5.2.2020/481 HFD:2020:10

Kommunalärende - Tjänsteval - Kommundirektörsvikariat - Allmänna utnämningsgrunder för tjänster - Diskriminering - Kön

Fullmäktige i X kommun valde efter omröstning den kvinnliga sökanden A till kommundirektör på viss tid. Förvaltningsdomstolen avslog den manliga sökanden B:s besvär över beslutet. B hade i sina besvär ansett att fullmäktiges beslut hade tillkommit i strid med de allmänna utnämningsgrunderna för tjänster och dessutom i strid med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (jämställdhetslagen).

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde på B:s besvär fullmäktiges och förvaltningsdomstolens beslut.

Enligt annonsen om den lediganslagna tjänsten hörde till kommundirektörens uppgifter bland annat att leda kommunens förvaltning, ekonomi och serviceverksamhet, att utveckla näringslivet samt det i framtiden allt viktigare regionala samarbetet. Behörighetsvillkor var en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god kännedom om kommunalförvaltning och erfarenhet av ledarskap.

Både A och B hade en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, A var juris magister och B filosofie magister. B hade dessutom erlagt ytterligare två examina samt övriga studier i ledarskap. B hade vid ansökningstidens utgång sammanlagt 18 års erfarenhet av arbetet som kommundirektör och hans erfarenhet av arbete i förmansställning var 19 år och 9 månader. A hade å sin sida under en månads erfarenhet av arbetet som kommundirektör och ett års erfarenhet av förmansarbete.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att B med beaktande av de allmänna utnämningsgrunderna var tydligt mer meriterad för tjänsten som vikarierande kommundirektör. B hade också en betydligt vidare kännedom om kommunförvaltning än A, liksom erfarenhet av ledarskap. Det hade inte heller i ärendet förts fram några argument som hade tytt på att B inte hade de personliga egenskaper som tjänsten förutsatte.

I ärendet skulle ännu avgöras i vilken omfattning A hade sådant särskilt kunnande och sådan erfarenhet som i helhetsbedömningen kunde göra henne mer meriterad än B. Kommunstyrelsen hade i sitt utlåtande hänvisat till A:s juridiska utbildning och betydelsen av hennes erfarenhet av förvaltningen i X kommun. Ingetdera av dessa hade nämnts i ansökningsannonsen. Det hade förekommit oklarheter i kommunens förvaltning som även lett till åtal för en del fullmäktigemedlemmar, men kommundirektörens arbete hade inget samband med den straffrättsliga behandlingen av dessa ärenden. Även om man kunnat räkna A:s arbete inom kommunens centralförvaltning henne till godo, hade hennes faktiska arbete i kommunen varat endast en mycket kort tid och större delen av den tiden hade hon arbetat som socialarbetare. A:s erfarenhet av kommunalförvaltning var synnerligen liten jämfört med B:s erfarenhet från olika kommuner.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att sökandenas meriter inte hade jämförts på ett jämlikt och objektivt sätt. B hade som den mera meriterade sökanden i strid med de allmänna utnämningsgrunderna förbigåtts i valet av vikarierande kommundirektör för viss tid. I ärendet hade dessutom en i jämställdhetslagen avsedd presumtion om diskriminering uppkommit. Kommunen hade inte visat att valet av A hade berott på någon i 8 § 1 mom. och 9 a § i jämställdhetslagen avsedd annan godtagbar omständighet än kön. A:s utbildning och arbetserfarenhet kunde inte anses utgöra sådana eftersom de redan beaktats i meritjämförelsen.

Finlands grundlag 125 § 2 mom.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 6 § 1 mom. och 12 § 1 mom.

Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män 7 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten, 8 § 1 mom. 1 punkten och 9 a §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Janne Aer, Antti Pekkala, Ari Wirén och Toomas Kotkas. Föredragande Jukka Vanto.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.