27.11.2017/6133 HFD:2017:180

Skjutvapen - Återkallelse av innehavstillstånd - Tillståndshavarens begäran - Krav som ställs på begäran - Muntlig begäran - Samtycke

Polisinrättningen hade återkallat A:s tillstånd att ha skjutvapen efter att A under en telefondiskussion hade framfört en i 67 § 1 momentet i skjutvapenlagen avsedd tillståndshavarens begäran. I sin besvärstillståndsansökan till högsta förvaltningsdomstolen nekade A att han hade framfört en dylik begäran.

Ett tillstånd ska enligt nämnda bestämmelse alltid återkallas på innehavarens begäran om innehavaren själv inte vill att tillståndets giltighetstid fortsätter. Polisinrättningen har således inte prövningsrätt om huruvida tillståndet ska återkallas.

Även om ingen har en absolut rätt att inneha ett skjutvapen innebär en återkallelse av ett tillstånd att ha skjutvapen i regel ett ingripande i egendomsskyddet som tryggas i 15 § i Finlands grundlag. Eftersom en av tillståndsinnehavaren framförd begäran automatiskt leder till en återkallelse av tillståndet, skulle vissa krav som hänför sig till beslutsfattandets kontrollerbarhet ställas på den av tillståndsinnehavaren framförda begäran. Det var inte fråga om ett samtycke, utan en uttrycklig begäran framförd av tillståndsinnehavaren. Det fanns i sig inget hinder att begäran framfördes muntligt. Begäran måste emellertid vara individualiserad och den måste kunna verifieras i efterhand.

Det förblev oklart om A hade framfört en uttrycklig begäran om att tillstånden att ha skjutvapen återkallas. Eftersom det överklagade polisinrättningens beslut hade motiverats endast med att A hade begärt att tillstånden att ha skjutvapen återkallas upphävdes förvaltningsdomstolens och polisinrättningens beslut.

Skjutvapenlagen 67 § 1 mom. 1 punkten

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.