Författningsändringsregister: 2018

1328/2018
Lag om ett bostadsdatasystem
1324/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen
1315/2018
Lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019
1308/2018
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet
1302/2018
Spårtrafiklag
1300/2018
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen
1293/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna
1292/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer
1291/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer
1290/2018
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2019–2020
1289/2018
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
1287/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
1286/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2019 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1284/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2019
1283/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1282/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1281/2018
Finansministeriets förordning om det basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen
1280/2018
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
1279/2018
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2019
1278/2018
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.