HE 305/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia. Lakia muutettaisiin sen mukaan kuin Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetussa neuvoston asetuksessa säädetään. Samalla jätelakiin ehdotetaan tehtäviksi eräitä vähäisiä muita muutoksia. Jätteiden siirtoja koskeva neuvoston asetus sisältyy Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) nojalla annettuun sekakomitean päätökseen. Kyseinen asetus on pantava täytäntöön tammikuun alusta 1995. Samanaikaisesti olisi saatettava voimaan myös ehdotettu laki jätelain muuttamisesta. Suomen mahdollisella liittymisellä Euroopan unioniin (EU) ei ole vaikutusta esitykseen.


YLEISPERUSTELUT

1. Nykytila

Jätteiden kansainvälistä siirroista säädetään nykyisin jätelaissa (1072/93), joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Jätelain 45 §:n mukaan ympäristöministeriön päätöksellään määräämää kansainvälisesti valvottavaa jätettä ei saa tuoda maahan, viedä maasta tai siirtää Suomen alueen kautta, ellei siitä ole tehty ilmoitusta vesi- ja ympäristöhallitukselle siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Jätteen kansainvälisten siirtojen valvonnasta ja toimeenpanosta säädetään lisäksi jätelain viranomaisia koskevassa 6 luvussa, jätteitä ja jätehuollon suunnittelua koskevassa 7 luvussa, hyväksymismenettelyjä koskevassa 8 luvussa, pakkokeinoja ja seuraamuksia koskevassa 10 luvussa, muutoksenhakua ja päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa 11 luvussa ja lain erinäisiä säännöksiä koskevassa 12 luvussa.

Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93, jäljempänä jätteensiirtoasetus, säännökset on, siltä osin kuin ne kuuluvat lainsäädännön alaan, hyväksytty ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden muuttamista koskevan ETA:n sekakomitean päätöksen N:o 7/94 eräiden määräysten hyväksymisestä ja päätöksen soveltamisesta annetulla lailla (530/94). Laki tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994. Jätteensiirtoasetus on pantava sekakomitean päätöksen mukaan täytäntöön 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä. Tällöin olisi myös saatettava voimaan ehdotettu laki jätelain muuttamisesta.

2. Ehdotetut muutokset

Esityksellä annettaisiin jätteensiirtoasetuksen edellyttämät ja sallimat jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevat täydentävät säännökset. Näitä olisivat viittaus jätteensiirtoasetukseen, säännös myyjänä ja välittäjänä toimimisesta edellytettävästä ilmoituksesta jätetiedostoon, kun jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ulkomailla, sekä säännökset myyjää ja välittäjää koskevasta kirjanpitovelvollisuudesta, pakkokeinoista, rangaistuksista, muutoksenhausta, täytäntöönpanosta, kustannusten ja maksujen perimisestä sekä tarvittavat valtuussäännökset.

Jätteensiirtoasetuksen mukaan jäsenvaltion tulee perustaa myös sen alueella tapahtuvien jätteiden siirtojen asianmukainen valvonta- ja tarkastusjärjestelmä. Suomessa sisäisiä jätteen siirtoja valvoisivat ympäristönsuojelulautakunnat ja lääninhallitukset jätelain ja jäteasetuksen säännöksin.

Saastuneen maaperän puhdistamista koskevan 67 §:n mukainen määräys voitaisiin määrätä täytäntöönpantavaksi muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Näin voitaisiin menetellä muun muassa silloin kun saastumisesta voisi seurata vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei olisi merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Esitys mahdollistaisi ympäristön suojelemisen nykyistä tehokkaammin jätteiden siirrossa ja maaperän saastumistapauksissa.

Jätteensiirtoasetuksen nojalla toimivaltaisen viranomaisen, vesi- ja ympäristöhallituksen, valtuudet säännellä jätteiden kansainvälisiä siirtoja säilyisivät ja osin laajenisivat nykyisestä. Vesi- ja ympäristöhallituksen ja tullilaitoksen työmäärä saattaisi lisääntyä nykyisestä, mutta lisätehtävät voitaisiin hoitaa sisäisin siirroin.

4. Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäristöministeriössä. Siitä on pyydetty keskeisten viranomaisten ja järjestöjen lausunnot. Lausunnot on pyritty ottamaan huomioon esityksen valmistelussa.

5. Muita esitykseen vaikuttavia seikkoja

Eduskunnalle on erikseen annettu hallituksen esitys ympäristöhallintoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 241/1994 vp). Esityksessä ehdotetaan muun muassa muodostettavaksi Suomen ympäristökeskus, jolle siirtyisivät vesi- ja ympäristöhallituksen jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevat tehtävät. Vastaavasti lääninhallitukselle kuuluvat ympäristönsuojelutehtävät siirrettäisiin perustettaville aluekeskuksille. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995. Jotta jätelain muutoksia koskeva ehdotus voitaisiin ottaa huomioon ympäristöhallintoa koskevan lakiehdotuksen käsittelyssä, olisi ensin mainittu käsiteltävä eduskunnassa ensin.

Eduskunnalle on erikseen annettu hallituksen esitys rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen toisen vaiheen käsittäväksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muutoksiksi (HE 94/1993 vp). Kyseistä esitystä on tarkistettava tämän esityksen mukaisesti.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

45 §. Jätteen siirto. Koska jätteensiirtoasetus on erikseen saatettu voimaan lailla (530/94) pykälässä ainoastaan viitattaisiin asetukseen. Jätteensiirtoasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena jätteen kansainvälisten siirtojen valvonnassa toimisi vesi- ja ympäristöhallitus, kuten nykyisinkin, minkä lisäksi tullilaitos valvoisi osaltaan kansainvälisiä siirtoja. Jäteasetuksella säädettäisiin, että vesi- ja ympäristöhallitus toimisi jätteensiirtoasetuksen 37 artiklassa tarkoitettuna yhteysyksikkönä, jonka tehtävänä on antaa neuvoja jätteiden kansainvälisistä siirroista. Vesi- ja ympäristöhallitus voisi antaa ohjeita jätteen kansainvälisistä siirroista, kuten nykyisinkin.

Yksinomaan Suomen alueella tapahtuvien jätteen siirtojen valvontaa varten tarpeellinen valvontajärjestelmä perustuisi jätelain ja jäteasetuksen säännöksiin.

49 §. Toiminnan ilmoittaminen jätetiedostoon. Jätteensiirtoasetuksen 2 artiklan g kohdan mukaan ilmoituksen tekijänä voisi toimia myös jätteen myyjä tai välittäjä, joita koskevat säännökset ovat puuttuneet jätelaista. Ilmoitusmenettelyssä viranomaiset voisivat varmistua ennalta toiminnan asianmukaisuudesta ja ulkopuoliset siitä, että jäte voitaisiin jätelain 15 §:n mukaisesti luovuttaa myyjälle tai välittäjälle. Ilmoittaminen jätetiedostoon koskisi vain sellaisia myyjiä tai välittäjiä, jotka järjestävät jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen ulkomailla muiden puolesta.

51 §. Selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus. Kirjanpitovelvollisuus ulotettaisiin jäteluvan haltijan, ongelmajätteen tuottajan ja ongelmajätteen ammattimaisen kuljetuksen suorittajan lisäksi myös 49 §:n 1 momentissa tarkoitettuun jätteen myyjään ja välittäjään.

58 §. Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka. Vesi- ja ympäristöhallitus voisi tehostaa päätöksiään, esimerkiksi jätteen palauttamista koskevaa päätöstä, uhkasakolla tai teettämisuhalla. Se voisi myös käyttää toiminnan keskeyttämisen tai kieltämisen uhkaa. Vesi- ja ympäristöhallitus ei nykyisin voi käyttää pakkokeinoja päätöstensä tehosteena.

60 §. Jäterikkomus. Jätteensiirtoasetuksen 26 artiklan 5 kohdan mukaisesti tulisi säätää rangaistavaksi siirto a) ilman toimivaltaisille viranomaisille tehtyä ilmoitusta, b) ilman toimivaltaisten viranomaisten myöntämää lupaa, c) luvalla, joka on saatu väärentämällä, antamalla vääriä tietoja tai petoksella, d) joka olennaisesti poikkeaa kuljetusasiakirjasta, e) siten, että se johtaa yhteisön tai Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen vastaiseen jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn, tai f) maahan, johon siirto ei ole sallittu jätteensiirtoasetuksen 14, 16, 19 tai 21 artiklan mukaisesti.

Yksinomaan Suomen alueella tapahtuva lainvastainen jätteen siirto olisi rangaistavaa jätelain voimassa olevien säännösten perusteella.

61 §. Jäterikos. Toimiminen 60 §:n 3 kohdan mukaisesti voisi tulla rangaistavaksi tämän säännöksen mukaan.

66 §. Muutoksenhaku. Vesi- ja ympäristöhallituksen jätteensiirtoasetuksen mukaisesta jätteen kansainvälistä siirtoa koskevaa uhkasakkoa sekä teettämis-, keskeyttämis- tai kieltämisuhan asettamista koskevaan päätökseen ei saisi erikseen hakea muutosta.

67 §. Täytäntöönpano. Saastuneen alueen puhdistamista koskeva lääninhallituksen 24 §:n mukainen määräys olisi tarvittaessa voitava panna myös heti täytäntöön. Samoin tulisi kansainvälisiä siirtoja koskevat vesi- ja ympäristöhallituksen päätökset voida saattaa eräissä tapauksissa heti voimaan.

73 §. Kustannusten ja maksujen periminen. Vesi- ja ympäristöhallituksen jätteensiirtoasetuksen 33 artiklan mukaiset kustannukset voitaisiin periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.

74 §. Tarkemmat säännökset. Jätteensiirtoasetuksen mukaisesti voitaisiin asetuksella säätää

a) 1 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesta asetuksen liitteessä II mainitun jätteen valvonnasta;

b) 1 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesta oikeudesta yksittäistapauksessa päättää asetuksen 25 ja 26 artiklan soveltamisesta myös asetuksen liitteessä II tarkoitettuun jätteeseen;

c) 4 artiklan 3 kohdan c alakohdan toisen luetelmakohdan, 7 artiklan 4 kohdan a alakohdan kolmannen luetelmakohdan, 15 artiklan 3 kohdan tai 17 artiklan 8 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesta oikeudesta päättää, ettei lupaa siirtoon myönnetä, jos ilmoituksen tekijä tai vastaanottaja on aiemmin syyllistynyt tahalliseen tai törkeästä tuottamuksesta tehtyyn laittomaan siirtoon;

d) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesta valvonta- ja tarkastusjärjestelmästä yksinomaan Suomen alueella tapahtuvissa siirroissa;

e) 27 artiklan mukaisesta vakuudesta tai vakuutuksesta;

f) 33 artiklassa tarkoitettujen kulujen perimisestä;

g) 39 artiklan mukaisten tullitoimipaikkojen määräämisestä;

h) 3 artiklan 8 kohdan, 6 artiklan 8 kohdan ja 15 artiklan 11 kohdan mukaisesta toimivaltaisen viranomaisen välittämästä ilmoituksesta ilmoituksen tekijän sijasta; sekä

i) 9 artiklan 4 kohdan mukaisesta sopimuksen esittämisvelvollisuudesta toimivaltaiselle viranomaiselle.

78 §. Siirtymäsäännökset. Jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevat jätehuoltoasetuksen 13 c ja 13 d § (273/93) ja kansainvälisesti valvottavista jätteistä annettu ympäristöministeriön päätös (29/93) kumottaisiin poistamalla niitä koskeva viittaus säännöksestä. Jätteen kansainvälisiä siirtoja koskevat säännökset sisältyvät jätteensiirtoasetukseen.

Voimaantulosäännös. Laki tulisi voimaan vuoden 1995 alusta. Ennen lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. Jätteen kansainvälisestä siirrosta, josta on tehty ilmoitus ja jota koskeva vesi- ja ympäristöhallituksen päätös olisi annettu ennen lain voimaantuloa ei olisi tarpeen käsitellä uudelleen. Siirto olisi kuitenkin toteutettava soveltuvin osin voimaantulleiden säännösten mukaisesti.

2. Voimaantulo

Laki tulisi voimaan vuoden 1995 alusta. Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voitaisiin ryhtyä jo ennen kuin se tulee voimaan.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki jätelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 45 §, 49 §:n 1 momentti, 51 §:n 3 momentti, 58 §:n 1 momentti, 60 §:n 1 momentti, 61 §:n 2 momentti, 66 §:n 4 momentti, 67 ja 73 §, 74 §:n 10 ja 11 kohta ja 78 §:n 2 momentti sekä

lisätään 74 §:ään uusi 12 kohta seuraavasti:

45 §
Jätteen siirto

Jätteen siirrosta ja siirron hyväksymisestä on voimassa, mitä säädetään Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 259/93, jäljempänä jätteensiirtoasetus, sekä mitä sen mukaisesti säädetään tai määrätään. Yksinomaan Suomen alueella tapahtuvasta jätteen siirrosta on kuitenkin voimassa, mitä siitä tässä laissa ja sen nojalla jätteensiirtoasetuksen mukaisesti säädetään tai määrätään.

Vesi- ja ympäristöhallitus on Suomessa jätteensiirtoasetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen jätteen kansainvälisissä siirroissa.

Vesi- ja ympäristöhallitus voi antaa yleisiä ohjeita jätteen kansainvälisistä siirroista.

49 §
Toiminnan ilmoittaminen jätetiedostoon

Lääninhallitukselle on tehtävä 70 §:ssä tarkoitettuun jätetiedostoon merkitsemistä varten ilmoitus:

1) jätteen laitos- tai ammattimaisesta hyödyntämisestä tai käsittelystä, johon ei 43 §:n nojalla tarvitse olla jätelupaa;

2) jätteen ammattimaisesta kuljettamisesta;

3) muun kuin ongelmajätteen ammattimaisesta keräämistoiminnasta; sekä

4) jätteen myyjänä tai välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi Suomen alueen ulkopuolella.


51 §
Selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus

Jäteluvan haltijan ja ongelmajätteen tuottajan, lukuun ottamatta kotitaloutta, sekä ongelmajätteen ammattimaisen kuljetuksen suorittajan ja 49 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun jätteen myyjän ja välittäjän on pidettävä kirjaa toiminnassaan syntyneen, kerätyn, varastoidun tai välivarastoidun, kuljetetun, hyödynnetyn tai käsitellyn sekä myydyn tai välitetyn jätteen määrästä, lajista, laadusta ja alkuperästä sekä toimitettaessa jäte muualle sen syntypaikasta myös sen toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljetus- ja hyödyntämis- tai käsittelytavasta.


58 §
Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka

Vesi- ja ympäristöhallitus, lääninhallitus tai ympäristönsuojelulautakunta voi tehostaa tämän lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen taikka jätteensiirtoasetuksen perusteella antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai että toiminta keskeytetään tai kielletään.


60 §
Jäterikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) rikkoo 5 §:ssä, 6 §:n 1 momentin 6 tai 8 kohdassa, 7 §:n 4 momentissa, 13 §:n 1 momentissa, 17―19 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 26 §:ssä, 43 §:n 2 momentissa, 44 §:n 2 tai 3 momentissa, 50 §:ssä, 55 §:n 2 tai 3 momentissa tai 57 §:ssä tarkoitettua kieltoa taikka mainittujen säännösten nojalla annettua kieltoa tai määräystä tai

2) laiminlyö 7―9 §:ssä, 11 §:n 1 momentissa, 12 tai 14 §:ssä, 15 §:n 1 momentissa, 20 §:n 1 tai 2 momentissa, 21 §:ssä, 22 §:n 2 tai 3 momentissa, 23―25 §:ssä, 42 §:n 1 momentissa, 43 §:n 2 momentissa, 46 tai 49 §:ssä, 51 §:n 3 momentissa tai 55 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden taikka

3) toteuttaa jätteen kansainvälisen siirron jätteensiirtoasetuksen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla,

on tuomittava, jollei muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, jäterikkomuksesta sakkoon.
61 §
Jäterikos

Jäterikoksesta tuomitaan myös se, joka 60 §:n 1 momentin 3 kohdan vastaisesti toteuttaa jätteen kansainvälisen siirron siten, että teosta aiheutuu 1 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa.


66 §
Muutoksenhaku

Vesi- ja ympäristöhallituksen, lääninhallituksen tai ympäristönsuojelulautakunnan 58 §:n 1 momentin nojalla tekemästä uhkasakon sekä teettämis-, keskeyttämis- tai kieltämisuhan asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

67 §
Täytäntöönpano

Jätteensiirtoasetuksen ja tämän lain 21, 24 ja 31 §:n, 43 §:n 2 momentin, 50, 55, 57 ja 58 §:n sekä erityisestä syystä 47 ja 48 §:n nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

73 §
Kustannusten ja maksujen periminen

Kunnan jätemaksu sekä jätteensiirtoasetuksen 33 artiklassa tarkoitetut kustannukset, tämän lain 54 §:n 2 momentissa tarkoitetut kustannukset ja 72 §:ssä tarkoitetut maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

74 §
Tarkemmat säännökset

Asetuksella voidaan säätää:

10) 9 luvussa tarkoitetuista kirjanpidosta ja tarkastuksista annettujen säännösten soveltamisesta;

11) jätteensiirtoasetuksen edellyttämästä tai oikeuttamasta seikasta; sekä

12) muusta 1―11 kohtaan rinnastettavasta tämän lain täytäntöönpanemiseksi tai soveltamiseksi tarpeellisesta seikasta.

78 §
Siirtymäsäännökset

Jätehuoltolain 22 §:n nojalla annetut valtioneuvoston määräykset ja 24 §:n nojalla annetut kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat edelleen voimassa, kunnes tämän lain nojalla toisin säädetään tai määrätään, kunnalliset jätehuoltomääräykset kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 1995.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Jätteen kansainvälisessä siirrossa, josta on tehty ilmoitus ja annettu päätös ennen tämän lain voimaan tuloa, noudatetaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä.


Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.