Författningsändringsregister: 2019

Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 891 890 - 761 760 - 709 707 - 608 607 - 501 500 - 464 459 - 362 359 - 266 265 - 203 ...86 - 3

1005/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen
1004/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1003/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
1001/2019
Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
1000/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen
999/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet
996/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020
994/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt
993/2019
Statsrådets förordning om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
990/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 5 § 2 mom. i lagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
989/2019
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
988/2019
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
981/2019
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
980/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
978/2019
Statsrådets beslut om landskap
977/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagstiftning som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund
975/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2019
974/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2019–2020
972/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriet förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
970/2019
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar
Författningsändringar i nummerordning

1005 - 970 969 - 891 890 - 761 760 - 709 707 - 608 607 - 501 500 - 464 459 - 362 359 - 266 265 - 203 ...86 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.