7.2.2020/500 HFD:2020:11

Tillsyn över arbetarskyddet - Tillämpningsområdet för beställaransvarslagen - Definition av beställare - Motsvarande företag som är verksamt i utlandet - Regionförvaltningsverkets rätt att erhålla information

Enligt 3 § 1 punkten i beställaransvarslagen avses med beställare bland annat en i 3 § i handelsregisterlagen avsedd näringsidkare som är skyldig att göra en i paragrafen avsedd grundanmälan, samt ett motsvarande företag som är verksamt i utlandet. Det utländska bolagets bolagsform (Aktiengesällschaft) motsvarade ett i 3 § 1 mom. 1 punkten i handelsregisterlagen avsett aktiebolag. Därför skulle bolaget anses vara en i 3 § 1 punkten i beställaransvarslagen avsedd beställare.

För att utreda om bolaget i Finland idkade i 2 § i beställaransvarslagen avsedd verksamhet hade regionförvaltningsverket med stöd av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen kunnat förplikta bolaget att med hot om vite inlämna en lista över de företag med vilka bolaget har haft avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans för det arbete som utförts i Finland under den i beslutet angivna tidpunkten.

Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) 1 §, 2 §, 3 § 1 punkten och 12 § 1 mom.

Handelsregisterlagen 3 § 1 mom. 1 punkten

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 4 §, 14 § och 15 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Tero Leskinen. Föredragande Stina-Maria Lund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.