainsäädäntöön olla tarpeellisia.

Kun asetuksella kumottiin aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annettu asetus myöhemmin tehtyine muutoksineen, siirtymäsäännöksen mukaan jäivät kuitenkin asetuksen 27 § ja 7―9 luku voimaan 1 päivään helmikuuta 2002. Siirtymäsäännös perustuu STCW-95 -yleissopimuksen siirtymäsäännöksiin.

STCW-95 -yleissopimuksen määräykset vahtihenkilöstön vähimmäislepoajoista edellyttivät muutoksia Suomessa laintasoisiin säännöksiin. Määräykset on sisällytetty Suomen lainsäädäntöön merityöaikalain (296/1976) ja työajasta kotimaan aluksissa annetun lain (248/1982) muutoksilla. Laki merityöaikalain muuttamisesta (942/1997) ja laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta (943/1997) tulivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Mainittuja lakeja koskevassa hallituksen esityksessä (HE 96/1997 vp) on nimenomaisesti mainittu, että lakeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että ne vastaavat STCW-yleissopimukseen vuonna 1995 tehtyjä muutoksia. Lakeihin on lisätty säännökset vahtihenkilöstön vähimmäislepoajoista sekä vahtivuoroluettelosta.

Merimiesten vähimmäislepoaikoja koskevat säännökset on sisällytetty kootusti merityöaikalain 9 a §:ään ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 12 a §:ään. Vahtihenkilöstölle on annettava jokaisen 24 tunnin jakson aikana vähintään 10 tunnin lepoaika. Lepoaika voidaan kuitenkin jakaa enintään kahteen jaksoon siten, että toinen jaksoista olisi pituudeltaan vähintään kuusi tuntia. Vahtihenkilöstön vähimmäislepoaika voidaan lyhentää enintään kahden peräkkäisen 24 tunnin aikana kerrallaan kuuteen tuntiin, jos työntekijälle annetaan kunkin seitsemän vuorokauden ajanjakson aikana vähintään 70 tunnin lepoaika.

STCW-95-yleissopimuksessa edellytetään, että vahtihenkilöstön vahtivuoroluettelot on asetettava näkyvälle paikalle. Tätä koskeva säännös on sisällytetty merityöaikalain 19 a §:ään ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 12 a §:n 3 momenttiin.

2. Esityksen vaikutukset

Koska STCW-yleissopimuksen muutokset on jo sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön lailla merityöaikalain muuttamisesta ja lailla työajasta kotimaan aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä asetuksella aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta, ei esityksellä ole taloudellisia tai organisatorisia vaikutuksia.

3. Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä ulkoasiainministeriössä ja liikenneministeriössä. Esitysehdotuksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Ulkoasiainministeriö on pyytänyt STCW-yleissopimukseen vuonna 1995 tehtyjen muutosten hyväksymisestä lausunnot liikenneministeriöltä, työministeriöltä ja merenkulkuhallitukselta. Kaikissa lausunnoissa puollettiin sopimusmuutosten hyväksymistä.

Hallituksen esitys merityöaikalain ja työajasta kotimaan aluksista annetun lain muuttamiseksi on valmisteltu työministeriön yhteydessä toimivassa merimiesasiain neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina sekä merenkulun työnantaja- että palkansaajajärjestöt. Neuvottelukunta on ollut yksimielinen asiasta.

Koska neuvoston direktiivin 94/58/EY muuttamista koskeva direktiiviehdotus sisälsi lainsäädännön alaa koskevia säännöksiä, direktiiviehdotus annettiin eduskunnalle tiedoksi valtiopäiväjärjestyksen 54b §:n mukaisesti (U 16/1997 vp). Direktiivin 94/58/EY muuttamista koskevaa direktiiviä käsiteltiin lukuisia kertoja EU-asiain komitean alaisessa liikennejaostossa sekä merenkulun neuvottelukunnan työvaliokunnassa.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Sopimusmuutoksen sisältö

Päätöslauselman I liite, joka sisältää muutokset kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen, on vuoden 1995 yleissopimuksen olennaisin osa.

Liitteen I luku sisältää yleiset määräykset. Sääntö I/1 sisältää määritelmiä ja selvennyksiä. Esimerkkinä STCW-95 -yleissopimuksen rakenteesta voidaan todeta, että yksityiskohtaisemmat määräykset määritelmistä ja selvennyksistä ilmenevät konferenssin päätösasiakirjan lisäyksen 2 liitteen 1 säännöstöstä. Säännöstö sisältää A osan, joka on pakollinen, ja B osan, joka sisältää suositeltavat ohjeet, joiden tarkoituksena on edistää STCW-yleissopimuksen tavoitteita.

Liitteen I luvussa on määritelmien ja selvennösten lisäksi määräykset

― pätevyyskirjoista ja kelpoisuustodistuksista,

― rannikkoliikennettä koskevista periaatteista,

― tarkastusmenettelystä

― kansallisista määräyksistä

― koulutuksesta ja arvioinnista sekä

― tietojen toimittamisesta

― laatuvaatimuksista

― terveysvaatimuksista sekä pätevyyskirjojen myöntämisestä ja rekisteröimisestä

― pätevyyskirjojen tunnustamisesta

― pätevyyskirjojen uusimisesta

― simulaattorien käytöstä

― kokeilujen suorittamisesta

― varustamoiden vastuusta sekä

― siirtymämääräyksistä.

Meriturvallisuuskomitean 68. istunnossaan hyväksymät muutokset päätöslauselmilla MSC.66(68) ja 67(68) lisäävät hätätilakoulutusvaatimukset koskemaan ro-ro -alusten lisäksi kaikkia muidenkin matkustaja-alusten henkilökuntaa. Tarkoituksena on, että Suomi liittyy myös edellä mainittuihin sopimusmuutoksiin.

Liitteen II luvussa määrätään alusten päälliköiden sekä kansiosaston pätevyyden vähimmäisvaatimuksista. Pätevyyden vähimmäisvaatimukset on jaoteltu alusten bruttovetoisuuden sekä sen mukaan, käytetäänkö aluksia rannikkoliikenteeseen. Alusten bruttovetoisuuden raja-arvoina ovat 500, 500―3 000 tai yli 3 000.

Liitteen III luku sisältää alusten koneosastojen päällystön ja miehistön pätevyyden vähimmäisvaatimukset. Ratkaisevana kriteerinä on alusten pääkuljetuskoneiston enimmäisteho. Tehorajoina on 750 kW ja 3 000 kW.

Liitteen IV luku sisältää radioviestintää ja radiohenkilöstöä koskevat määräykset. Radiopäivystystä koskevat pakolliset määräykset annetaan radio-ohjesäännössä ja ihmishengen turvallisuudesta vuonna 1974 tehdyssä kansainvälisessä yleissopimuksessa (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981). Myös radiohuoltoa koskevat määräykset annetaan SOLAS-yleissopimuksessa ja IMO:n hyväksymissä ohjeissa.

Liitteen V luku sisältää tietyntyyppisten alusten henkilöstön koulutuksen erityisvaatimukset. Luvun erityisvaatimukset koskevat säiliöalusten ja ro-ro-matkustaja-alusten päälliköitä, päällystöä, miehistöä sekä muuta henkilöstöä.

Liitteen VI luku sisältää ohjeet hätätilanteissa toimimisen, työturvallisuuden, sairaanhoidon ja pelastautumisen osalta. Erilliset pakolliset vähimmäisvaatimukset on säädetty pätevyyskirjojen myöntämiseksi pelastusveneiden ja -lauttojen, valmiusveneiden ja nopeakulkuisten valmiusveneiden käyttötaidosta. Luku sisältää myös palontorjunnan jatkokoulutusta koskevat pakolliset vähimmäisvaatimukset sekä ensiapuun ja sairaanhoitoon liittyvät pakolliset vähimmäisvaatimukset.

Liitteen VII luku sisältää edellytykset, joiden nojalla voidaan myöntää niin sanotut vaihtoehtoiset pätevyyskirjat ja niiden myöntämistä säätelevät periaatteet

Liitteen VIII luku sisältää määräykset vahdinpidosta. Luvussa on määritelty vaatimukset, joita viranomaisten on vaadittava vahtihenkilöstön väsymyksen välttämiseksi. Vah- dinpitoa koskevat määräykset liittyvät vahtihenkilöstön lepoaikoja koskevalta osin lainsäädännön alaan. Sääntö VIII/2 sisältää määräyksiä vahdinpitojärjestelyistä ja vahdinpidossa noudatettavista periaatteista. Sääntö ja siihen liittyvät yksityiskohtaisemmat määräykset on huomioitu liikenneministeriön päätöksessä 1257/1997.

2. Voimaantulo

STCW-yleissopimukseen vuonna 1995 tehdyt muutokset ovat tulleet voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997 muiden sopimuspuolten kuin Suomen osalta. Muutokset tulevat Suomen osalta voimaan kuuden kuukauden kuluttua liittymiskirjan tallettamisesta IMO:n pääsihteerin huostaan.

Tarkoituksena on, että sopimuksesta julkaistaisiin sopimussarjassa sopimuspuolten konferenssissa vuonna 1995 hyväksytyt päätöslauselmat 1 ja 2 sekä päätöslauselman 2 liitteenä olevan säännön A-VIII/1, joka koskee vahtikuntoisuutta, sekä muiden liitteiden osalta ilmoitus, jonka mukaan muut muutokset ovat nähtävissä ja saatavissa Merenkulkulaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomen- ja ruotsin kielellä.

3. Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain muuttamisesta ja laiksi työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamiseksi annettiin 13 päivänä kesäkuuta 1997. Esityksen tarkoituksena oli muuttaa mainittuja lakeja vastaamaan STCW-yleissopimukseen vuonna 1995 tehtyjä muutoksia. Hallituksen esityksessä ei ollut STCW-yleissopimuksen muutosta koskevaa hyväksymispontta. Eduskunta hyväksyi 26 päivänä syyskuuta 1997 hallituksen ehdottamat lait merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta. Lait annettiin 17 päivänä lokakuuta 1997 ja ne tulivat voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997.

Koska STCW-yleissopimukseen vuonna 1995 tehty muutos sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia ja edellä mainituilla laeilla valtionsisäisesti täytäntöönpantuja määräyksiä, tulee eduskunnan hyväksyä sopimusmuutos. Tämä vastaa perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 19/1995 vp 29 päivänä marraskuuta 1995 ilmaisemaa kantaa, jonka mukaan asiasisältöisiä voimaansaattamislakeja käytettäessä myös sopimuksen hyväksymisestä on päätettävä eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta on vahvistanut kantansa lausunnossaan 4/1998 vp 20 päivänä helmikuuta 1998.

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 33 §:n mukaisesti esitetään:

että Eduskunta hyväksyisi ne Lontoossa 7 päivänä heinäkuuta 1995 kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset sekä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan säännöstön eräät määräykset, jotka vaativat Eduskunnan suostumuksen.

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Vt. ulkoasiainministeri Pääministeri
Paavo Lipponen

(Suomennos)

LISÄYS 1 KONFERENSSIN PÄÄTÖSASIAKIRJAAN

PÄÄTÖSLAUSELMA 1

KANSAINVÄLISEN MERENKULKIJOIDEN KOULUTUSTA, PÄTEVYYSKIRJOJA JA VAHDINPITOA KOSKEVAN VUODEN 1978 YLEISSOPIMUKSEN LIITTEESEEN TEHTÄVIEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

KONFERENSSI,

JOKA PALAUTTAA MIELEEN kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen XII 1 b artiklan (jäljempänä "yleissopimus"), joka koskee muutosten hyväksymismenetelmää sopimuspuolten konferenssissa,

JOKA ON OTTANUT HUOMIOON yleissopimuksen liitteeseen esitetyt muutokset, jotka on toimitettu järjestön jäsenille ja kaikille yleissopimuksen osapuolille, yleissopimuksen liitteen olemassa olevan tekstin korvaamiseksi

1. HYVÄKSYY, yleissopimuksen XII 1 b.ii artiklan mukaisesti, yleissopimuksen liitteeseen tehtävät muutokset, joiden teksti on tämän päätöslauselman liitteenä;

2. PÄÄTTÄÄ, yleissopimuksen XII 1 a.vii 2 artiklan mukaisesti, että tämän päätöslauselman liitteenä olevat muutokset katsotaan hyväksytyiksi 1 päivänä elokuuta 1996, ellei ennen kyseistä päivää yli kolmasosa yleissopimuksen sopimuspuolista tai sopimuspuolet, joiden kauppalaivastot yhteensä muodostavat vähintään 50 % maailman kauppalaivaston 100 bruttorekisteritonnin suuruisista tai sitä suuremmista aluksista, ovat ilmoittaneet pääsihteerille vastustavansa muutoksia,

3. KIINNITTÄÄ sopimuspuolten huomion siihen, että yleissopimuksen XII 1 a.ix artiklan mukaisesti tämän päätöslauselman liitteenä olevat muutokset tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 1997, kun niiden on katsottu tulleen hyväksytyiksi yllä olevan 2 kappaleen mukaisesti.

LIITE

LISÄYS 2 KONFERENSSIN PÄÄTÖSASIAKIRJAAN

PÄÄTÖSLAUSELMA 2

MERENKULKIJOIDEN KOULUTUSTA, PÄTEVYYSKIRJOJA JA VAHDIN- PITOA KOSKEVAN SÄÄNNÖSTÖN HYVÄKSYMINEN

KONFERENSSI,

JOKA ON HYVÄKSYNYT päätöslauselman 1 kansainvälisen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa (STCW) koskevan vuoden 1978 yleissopimuksen liitteeseen 1995 tehtyjen muutosten hyväksymisestä,

JOKA TUNNUSTAA, että on tärkeää laatia yksityiskohtaiset pakolliset pätevyysvaatimukset ja muita pakollisia määräyksiä, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikilla merenkulkijoilla on asianmukainen koulutus, kokemus, taidot ja pätevyys tehtäviensä hoitamiseksi sellaisella tavalla, joka varmistaa ihmishengen ja omaisuuden turvallisuuden merellä sekä meriympäristön suojelun,

JOKA TUNNUSTAA MYÖS, että sellaisia pakollisia vaatimuksia ja määräyksiä on tarpeen muuttaa ajoittain, jotta aluksilla käytettävän teknologian, toimintojen, käytännön ja menetelmien muutoksiin voidaan tehokkaasti vastata,

JOKA PALAUTTAA MIELEEN, että suuri osa merionnettomuuksista ja päästöistä johtuu inhimillisestä erehdyksestä,

JOKA YMMÄRTÄÄ, että yksi tehokas keino inhimillisestä erehdyksestä johtuvien, merialusten käyttöön liittyvien riskien vähentämiseksi on varmistaa, että sellaisilla aluksilla työskentelevien merenkulkijoiden osalta pidetään yllä mahdollisimman korkeita koulutusta, pätevyyskirjoja ja pätevyyttä koskevia vaatimuksia,

JOKA HALUAA saavuttaa ja säilyttää mahdollisimman korkeat ihmishengen ja omaisuuden turvallisuutta merellä ja satamassa sekä ympäristön suojelua koskevat vaatimukset,

JOKA ON OTTANUT HUOMIOON merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa (STCW) koskevan säännöstön, joka koostuu A osasta ― vuoden 1978 STCW-yleissopimuksen liitteen pakollisia vaatimuksia koskevien määräysten muutokset sekä B osasta ― vuoden 1978 STCW-yleissopimuksen määräyksiä koskevien ohjeiden muutokset ja joka on esitetty ja toimitettu kaikille järjestön jäsenille ja yleissopimuksen sopimuspuolille,

JOKA HUOMIOI, että vuoden 1978 STCW-yleissopimuksen muutetun liitteen I/1 säännön 2 kappaleen mukaisesti STCW-säännöstön A osa täydentää yleissopimuksen liitteenä olevia sääntöjä ja viittaus säännön vaatimukseen on samalla viittaus vastaavaan STCW-säännöstön A osan osastoon,

1. HYVÄKSYY:

1. merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa (STCW) koskevan säännöstön A osan ― vuoden 1978 STCW-yleissopimuksen liitteen pakollisia vaatimuksia koskevien määräysten muutokset, jotka ovat tämän päätöslauselman liitteessä 1;

2. merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa (STCW) koskevan säännöstön B osan ― vuoden 1978 STCW-yleissopimuksen määräysten muutokset ja sen liiteen määräykset, jotka ovat tämän päätöslauselman liitteessä 2;

2. PÄÄTTÄÄ:

1. että STCW-säännöstön A osan määräykset tulevat kaikkien vuoden 1978 muutetun STCW-yleissopimuksen sopimuspuolten osalta voimaan samana päivänä ja samalla tavalla kuin konferenssin hyväksymät kyseisen yleissopimuksen muutokset;

2. suositella, että kaikkien vuoden 1978 muutetun STCW-yleissopimuksen osapuolten tulisi ottaa huomioon STCW-säännöstön B osassa olevat ohjeet konferenssin hyväksymien kyseisen yleissopimuksen muutosten voimaantulopäivästä lähtien;

3. KEHOTTAA Kansainvälistä merenkulkujärjestöä:

1. pitämään STCW-säännöstön A ja B osien määräykset tarkastelun kohteena ja neuvottelemaan tarvittaessa Kansainvälisen työjärjestön, Kansainvälisen televiestintäliiton ja Maailman terveysjärjestön kanssa ja saattamaan myöhemmät muutostarpeet tarvittaessa meriturvallisuuskomitean tietoisuuteen harkittavaksi ja hyväksyttäväksi;

2. tiedottaa tästä päätöslauselmasta ja sen mahdollisesti myöhemmin hyväksyttävistä muutoksista, kaikille STCW-yleissopimuksen osapuolille.

VIII LUKU
VAHDINPITOA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Osasto A―VIII/1Vahtikuntoisuus

1. Kaikille henkilöille, jotka määrätään hoitamaan vahtipäällikön tehtäviä tai osallistumaan vahdinpitoon miehistön jäsenenä, on annettava vähintään kymmenen tuntia lepoa 24 tunnin jakson aikana.

2. Lepotunnit voidaan jakaa korkeintaan kahteen jaksoon, joista toinen on vähintään kuusi tuntia.

3. 1 ja 2 kappaleessa mainittuja lepotunteja koskevia vaatimuksia ei tarvitse soveltaa hätätilanteessa tai harjoitusten aikana tai muissa ylitsepääsemättömissä operatiivisissa olosuhteissa.

4. 1 ja 2 kappaleen määräyksistä poiketen kymmenen tunnin vähimmäisaika voidaan laskea kuuteen peräkkäiseen tuntiin sillä edellytyksellä, että se ei kestä kahta päivää enempää ja vähintään 70 tuntia lepoa annetaan kunkin seitsemän päivän jakson aikana.

5. Viranomaiset vaativat, että vahtilistoja pidetään helposti saatavilla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.