HE 299/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä. Valtio luovuttaisi Oy Hackman Ab:lle Metsähallituksen hallinnassa olevat Leppävirran ja Heinäveden kunnassa sijaitsevat noin 1528 hehtaarin suuruiset maa-alueet. Valtio saisi Oy Hackman Ab:lta vastikkeena Varpaisjärveltä, Kaavilta, Leppävirralta ja Heinävedeltä noin 2061 hehtaarin suuruiset maa-alueet. Vaihdettavien alueiden erotuksena Metsähallitus maksaisi välirahaa Oy Hackman Ab:lle 8 916 000 markkaa.

Vaihdolla hankittaisiin valtiolle kaikki Oy Hackman Ab:n omistamat luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Metsähallituksesta annetun lain (1169/93) 5 §:n 2 momentissa säädetään, että Metsähallitukselle on asetettu tavoitteeksi käyttää laitoksen hallinnassa olevaa maa- ja vesiomaisuutta vaihtomaina luonnonsuojelualueiden hankintaan. Vuoden 1994 toisessa lisätalousarviossa Metsähallituksen maanvaihtotavoitteeksi asetettiin 80 miljoonaa markkaa.

Metsähallitus ja Oy Hackman Ab ovat päässeet neuvottelutulokseen maanvaihdosta, jolla hankittaisiin valtiolle kaikki Hackmanin omistamat luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvat alueet. Hankittavien alueiden rajaukset on tehty yhteistyössä lääninhallitusten kanssa. Maanvaihdossa Hackman luovuttaa valtiolle seuraavat yhteensä noin 2061 hehtaarin suuruiset maa-alueet:

1) noin 700 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Juudinsalo RN:o 14:2 Varpaisjärven kunnan Korpijärven kylässä; määräala kuuluu Älänne-Tiilikanselän rantojensuojelukohteeseen sekä osittain soidensuojeluohjelman perusohjelmaan kuuluvaan Multasuon alueeseen; hankittava alue käsittää lähes puolet kyseisestä rantojensuojelukohteesta ja vaihdon jälkeen valtio omistaa noin 2/3 suojelukohteesta; määräalalla on rantaviivaa noin 24 km ja 40 korvattavaa rakennuspaikkaa;

2) noin 7 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Luikonniemi RN:o 28:62 Kaavin kunnan Luikonlahden kylässä; määräala kuuluu Rikkaveden rantojensuojelukohteeseen; alue käsittää pienen osan kyseisestä suojelukohteesta; määräalalla on 2 km rantaviivaa eikä lainkaan korvattavia rakennuspaikkoja;

3) noin 636 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Kiviniemi RN:o 36:8 Leppävirran kunnan Kotalahden kylässä sekä noin 59 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Itkolansalo RN:o 56:0 ja noin 200 ha:n suuruinen määräala tilasta Sortanniemi RN:o 9:123, molemmat Leppävirran kunnan Osmajärven kylässä; määräalat kuuluvat Sorsaveden rantojensuojelukohteeseen, josta ne käsittävät lähes puolet; vaihdon jälkeen valtio omistaisi yli puolet kyseisestä kohteesta; valtiolle tulevalla alueella on rantaviivaa 61 km ja 55 korvattavaa rakennuspaikkaa;

4) noin 249 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Pouansaari RN:o 3:61 Leppävirran kunnan Kohmansalon kylässä; määräala kuuluu Suvasveden rantojensuojelukohteeseen, josta hankittava alue muodostaa pienen osan; valtiolla on vain vähän maata kyseisellä alueella; määräala sisältää 11 km rantaviivaa ja 26 korvattavaa rakennuspaikkaa;

5) noin 33 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Lylynsalo RN:o 8 Heinäveden kunnan Pölläkän kylässä; määräala kuuluu Kakonsalon järvialueen rantojensuojelukohteeseen; muu osa kyseisestä kohteesta on jo lähes kokonaan valtion omistuksessa; hankittavaan alueeseen sisältyy 2 km rantaviivaa ja 5 korvattavaa rakennuspaikkaa; sekä

6) noin 177 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Pilpansalo RN:o 12:70 Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä; määräala kuuluu Koloveden rantojensuojelukohteeseen, joka ympäröi Koloveden kansallispuistoa; vaihdon jälkeen valtio omistaisi noin puolet kyseisestä suojelukohteesta; hankittavaan alueeseen sisältyy 5 km rantaviivaa ja 22 korvattavaa rakennuspaikkaa.

Vaihdossa Suomen valtio luovuttaisi Hackmanille seuraavat yhteensä noin 1528 hehtaarin suuruiset maa-alueet:

1) noin 41 hehtaarin suuruinen erillinen Sorsaveden rannalla oleva rantojensuojelualueen ulkopuolinen tila Sortoniemi RN:o 9:87 Leppävirran kunnan Osmajärven kylässä;

2) noin 28 hehtaarin suuruinen tila Levälahti RN:o 56:15 Leppävirran kunnan Leppävirran kylässä Ala-Särkijärven rannalla;

3) noin 37 hehtaarin suuruinen tila Hyvärinsalmi RN:o 3:5 Leppävirran kunnan Reinikkalan kylässä Koirusjärven rannalla;

4) noin 347 hehtaarin suuruinen tila Pöyhönsalo RN:o 5:13, noin 45 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Sutela RN:o 4:17 sekä 0,3 hehtaarin suuruinen tila Lisä-Sutela RN:o 36:11 Leppävirran kunnan Leppävirran kylässä; tilat ja määräala muodostavat yhdessä erilliset palstat Osma-, Hyväri- ja Unnukkajärven rannalla; tiloilla on Metsähallituksen toimesta vireillä rantakaavan laatiminen; sekä

5) noin 1030 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Papinniemi RN:o 2:0 Heinäveden kunnan Papinniemen kylässä; määräala käsittää pääosan Luutsalon saaresta sekä viiden hehtaarin venevalkama-alueen mantereelta.

Papinniemen tila tuli valtion omistukseen ja Metsähallituksen hallintaan Kansallis-Osake-Pankki Oy:n, jäljempänä KOP, kanssa tehdyssä kaupassa vuonna 1993. Valamon alueella oli jo tuolloin vireillä osayleiskaavan laatiminen. Kaavaluonnoksessa oli Heinäveden kunnanvaltuuston hyväksymien mitoitusperusteiden mukaan merkitty Luutsalon saareen rakennusoikeutta 85 rakennuspaikkaa, joista valtio kaupassa maksoi KOP:lle käyvän hinnan. Alueen tultua valtion omistukseen on Metsähallitus neuvotellut kunnan kanssa osayleiskaavan tarkistamisesta siten, että Juojärven rantojensuojelualueella sijaitseville Varkaansaarille päin avautuvalta Luutsalon luoteisrannalta poistetaan kaikki sinne sijoitetut 25 rakennuspaikkaa. Luutsaloon jäi näiden muutosten jälkeen 60 hinnoiteltavaa rakennuspaikkaa.

2. Esityksen vaikutukset

Hackmanilta hankittavilla alueilla on puustoa kaikkiaan noin 166 000 m3 ja yhteensä 148 korvattavaa rantarakennuspaikkaa. Rantaviivan pituus on kaikkiaan 105 km. Alueiden metsätalousarvo on 31 667 000 markkaa, tonttiarvo 12 007 000 markkaa ja kokonaisarvo 43 674 000 markkaa.

Valtion luovuttamilla alueilla on puustoa kaikkiaan 146 000 m3 ja yhteensä 96 rantatonttia. Alueiden metsätalousarvo olisi vaihdossa 25 219 000 markkaa, tonttiarvo 6 996 000 ja kokonaisarvo 32 215 000 markkaa.

Vaihdettavilla alueilla ei ole luovutettavia rakennuksia.

Vaihdettavien maa-alueiden arvojen erotukselle laskettaisiin metsätalousarvon osalta 20 prosentin ja tonttiarvojen osalta 25 prosentin alennus, ja näin Metsähallituksen maksettavaksi jäävän välirahan suuruudeksi tulisi 8 916 000 markkaa. Väliraha maksettaisiin Metsähallituksen maanmyyntituloista luonnonsuojelualueiden hankintaan käytettävästä osasta neljässä yhtäsuuressa erässä siten, että ensimmäinen erä maksettaisiin, kun vaihtokirja on allekirjoitettu ja muut erät seuraavien kolmen vuoden aikana.

3. Asian valmistelu

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa.

4. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki aluevaihdosta valtion ja Oy Hackman Ab:n välillä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Metsähallitus oikeutetaan määräämillään ehdoilla luovuttamaan Oy Hackman Ab:lle:

1) noin 41 hehtaarin suuruisen tilan Sortoniemi RN:o 9:87 Leppävirran kunnan Osmajärven kylässä;

2) noin 28 hehtaarin suuruisen tilan Levälahti RN:o 56:15 Leppävirran kunnan Leppävirran kylässä;

3) noin 37 hehtaarin suuruisen tilan Hyvärinsalmi RN:o 3:5 Leppävirran kunnan Reinikkalan kylässä;

4) noin 347 hehtaarin suuruisen tilan Pöyhönsalo RN:o 5:13, noin 45 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Sutela RN:o 4:17 sekä 0,3 hehtaarin suuruisen tilan Lisä-Sutela RN:o 36:11 Leppävirran kunnan Leppävirran kylässä; ja

5) noin 1030 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Papinniemi RN:o 2:0 Heinäveden kunnan Papinniemen kylässä.

Luovutuksen edellytyksenä on, että Oy Hackman Ab luovuttaa valtiolle:

1) noin 700 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Juudinsalo RN:o 14:2 Varpaisjärven kunnan Korpijärven kylässä;

2) noin 7 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Luikonniemi RN:o 28:62 Kaavin kunnan Luikonlahden kylässä;

3) noin 636 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Kiviniemi RN:o 36:8 Leppävirran kunnan Kotalahden kylässä sekä noin 59 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Itkolansalo RN:o 56:0 ja noin 200 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Sortanniemi RN:o 9:123 Leppävirran kunnan Osmajärven kylässä;

4) noin 249 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Pouansaari RN:o 3:61 Leppävirran kunnan Kohmansalon kylässä;

5) noin 33 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Lylynsalo RN:o 8 Heinäveden kunnan Pölläkän kylässä; ja

6) noin 177 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta Pilpansalo RN:o 12:70 Heinäveden kunnan Hasumäen kylässä.

Valtio maksaa vaihdettavien alueiden arvojen erotuksena välirahaa Oy Hackman Ab:lle 8 916 000 markkaa.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 199 .


Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.