Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

1013/2017
Statsrådets förordning om ikraftsättande av samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding, MoU) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön
1012/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning
1011/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral
1010/2017
Miljöministeriets förordning om nya byggnaders energiprestanda
1009/2017
Miljöministeriets förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader
1008/2017
Miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen
1007/2017
Miljöministeriets förordning om säkerhet vid användning av byggnader
1006/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2018
1005/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2018
1004/2017
Lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen
1003/2017
Lantmäteriverkets arbetsordning
998/2017
Statsrådets förordning om statsunderstöd till djurägare för kostnader för uppsamling och bortskaffande av kadaver av nötreatur, får, getter, svin och fjäderfä
997/2017
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken år 2018
995/2017
Statsrådets förordning om justering av vissa penningbelopp enligt brottsskadelagen
994/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan
991/2017
Statsrådets förordning om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering
981/2017
Lag om indexjustering för 2018 av folkpensionen och vissa andra förmåner
980/2017
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Uruguay om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
971/2017
Lag om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
966/2017
Statsrådets förordning om de branscher inom jordbruk och turism som innefattar säsongsbunden verksamhet
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.