Turun HAO 30.11.2017 17/0361/1

Rahankeräyslupa - Keräystarkoitus - Yleishyödyllinen toiminta - Tutkimustoiminta - Yliopistosäätiö - Tukisäätiö - Yliopisto

Diaarinumero: 01744/16/1603
Taltionumero: 17/0361/1
Antopäivä: 30.11.2017

Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli yliopiston tukisäätiön valitus, joka koski säätiön hakemaa rahankeräyslupaa yliopiston ylläpitämän tutkimuslaitoksen tutkimustoiminnan tukemiseen. Poliisihallitus oli hylännyt säätiön hakemuksen katsoen, etteivät rahankeräyslain 6 §:ssä ja 12 §:ssä säädetyt rahankeräysluvan antamisen edellytykset täyty säätiön kerättävien varojen käyttötarkoituksen osalta.

Hallinto-oikeus kumosi Poliisihallituksen päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että rahankeräyslupahakemusta tuli arvioida sen mukaan, täyttikö se rahankeräyslaissa säädetyt edellytykset luvan saamiseksi. Yksi näistä edellytyksistä on, että keräystarkoitus on lain 6 §:ssä säädetyn mukainen. Tuon pykälän mukaan varoja saadaan rahankeräyksellä hankkia yksinomaan yleishyödylliseen toimintaan. Lain 4 §:n 1 kohdan mukaan yleishyödyllisellä toiminnalla tarkoitetaan toimintaa yleistä sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta varten taikka muuta yleistä kansalaistoimintaa. Säätiön esittämän selvityksen mukaan keräysvaroja olisi tarkoitus käyttää yliopiston ylläpitämän tutkimuslaitoksen merentutkimuksen ja puutiaistutkimuksen tutkimustoiminnan tukemiseen. Säätiö ja Poliisihallitus olivat yhtä mieltä siitä, että kerättäviä varoja olisi näin ollen tarkoitus käyttää yliopistolain 2 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen. Rahankeräyslain muutosta (652/2014) koskevassa hallituksen esityksessä (HE 6/2014 vp) on todettu, että yliopistojen yliopistolain 2 §:n mukaisten tehtävien voidaan katsoa täyttävän rahankeräyslain 4 §:n 1 kohdan mukaisen yleishyödyllisen toiminnan määritelmän. Myös sivistysvaliokunta on lausunnossaan (SiVL 3/2014 vp) todennut samoin. Poliisihallitus ei siten ollut voinut hylätä hakemusta sillä esittämällään perusteella, ettei säätiön hakemuksessa esitetty keräystarkoitus ole rahankeräyslain 6 §:ssä säädetyn mukainen.

Rahankeräyslaki 4 § 1 kohta, 6 § ja 12 § 1 mom 1 kohta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.