HE 289/1994

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle. Lain mukaan valtio luovuttaa kunnallisille ylläpitäjille korvauksetta eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöt, rakennukset ja irtaimistot.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.


PERUSTELUT

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

Ammatillisten oppilaitosten ylläpitojärjestelmä on hajanainen. Oppilaitoksia ylläpitävät valtio, yksittäiset kunnat, useamman kunnan muodostamat kuntayhtymät ja yksityiset yhteisöt. Vuonna 1993 toimineesta 465 ammatillisesta oppilaitoksesta valtio ylläpiti 147 oppilaitosta, kunnat ja kuntayhtymät 263 ja yksityiset yhteisöt 55 oppilaitosta. Yhteensä 465 oppilaitoksella on yli 200 eri ylläpitäjää.

Ylläpitojärjestelmän hajanaisuus heikentää ammatillisen koulujärjestelmän toimintakykyä sekä haittaa merkittävästi oppilaitosten toiminnan päällekkäisyyksien poistamista, oppilaitosten työnjaon kehittämistä, voimavarojen yhteiskäyttöä sekä toiminnan järkiperäistämistä toiminnan taloudellisuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Nykyinen järjestelmä on esteenä myös ammattikasvatushallinnon kehittämiselle ja päätösvallan hajauttamiselle koulutuksen tuottamisesta vastaaville yksiköille.

Eri puolilla maata ovat lähinnä ammatillisten oppilaitosten kunnalliset ylläpitäjät käynnistäneet valmisteluja ylläpitojärjestelmän yhtenäistämiseksi. Keskeisten yhtenäisten periaatteiden luomiseksi valtion oppilaitosten kunnallistamisille on valtioneuvosto tehnyt vuosittain periaatepäätöksen valtion ammatillisten oppilaitosten kunnallistamisessa noudatettavista periaatteista. Vuoden 1995 kunnallistamisissa noudatettavista periaatteista valtioneuvosto päätti 11 päivänä elokuuta 1994. Päätöksen mukaan siirrettäessä valtion ammatillisten oppilaitosten ylläpitäminen kunnalliselle ylläpitäjälle, omaisuutta koskevissa ja muissa järjestelyissä noudatetaan seuraavia periaatteita:

1) Oppilaitosten kiinteistöt ja irtaimisto sekä koulutustehtävän edellyttämässä laajuudessa maatalousalan oppilaitosten ja koti- ja laitostalousoppilaitosten opetusmaatilat luovutetaan, jollei jäljempänä toisin sanota, kunnalliselle ylläpitäjälle korvauksetta.

2) Metsä- ja puutalousoppilaitosten opetusmetsät jäävät valtion omistukseen ja kunnalliselle ylläpitäjälle annetaan näihin metsiin käyttöoikeus hyväksytyn metsätaloussuunnitelman puitteissa.

3) Oppilaitosten hallinnassa olevat erilliset vesialueet ja suojelualueet jäävät valtion omistukseen.

4) Oppilaitosten opetusmaatilojen välittömästi taaja-asutuksen yhteydessä olevat yhdyskuntarakentamisen kannalta erityistä arvoa omaavat ja muut vastaavat maa-alueet, jotka eivät ole oppilaitoksen koulutustehtävän kannalta välttämättömiä, jäävät valtion omistukseen. Kunnalliselle ylläpitäjälle voidaan antaa näihin alueisiin käyttöoikeus.

5) Valtion aloittamat rakennushankkeet ja tekemät rakennusten ja kiinteistöjen hankintasopimukset hoidetaan loppuun valtion rahoittamina. Hanke on aloitettu, kun opetusministeriö on antanut oppilaitokselle valtion talonrakennushankkeista annetun asetuksen (137/77) 6 §:ssä tarkoitetun hanketta koskevan opetusministeriön määrärahoilla tapahtuvan rakennussuunnittelukehotuksen.

6) Valtion oppilaitosta varten vuokratiloiksi rakennettujen tai hankittujen tilojen ostamiseen voidaan kunnalliselle ylläpitäjälle myöntää valtionosuutta jälkirahoitteisena enintään rakennuskustannuksia vastaavaan kauppahintaan valtion talousarvion rajoissa.

7) Rakennusten ja maa-alueiden toiselle luovuttamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen, toiminnan lopettamiseen sekä omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta saatuihin korvauksiin noudatetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 44 §:n säännöstä.

Toukokuun 6 päivänä 1994 on annettu laki (329/94) eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle. Lailla opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan korvauksetta yhteensä 13 oppilaitoksen kiinteistöt, rakennukset ja irtaimistot kunnalliselle ylläpitäjälle. Lakiehdotuksen mukaan luovutettavista kiinteistöistä Etelä-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen kiinteistö on tarkoitus luovuttaa Seinäjoen ammattioppilaitoksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohta 1), Evon metsäoppilaitoksen, Lepaan puutarhaoppilaitoksen, Lepaan kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen ja Mustialan maatalousoppilaitoksen kiinteistöt Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 2, 30 ja 33), Haapajärven maatalousoppilaitoksen kiinteistö Kalajokilaakson ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohta 3), Haapaveden kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksen kiinteistö Siika-Pyhäjokilaakson ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohta 4), Helsingin sairaanhoito-opiston, Helsingin teknillisen oppilaitoksen ja Helsingin IV terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistöt Helsingin kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohdat 5,6 ja 7), Hämeenlinnan terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistö Hämeenlinnan kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohta 8), Ilmajoen maatalousoppilaitoksen ja Seinäjoen terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistöt Seinäjoen ammatillisen korkeakouluopetuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 9 ja 47), Ilomantsin ammattioppilaitoksen ja Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitoksen kiinteistöt Pohjois-Karjalan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 10 ja 11), Jyväskylän hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen, Keski-Suomen ammattioppilaitoksen, Keski-Suomen kotitalousopettajaopiston ja Keski-Suomen terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistöt Jyväskylän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 12 ja 18―20), Kainuun terveydenhuolto-oppilaitoksen ja Kajaanin teknillisen oppilaitoksen kiinteistöt Kajaanin kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohdat 13 ja 14), Kemin teknillisen oppilaitoksen ja Kemin terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistöt Kemi-Tornion ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 15 ja 16), Kempeleen puutarhaoppilaitoksen, Koivikon maatalousoppilaitoksen, Limingan kotitalousoppilaitoksen, Oulun metsäoppilaitoksen, Oulun teknillisen oppilaitoksen, Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen ja Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen kiinteistöt Oulun ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 17, 21, 31, 37―39 ja 41), Korsholms skolor-nimisen oppilaitoksen ja Vasa yrkesinstitutin kiinteistöt Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur-nimiselle kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohta 22 ja 54)), Kotkan tekniikan, puutalouden ja merenkulun opiston ja Kotkan terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistöt Kotkan kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohdat 23 ja 24), Kuopion teknillisen oppilaitoksen kiinteistö Kuopion kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohta 25), Lapin ammattioppilaitoksen, Lapin maaseutu- ja kotitalousopiston, Lapin terveydenhuolto-oppilaitoksen, Rovaniemen hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen, Rovaniemen metsäoppilaitoksen, Rovaniemen taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksen ja Rovaniemen teknillisen oppilaitoksen kiinteistöt Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 26―28 ja 42―45), Lapin maaseutu- ja kotitalousopiston Tervolan toimipisteen kiinteistöt Tervolan kunnalle (ehdotuksen 1 §:n kohta 29), Mikkelin teknillisen oppilaitoksen kiinteistö Mikkelin kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohta 32), Muuruveden maa- ja puutarhaoppilaitoksen ja Siilinjärven metsäoppilaitoksen kiinteistöt Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 34 ja 48), Mäntsälän maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen ja Uudenmaan maaseutuopiston kiinteistöt Keski-Uudenmaan ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohdat 35 ja 51), Orimattilan koti- ja laitostalousoppilaitoksen kiinteistö Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohta 36), Pohjois-Karjalan terveydenhuolto-oppilaitoksen kiinteistö Joensuun kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohta 40), Ruoveden kotitalousoppilaitoksen kiinteistöt Virtain seudun kauppaoppilaitoksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohta 46),Tammelan metsäoppilaitoksen kiinteistö Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle (ehdotuksen 1 §:n kohta 49), Tekniska läroanstalt i Ekenäsin kiinteistö Tammisaaren kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohta 50) sekä Vaasan hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen ja Vaasan teknillisen oppilaitoksen kiinteistöt Vaasan kaupungille (ehdotuksen 1 §:n kohta 52 ja 53). Helsingfors svenska sjukvårdsläroanstaltin ja Vasa svenska sjukvårdsläroanstaltin kiinteistöjen kohdalla on vireillä kauppa- ja vaihtosopimukset, minkä vuoksi nämä kiinteistöt luovutetaan kunnallisille ylläpitäjille myöhemmin.

2. Esityksen vaikutukset

Ehdotuksen mukaan oppilaitosten kiinteistöt ja oppilaitosten irtaimisto luovutettaisiin kunnalliselle ylläpitäjälle korvauksetta. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti oppilaitosten opetusmaatilat luovutettaisiin koulutustehtävän edellyttämässä laajuudessa ja metsä- ja puutalousoppilaitosten opetusmetsät sekä oppilaitosten hallinnassa olevat suojelualueet jäisivät valtion omistukseen. Samoin valtion omistukseen jätettäisiin opetusmaatilojen välittömästi taaja-asutuksen yhteydessä olevat yhdyskuntarakentamisen kannalta erityistä arvoa omaavat ja muut vastaavat maa-alueet.

Helsingin yliopistoon yhdistettävän Eläinlääketieteellisen korkeakoulun koetilatoiminta ja ambulatorinen klinikka on tarkoitus siirtää Mäntsälän maatalousoppilaitoksen yhteyteen. Tätä varten pidätetään luovutettavaan kiinteistöön kuuluva niin sanottu sikalarakennus valtion omistuksessa.

Luovutettavan kiinteän omaisuuden arvo yhteensä on suuruusluokaltaan 2,3 miljardia markkaa. Irtaimen omaisuuden arvo on yhteensä noin 360 miljoonaa markkaa.

3. Asian valmistelu

Toimenpiteiden käynnistäminen valtion ammatillisten oppilaitosten kunnallistamiseksi tavoitteena ylläpitojärjestelmän yhtenäistäminen mainitaan hallinnon hajauttamiskomitean mietinnössä vuodelta 1986 (komiteanmietintö 1986:12). Valtion vuoden 1987 tulo- ja menoarviossa oli kannanotto, jonka mukaan valtion ammatilliset oppilaitokset pyritään kunnallistamaan ja selvittämään mahdollisuudet laaja- alueellisten kuntainliittojen muodostamiseen.

Valtioneuvoston 18 päivänä kesäkuuta 1993 tarkistaman, vuosille 1991―96 hyväksymän koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammatillisen koulutuksen oppilaitosverkkoa on tarkoitus kehittää siten, että ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjien määrää vähennetään kokoamalla oppilaitoksia mahdollisuuksien mukaan seutukunnittain saman ylläpitäjän alaisuuteen. Lisäksi saman suunnitelman mukaan valtion ammatillisia oppilaitoksia kunnallistetaan tai yksityistetään.

Opetusministeriössä on usean vuoden ajan valmisteltu ammatillisten oppilaitosten ylläpitojärjestelmän uudistamista yhtenäiselle alueelliselle ja kunnalliselle pohjalle. Kuluvan vuoden aikana opetusministeriö on luovuttanut kymmenen valtion ammatillisen oppilaitoksen ylläpitämisen kunnalliselle ylläpitäjälle, joko kunnalle tai kuntayhtymälle. Vuonna 1995 on edelleen tarkoitus luovuttaa 68 valtion oppilaitoksen ylläpitäminen kunnalliselle vastaanottajalle.

Tämän ehdotuksen mukaisia ammatillisten oppilaitosten kunnallistamishankkeita on valmisteltu toisaalta opetusministeriössä asianomaisten laitosten, kunnallisten ylläpitäjien ja eräissä tapauksissa lääninhallitusten kanssa sekä toisaalta opetushallituksen laatiman oppilaitosverkon rationalisointiohjelman yhteydessä.

Rakennushallitus ja ympäristöministeriö ovat antaneet esitysluonnoksesta lausuntonsa. Esitys poikkeaa rakennushallituksen lausunnosta koskien Joensuun metsä- ja puutalousoppilaitoksen kiinteistöjä, koska Joensuun kaupunki on vuonna 1984 lahjoittanut Joensuun kaupungissa sijaitsevat oppilaitoksen kiinteistöt Suomen valtiolle.

4. Voimaantulo

Lain olisi tultava voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Opetusministeriö oikeutetaan luovuttamaan määräämillään ehdoilla kunnalle tai kuntayhtymälle korvauksetta 1―54 kohdassa yksilöidyt valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöt rakennuksineen ja irtaimistoineen:

1) Seinäjoen kaupungin Upan kaupunginosan korttelissa 14 sijaitsevasta tontista n:o 7 noin 3,1 hehtaarin suuruinen määräala;

2) Lammin kunnan Valtion metsämaalla sijaitsevasta Lammin valtionmaa-nimisestä kiinteistöstä RN:O 1:1 noin 24,5 hehtaarin ja noin 2,6 hehtaarin suuruiset määräalat;

3) Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevat Musunpalsta-niminen kiinteistö RN:O 4:119, Seikanlehto-niminen kiinteistö RN:O 15:23, Kuonanlaidun-niminen kiinteistö RN:O 64:21, Koulutila-niminen kiinteistö RN:O 1:82, Takasuo-niminen kiinteistö RN:O 9:86, Välisuo-niminen kiinteistö RN:O 9:87, Raatopelto-niminen kiinteistö RN:O 9:156, Erkkilä-nimisestä kiinteistöstä RN:O 23:24 yhteensä noin 33,7 hehtaarin suuruiset määräalat, Eerola-nimisestä kiinteistöstä RN:O 9:194 yhteensä noin 44 hehtaarin suuruiset määräalat, Pihtiputaan kunnan Elämäjärven kylässä sijaitsevat Pellonpää-niminen kiinteistö RN:O 1:171, Kotiranta-niminen kiinteistö RN:O 1:349 ja Hassila-niminen kiinteistö RN:O 1:251 lukuun ottamatta noin 2 hehtaarin määräalaa;

4) Haapaveden kaupungin Haapajärven kylässä sijaitsevat Alamaa-niminen kiinteistö RN:O 6:21, Koulukolmio-niminen kiinteistö RN:O 6:19, Noora Pöyhösen havaintotila-niminen kiinteistö RN:O 6:25, Anjala-niminen kiinteistö RN:O 107:25, Ylineva-niminen kiinteistö RN:O 17:29, Ylämaa-niminen kiinteistö RN:O 107:7, Kiilasuo-niminen kiinteistö RN:O 33:16 ja Ainalin kylässä sijaitseva Pihtioja-niminen kiinteistö RN:O 13:9;

5) Helsingin kaupungin Meilahden kaupunginosan korttelissa 526 sijaitseva tontti n:o 3;

6) Helsingin kaupungin Kallion kaupunginosan korttelissa 334 sijaitseva tontti n:o 8, Kampin kaupunginosan korttelissa 77 sijaitsevat tontit n:o 1 ja n:o 22 sekä korttelissa 75 sijaitseva tontti n:o 33;

7) Helsingin kaupungin Haagan kaupunginosan korttelissa 29073 sijaitseva tontti n:o 12;

8) Hämeenlinnan kaupungin 7. kaupunginosan korttelissa 56 sijaitsevasta tontista n:o 1 noin 1 hehtaarin suuruinen määräala;

9) Ilmajoen kunnan Kirkonkylässä sijaitseva Majaranta-niminen kiinteistö RN:O 51:115, Peuralan kylässä sijaitsevat Korpiniemi-niminen kiinteistö RN:O 4:156, Korven koulutila-niminen kiinteistö RN:O 4:181 ja Hakala-niminen kiinteistö RN:O 4:138, Röyskölän kylässä sijaitseva Korven koulutila-niminen kiinteistö RN:O 3:205, Peltoniemen kylässä sijaitseva Rahkakorpi-niminen kiinteistö RN:O 20:7 sekä Ylistaron kunnan Lahdenkylässä sijaitseva Ruuskan svrkt-niminen kiinteistö RN:O 8;

10) Ilomantsin kunnan Ilomantsin kylässä sijaitsevat Sikrenvaara-niminen kiinteistö RN:O 30:2, Vilokkila-niminen kiinteistö RN:O 10:108, Kaukola-niminen kiinteistö RN:O 10:146 ja Anssilanvaara-niminen kiinteistö RN:O 7:8;

11) Joensuun kaupungin Utran kaupunginosan korttelissa 1218 sijaitseva tontti n:o 2 ja korttelissa 1221 sijaitseva tontti n:o 1, Tohmajärven kunnan Onkamon kylässä sijaitsevat Noronlaita-niminen kiinteistö RN:O 7:20, Kangasniemi-niminen kiinteistö RN:O 7:39, Koulula-niminen kiinteistö RN:O 7:87 ja Mottila-niminen kiinteistö RN:O 7:94;

12) Jyväskylän 12. kaupunginosan korttelissa 18 sijaitseva tontti n:o 2;

13) Kajaanin kaupungin Lehtikankaan kaupunginosan korttelissa 136 sijaitseva tontti n:o 2;

14) Kajaanin kaupungin Lehtikankaan kaupunginosan korttelissa 136 sijaitsevat tontit n:o 3 ja n:o 4;

15) Kemin kaupungin Kivikankaan kaupunginosan korttelissa 2220 sijaitseva tontti n:o 7;

16) Kemin kaupungin Sauvosaaren kaupunginosan korttelissa 148 sijaitsevat tontti n:o 1 ja korttelissa 117 sijaitseva tontti n:o 7;

17) Kempeleen kunnan Kempeleen kylässä sijaitsevat Pirilä-niminen kiinteistö RN:O 19:146, Pirilänlisä-niminen kiinteistö RN:O 186, Hietala-niminen kiinteistö RN:O 5:190, Valtion rautatiealue-niminen kiinteistö RN:O 8:4, Valtion rautatiealue-niminen kiinteistö RN:O 19:3 ja Valtion rautatiealue-niminen kiinteistö RN:O 19:4;

18) Jyväskylän kaupungin 2. kaupunginosan korttelissa 38 sijaitseva tontti n:o 1;

19) Jyväskylän kaupungin Palokan kylässä sijaitseva Rajala -niminen kiinteistö RN:O 3:108, Mankolan sotilasvirkatalo-nimisestä kiinteistöstä RN:O 1:42 noin 14 hehtaarin suuruinen määräala, Jyväskylän maalaiskunnan Palokan kylässä sijaitsevat Mankolan sotilasvirkatalo-niminen kiinteistö RN:O 1:41 ja Vastike-kotitalousopettajaopisto-niminen kiinteistö RN:O 55:2;

20) Jyväskylän kaupungin 9. kaupunginosan korttelissa 10 sijaitseva tontti n:o 28;

21) Muhoksen kunnan Laitasaaren kylässä sijaitsevat Raivio -niminen kiinteistö RN:O 14:20, Raivio-niminen kiinteistö RN:O 35:15, Saarela-niminen kiinteistö RN:O 13:8, Maitola-niminen kiinteistö RN:O 13:10, Koivikko-nimisestä kiinteistöstä RN:O 39:11 yhteensä noin 90 hehtaarin suuruiset määräalat ja Laihiainen-nimisestä kiinteistöstä RN:O 30:18 noin 36 hehtaarin suuruinen määräala;

22) Vaasan kaupungin Korsholman kylässä sijaitsevasta Korsholm-nimisestä kiinteistöstä RN:O 1:36 yhteensä noin 190 hehtaarin suuruiset määräalat, Maalahden kunnan Pörtomin kylässä sijaitsevat Kajana I-niminen kiinteistö RN:O 34:5, Mustasaaren kunnan Östersolfin kylässä sijaitseva Brändskogen-niminen kiinteistö RN:O 5:38, Korsholman kylässä sijaitseva Skärgårdskorsholm-niminen kiinteistö RN:O 1:7 ja Närpiön kunnan Pörtomin kylässä sijaitseva Tjäderholm-niminen kiinteistö RN:O 39:18;

23) Kotkan kaupungin Etukylän kaupunginosan korttelissa 2201 sijaitseva tontti n:o 1, Metsolan kaupunginosan korttelissa 65 sijaitseva tontti n:o 3, Puistolan kaupunginosan korttelissa 125 sijaitseva tontti n:o 2 sekä korttelissa 129 sijaitsevat tontit n:o 1 ja n:o 2;

24) Kotkan kaupungin Hovinsaaren kaupunginosan korttelissa 9 sijaitsevat tontit n:o 2 ja n:o 3 sekä Jylpyn kaupunginosan korttelissa 25 sijaitseva tontti n:o 1;

25) Kuopion kaupungin Hatsalan kaupunginosan korttelissa 14 sijaitseva tontti n:o 1;

26) Rovaniemen kaupungin 5. kaupunginosan korttelissa 512 sijaitsevat tontit n:o 6 ja n:o 10 sekä korttelissa 508 sijaitseva tontti n:o 11;

27) Rovaniemen kaupungin 7. kaupunginosan korttelissa 738 sijaitseva tontti n:o 1;

28) Rovaniemen maalaiskunnan Korkalon kylässä sijaitsevasta Ylioja-nimisestä kiinteistöstä RN:O 1:58 noin 300 hehtaarin suuruinen määräala, Yliojan koulutila I-niminen kiinteistö RN:O 82:1 ja Allula-niminen kiinteistö RN:O 114:6;

29) Tervolan kunnan Runkauksen kylässä sijaitsevat Saari-niminen kiinteistö RN:O 7:49 lukuun ottamatta yhteensä noin 70 hehtaarin suuruisia määräaloja, Peltola-niminen kiinteistö RN:O 7:34, Saarenjänkä-niminen kiinteistö RN:O 4:25 ja Leinonen-niminen kiinteistö RN:O 3:169, Lapinniemen kylässä sijaitsevat Keskipalosaari III-niminen kiinteistö RN:O 14:159 ja Varevaara-niminen kiinteistö RN:O 181:4;

30) Hattulan kunnan Lepaan kylässä sijaitsevat Lepaa-niminen kiinteistö RN:O 1:62 lukuun ottamatta Sepäänsaarta ja yhteensä noin 22,5 hehtaarin suuruisia määräaloja, Mäki-niminen kiinteistö RN:O 1:89, Pelkosenlohko-niminen kiinteistö RN:O 1:121 ja Kalvolan kunnan Kutilan kylässä sijaitseva Mäntykivi-niminen kiinteistö RN:O 1:297 ja Rengon kunnan Vuorentakan kylässä sijaitseva;

31) Limingan kunnan Limingan kylässä sijaitsevat Emäntäkoulu-niminen kiinteistö RN:O 131, Rauhala-niminen kiinteistö RN:O 53:8, Metsälä-niminen kiinteistö RN:O 53:9, Virilä-niminen kiinteistö RN:O 99, Perälä-niminen kiinteistö RN:O 2:13, Kulokunta-niminen kiinteistö RN:O 2:74 ja Valtionvoutila-niminen kiinteistö RN:O 4:97;

32) Mikkelin kaupungin Nuijamiehen kaupunginosan korttelissa 26 sijaitsevasta tontista n:o 2 noin 2,67 hehtaarin suuruinen määräala;

33) Tammelan kunnan Mustialan kylässä sijaitsevat Yhteislaidun II-niminen kiinteistö RN:O 14:68, Viertola-niminen kiinteistö RN:O 2:242 ja Mustiala-nimisestä kiinteistöstä RN:O 1:53 noin 350 hehtaarin suuruinen määräala sekä Teuron kylässä sijaitseva Teurajärvi-niminen kiinteistö RN:O 8:3;

34) Juankosken kunnan Västinniemen kylässä sijaitsevat Kau- niskangas-niminen kiinteistö RN:O 8:8, Metsola-niminen kiinteistö RN:O 8:4, Metsola II-niminen kiinteistö RN:O 8:3, Soidinneva-niminen kiinteistö RN:O 3:36, Putaanpelto-niminen kiinteistö RN:O 7:23, Muuruveden kylässä sijaitseva Muuruveden yhteislaidun-niminen kiinteistö RN:O 1:25, Pieksän kylässä sijaitseva Pietilä-niminen kiinteistö RN:O 10:33 ja Ryönän kylässä sijaitseva Patamäki-niminen kiinteistö RN:O 12:18;

35) Mäntsälän kunnan Saaren kylässä sijaitsevat Saaren kartano-niminen kiinteistö RN:O 1:255 lukuun ottamatta opetusministeriön 4 päivänä helmikuuta 1994 maa- ja metsätalousministeriön hallintaan siirtämää noin 40 hehtaarin suuruista aluetta ja vuokrasopimuksella 1 päivänä elokuuta 1986 Yrjö Siiviselle ja Riitta Mäensivulle vuokrattua 0,5 hehtaarin suuruista aluetta, Siltala-niminen kiinteistö RN:O 1:92, Saarenmäki-niminen kiinteistö RN:O 1:1, Lottala-niminen kiinteistö RN:O 1:76 ja Saaris tändsticksfabrik-niminen kiinteistö RN:O 1:18;

36) Orimattilan kaupungin Viljamaan kylässä sijaitsevasta Mäntyharju-nimisestä kiinteistöstä RN:O 8:119 noin 6,5 hehtaarin suuruinen määräala;

37) Oulun kaupungin Sanginsuun kaupunginosan korttelissa 1 sijaitseva tontti n:o 3 ja korttelissa 2 sijaitseva tontti n:o 1, Oulun kaupungin Oulunsuun kylässä sijaitsevat Vallinranta-niminen kiinteistö RN:O 41:183 ja Vallinkorva-niminen kiinteistö RN:O 41:205;

38) Oulun kaupungin Kaukovainion kaupunginosan korttelissa 2 sijaitseva tontti n:o 3 ja Vanhatullin kaupunginosan korttelissa 41 sijaitseva tontti n:o 170;

39) Oulun kaupungin Kontinkankaan kaupunginosan korttelissa 2 sijaitseva tontti n:o 12;

40) Joensuun kaupungin Niinivaaran kaupunginosan korttelissa 571 sijaitseva tontti n:o 3 ja korttelissa 597 sijaitseva tontti n:o 11;

41) Oulun kaupungin Myllytullin kaupunginosan korttelissa 26 sijaitseva tontti n:o 2;

42) Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan korttelissa 11 sijaitseva tontti n:o 13;

43) Rovaniemen kaupungin 5. kaupunginosan korttelissa 512 sijaitseva tontti n:o 7;

44) Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelisssa 281 sijaitseva tontti n:o 3;

45) Rovaniemen maalaiskunnan Muurolan kylässä sijaitsevat Rovaniemen metsäoppilaitos-niminen kiinteistö RN:O 17:2, Kuokkamaa-niminen kiinteistö RN:O 126:14, Iso-Eräsaari-niminen kiinteistö RN:O 4:66, Rovaniemen metsäoppilaitos-nimisestä kiinteistöstä RN:O 15:2 noin 9,5 hehtaarin ja 31,7 hehtaarin suuruiset määräalat, Metsä-Toukola-nimisestä kiinteistöstä RN:O 23:20 noin 8,8 hehtaarin suuruinen määräala, Korkalon kylässä sijaitseva Koulu-Maunu-niminen kiinteistö RN:O 11:7 ja Metsä-Maunu-nimisestä kiinteistöstä RN:O 11:6 noin 3,3 hehtaarin suuruinen määräala;

46) Ruoveden kunnan Syvingin kylässä sijaitseva Ruoveden koulutila-niminen kiinteistö RN:O 1:136 ja Ruhalan kylässä sijaitseva Vähäsammalisto-niminen kiinteistö RN:O 2:5;

47) Seinäjoen kaupungin Huhtalan kaupunginosan korttelissa 30 sijaitseva tontti n:o 3;

48) Siilinjärven kunnan Räimän kylässä sijaitseva Metsänhoitokoulu II-niminen kiinteistö RN:O 2:79 ja Metsänhoitokoulu-nimisestä kiinteistöstä RN:O 2:48 noin 2,5 hehtaarin suuruinen määräala;

49) Tammelan kunnan Liesjärven kylässä sijaitseva Metsäranta-niminen kiinteistö RN:O 13:10, Tammelan valtionmaa-nimisestä kiinteistöstä RN:O 1:1 noin 49 hehtaarin suuruinen määräla ja Portaan kylässä sijaitseva Rantatöyry-niminen kiinteistö RN:O 12:9;

50) Tammisaaren kaupungin 4. kaupunginosan korttelissa 47 sijaitsevat tontit n:o 240, n:o 241, n:o 244 ja n:o 245;

51) Hyvinkään kaupungin Hyvinkään kylässä sijaitsevat Viertola-niminen kiinteistö RN:O 29:43, Valtion rautatiealue-niminen kiinteistö RN:O 29:36, Kivikko-nimisestä kiinteistöstä RN:O 18:267 noin 2,41 hehtaarin määräala, Kytäjärven kylässä sijaitseva Havumetsä-niminen kiinteistö RN:O 1:492, Järvenpään kaupungin 22. kaupunginosan korttelissa 2206 sijaitsevasta tontista n:o 1 noin 8,15 hehtaarin suuruinen määräala ja tontista n:o 2 noin 0,35 hehtaarin suuruinen määräala;

52) Vaasan kaupungin 9. kaupunginosan korttelissa 39 sijaitsevat tontit n:o 2 ja n:o 3;

53) Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan korttelissa 3 sijaitseva tontti n:o 2;

54) Vaasan kaupungin 16. kaupunginosan korttelissa 15 sijaitsevat tontit n:o 1, n:o 2, n:o 4 ja n:o 95;

2 §

Tässä laissa tarkoitettujen maa-alueiden ja rakennusten toiselle luovuttamiseen, käyttötarkoituksen muuttamiseen, toiminnan lopettamiseen sekä tarkoitetun omaisuuden tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta saatuihin korvauksiin noudatetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 44 §:n säännöksiä.

3 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.


Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.