30.10.2018/4989 HFD:2018:144

Markanvändning- och byggande - Ändring av detaljplan - Generalplanens styrande verkan - Krav på detaljplanens innehåll - Affärsbyggnation - Värnande av den byggda miljön - Unescos världsarv - Riksomfattande mål för områdesanvändningen - Gamla Raumo - Syn

Området för ändringen av detaljplan utgjordes av ett 4,15 hektar stort område i stadskärnan för Raumo. Syftet med detaljplanen var en förtätning av stadscentrum, förnyelse av byggnadsbeståndet för affärsverksamhet samt ordnande av trafiken på området. Öster om området för ändring av planen fanns Unescos världsarv Gamla Raumo, som även var nämnt i inventeringen av byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009) jämte objektbeskrivning. Enligt objektbeskrivningen utgjorde Gamla Raumo ett kulturhistoriskt exceptionellt värdefullt område, vars funktioner som levande bostadsområde och kommersiellt centrum har bibehållits som en sammanhållen helhet.

För detaljplanområdet gällde en generalplan med rättsverkningar, i vilken området för ändringen utgjorde område för centrumfunktioner (C). Detaljplanområdet var beläget inom den i generalplanen anvisade skyddszonen för Unescos världsarv (sv2). För skyddszonen gällde en planbestämmelse som föreskrev att byggande och trafik på området ska planeras och verksamheten där bedrivas med värnande av den särställning som Gamla Raumo har från kulturhistorisk synpunkt och med hänsyn till sin stadsbild.

I detaljplanen anvisades sammanlagt ca 59 000 m2 vy i total byggnadsrätt, där ökningen i våningsyta i förhållande till den gällande planen var 42 320 m2 vy. Ändringen inbegrep bland annat ett kvartersområde för affärsbyggnader som anvisats en byggnadsyta om 16 500 m2 vy för en köpcentrumbyggnad och därtill parkeringsutrymmen samt terminalen och perrongområdet för en busstation. Vidare anvisades i detaljplanen kvartersområden för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader samt en parkeringsanläggning. I detaljplanen fanns bestämmelser om bland annat högsta höjd på byggnaders yttertak och för Kanalens parkområde. Samtliga kvartersområden var föremål för en planbestämmelse avseende skyddszonen för Unescos värdsarv (sv3). Enligt bestämmelsen skulle byggande och trafik på området planeras och verksamheten där bedrivas med värnande av den särställning som Gamla Raumo har från kulturhistorisk synpunkt och med hänsyn till sin stadsbild. I samband med detaljplanen hade även godkänts bygganvisningar, vilka föreskrivits vara bindande genom en planbestämmelse. I dessa fanns bland annat detaljerade anvisningar om att ta hänsyn till Gamla Raumo vid byggande på området.

I ärendet skulle bedömas huruvida generalplanen i tillräcklig utsträckning tjänat till ledning då detaljplanen utarbetats och huruvida man i detaljplanen iakttagit det i 54 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen föreskrivna kravet på att värna den byggda miljön med hänsyn till det exceptionella kulturhistoriska värdet av Gamla Raumo.

Den i detaljplanen anvisade nya köpcentrumbyggnaden vad belägen i omedelbar närhet av Gamla Raumo, med gräns till Kanalens smala parkområde invid Gamla Raumo. Den nya affärsbyggnaden skulle bli betydligt större än den på området befintliga köpcentrumbyggnaden. Till sin maximala höjd var den nya köpcentrumbyggnaden emellertid lägre än en del av de omgivande byggnaderna. På basis av observationer gjorda vid syn fanns enbart en begränsad synförbindelse från Gamla Raumo till detaljplanområdet och den nya köpcentrumbyggnaden. Mellan områdena fanns Kanalens område jämte trädbestånd samt en del nyare byggnader. Till exempel fanns en befintlig, relativt ny köpcentrumbyggnad mittemot huvudingången till den avsedda nya köpcentrumbyggnaden. Trafiken på detaljplanområdet var anvisad att löpa bort från Gamla Raumo.

I beredningsmaterialet för detaljplanen ingick två utredningar över handeln på Raumos område och en utredning över handelsstrukturen inom Gamla Raumo. Detaljplanen skulle sannolikt öka dragkraften hos Raumos centrum och därmed även inverka positivt på Gamla Raumos livskraftighet och verksamhetsbetingelserna för affärer på området. Å andra sidan kunde man genom detaljplanen inte garantera att inte en del av de inom Gamla Raumo verksamma affärerna skulle flytta till det nya köpcentret. Förflyttningen av småaffärer från Gamla Raumo till köpcentrumet hade inskränkts genom en detaljplanbestämmelse som begränsade antalet affärsutrymmen på under 200 kvadratmeter i köpcentret.

På basis av utredningarna var konsekvenserna av detaljplanen för Gamla Raumo som kommersiellt centrum indirekta. Man kunde på basis av utredningarna inte dra den slutsatsen att detaljplanändringen i strid med lag skulle föranleda en betydande försämring i livskraften hos världsarvet Gamla Raumos kulturvärden. Detaljplanen uppfyllde i tillfredsställande grad det gällande kravet på utredningar.

Då man beaktade detaljplanbestämmelserna om skyddszon för världsarvet, de i planbestämmelserna ingående begränsningarna avseende högsta byggnadshöjd på planområdet, de i anknytning till planbeslutet godkända bindande bygganvisningarna samt planområdets belägenhet på område för centrumfunktioner, hade generalplanens bestämmelse om värnande av Gamla Raumos kulturhistoriska och stadsbildsmässiga särställning samt den i 54 § i markanvändnings- och bygglagen respektive i de riksomfattande målen för områdesanvändningen ställda innehållskraven på värnande av den byggda miljön iakttagits på ett tillfredsställande sätt i detaljplanen.

Markanvändnings- och bygglagen 9 §, 24 § 2 mom., 42 § 1 mom., 54 § 1 ja 2 mom., 57 § 1 mom. och 71 c §

Kommunallagen (365/1995) 90 § 2 mom. (1375/2007)

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio. Föredragande Satu Sundberg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.