13.11.2018/5246 HFD:2018:153

Handlingsoffentlighet - Kommunikationsplan - Kommunens kommunikation - Privat affärshemlighet

Det var i ärendet fråga om huruvida den kommunikationsplan som begäran om utlämnande av handling avsåg innehöll i 24 § 1 mom. 20 punkten avsedda uppgifter som skulle hållas hemliga eller om det var en offentlig handling. Kommunikationsplanen, som avsåg stadens utvecklingsprojekt, hade på uppdrag av staden utarbetats av ett privat bolag.

Myndigheten ska med stöd av 20 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och kommunen ska på det sätt som avses i 29 § i kommunallagen informera om sin verksamhet. Med beaktande av detta kan en kommunikationsplan som utarbetats av en privat aktör på uppdrag av kommunen endast undantagsvis anses innehålla den privata aktörens, som utarbetat planen, affärshemligheter eller uppgifter som på andra grunder skulle hållas hemliga.

Kommunikationsplanen innehöll inte separat eller sammantaget sådana uppgifter gällande uppgörandet av planen, idéer, strategier, kommunikationsmetoder, genomförande av kommunikation eller andra omständigheter som skulle ha påvisat från den allmänna branschenliga kompetens- och kunskapsnivån avvikande särskild innovation. Den kunde inte heller bedömas avvika på något specifikt sätt från kommunikationsplaner som myndigheterna själv utarbetat.

Vid bedömningen av huruvida kommunikationsplanen kunde anses innehålla bolagets privata affärshemligheter skulle vidare beaktas att kommunen hade en lagstadgad skyldighet att informera om sin verksamhet och att planen avsåg ett i stadens förhållanden mycket betydande utvecklingsprojekt som i sig själv och avseende genomförandet av kommunikationen gällande planen var föremål för ett avsevärt allmänt intresse för tillgång till information. Det hade inte kunnat anses att kommunikationsplanen innehöll bolagets, som utarbetat planen, privata affärshemligheter.

Finlands grundlag 12 § 2 mom.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom. 10 §, 20 § 2 mom. och 24 § 1 mom. 20 punkten

Kommunallagen (365/1995) 29 § 1 mom.

Kommunallagen (410/2015) 29 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Tuomas Kuokkanen och Taina Pyysaari. Föredragande Mikko Rautamaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.