Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

151/2018
Statsrådets förordning om verkställigheten av alkohollagen
148/2018
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2018
146/2018
Statsrådets förordning om vissa ledningar som placeras på ett vattenområde
145/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
144/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
142/2018
Statsrådets förordning om Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet
140/2018
Statsrådets förordning om verkställighet av den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff
137/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om övervakning av handel med utsäde
136/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om provtagning enligt hygienlag
130/2018
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2018
128/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller korn, vete, havre och bondböna
108/2018
Lag om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
94/2018
Statsrådets kungörelse om resultatet av valet av republikens president
93/2018
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i tillägg II till bilaga I och i tillägg I till bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen
92/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Den finska bastukulturen
91/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Finlands nationallandskap Koli, det maritima Helsingfors, Punkaharju och Pallastunturi
90/2018
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet Barock och rokoko
89/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2018
85/2018
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
84/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2018 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.