6.11.2018/5076 HFD:2018:149

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) - Tillämpning av MKB-förfarande i enskilt fall - Förvaltningsbesvär - Förordnande om verkställighet - Verkställande av beslut i avvaktan på laga kraft

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), som med stöd av 13 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ålagt den projektansvarige att genomföra MKB-förfarande, hade inte rätt att besluta att MKB-förfarandet skulle avbrytas på den grunden att den projektansvarige hade sökt ändring i NTM-centralens beslut. På den projektansvariges initiativ kunde MKB-förfarandet genomföras trots att NTM-centralens beslut inte var lagakraftvunnet. Det förelåg således inte behov att utfärda ett förordnande om verkställighet enligt 32 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen på ansökan av den projektansvarige.

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 3 §, 11 § 1 mom., 13 §

Förvaltningsprocesslagen 31 §, 32 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Hannu Ranta och Kari Tornikoski. Föredragande Tuire Taina.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.