13.2.2020/591 HFD:2020:13

Miljötillstånd - Distributionsstation för flytande bränslen - Viktigt grundvattenområde - Förbud mot förorening av grundvatten - Bedömningskriterier för föroreningsrisken - Grundvattnets hydrogeologiska förhållanden - Områdesspecifik riskbedömning

Den kommunala miljöskyddsmyndigheten hade beviljat miljötillstånd till en distributionsstation för flytande bränslen som befann sig inom I klassens grundvattenområde inom ett tillrinningsområde för grundvattenbildning. Förvaltningsdomstolen hade upphävt beslutet och avslagit ansökan. Frågan gällde om sökanden som stöd för sin ansökan hade lämnat sådan utredning enligt vilken risken för grundvattenförorening kunde anses så liten att det fanns förutsättningar för att bevilja miljötillstånd till distributionsstationsverksamhet.

Vid bedömningen av den risk för förorening av grundvatten som orsakades av distributionsstationens placering inom grundvattenområdet skulle uppmärksamhet fästas vid stationens tekniska skyddsåtgärder och den riskbedömning som gällde dem, stationens placering, grundvattenområdets hydrogeologiska och andra förhållanden, som de känsliga områdena inom stationens verkningsområde, samt distributionsstationsverksamhetens natur.

I ärendet beaktades distributionsstationens läge inom ett viktigt grundvattenområde och tillrinningsområde för grundvattenbildning, stationsfastighetens vätskeledande jordmån och att de planerade skyddskonstruktionerna låg nära grundvattnets yta, utredningen över verksamheten, att en tillräcklig områdesspecifik riskanalys saknades, samt grundvattenområdets känsliga områden och dess betydelse för vattenförsörjning under en kristid. Utgående från den utredning som erhållits i ärendet var det inte möjligt att bli övertygad om att distributionsstationens verksamhet inte skulle leda till en risk för förbjuden förorening av grundvatten. Det fanns därför inte förutsättningar för att bevilja miljötillstånd.

Miljöskyddslagen (86/2000) 4 § 1 mom. 2 punkten, 6 §, 8 § 1 mom., 41 § 1 mom., 42 § 1 och 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi, justitieråden Mika Seppälä, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Monica Gullans samt miljösakkunnigråden Olli Dahl och Anna-Liisa Kivimäki. Föredragande Päivi Korkeakoski.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.