Elektronisk författningssamling: 2019

1007/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019, 14.10.2019
1006/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019, 14.10.2019
1005/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen, 11.10.2019
1004/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 11.10.2019
1003/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor, 8.10.2019
1002/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk, 7.10.2019
1001/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon, 7.10.2019
1000/2019 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen, 7.10.2019
999/2019 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet, 3.10.2019
998/2019 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 15 § i inrikesministeriets förordning om polisens uniform, 3.10.2019
997/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen, 2.10.2019
996/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020, 1.10.2019
995/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården, 30.9.2019
994/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt, 26.9.2019
993/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling, 26.9.2019
992/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel, 25.9.2019
991/2019 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 60 § i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning, 24.9.2019
990/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 5 § 2 mom. i lagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier, 24.9.2019
989/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande, 18.9.2019
988/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning, 18.9.2019
987/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare, 16.9.2019
986/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer, 13.9.2019
985/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt, 11.9.2019
984/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret, 11.9.2019
983/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan, 10.9.2019
982/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter, 9.9.2019
981/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, 9.9.2019
980/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare, 6.9.2019
979/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning, 2.9.2019
978/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets beslut om landskap, 2.9.2019
977/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagstiftning som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund, 2.9.2019
976/2019 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina, 30.8.2019
975/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2019, 30.8.2019
974/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2019–2020, 30.8.2019
973/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen, 30.8.2019
972/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriet förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet, 29.8.2019
971/2019 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen till tjänstemän i anställningsförhållande till gränsbevakningsväsendet, 29.8.2019
970/2019 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar, 28.8.2019
969/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildning, 27.8.2019
968/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade, 27.8.2019
967/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen, 26.8.2019
966/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper, 26.8.2019
965/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, 26.8.2019
964/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift, 26.8.2019
963/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om Finansinspektionen, 26.8.2019
962/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om delegationen för personskadeärenden, 26.8.2019
961/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Trafikförsäkringscentralen, 26.8.2019
960/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen, 26.8.2019
959/2019 Suomeksi På svenska
Lag om trafik- och patientskadenämnden, 26.8.2019
958/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp, 26.8.2019
957/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 kap. 18 och 21 § i försäkringsbolagslagen, 26.8.2019
956/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 26.8.2019
955/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 42 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, 26.8.2019
954/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 26.8.2019
953/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 26.8.2019
952/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 26.8.2019
951/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen, 26.8.2019
950/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om försäkringsavtal, 26.8.2019
949/2019 Suomeksi På svenska
Lag om Patientförsäkringscentralen, 26.8.2019
948/2019 Suomeksi På svenska
Patientförsäkringslag , 26.8.2019
947/2019 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2019 års fastighetsbeskattning, 21.8.2019
946/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2019–2020, 19.8.2019
945/2019 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 14.8.2019
944/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 222 § i miljöskyddslagen, 14.8.2019
943/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om smittsamma sjukdomar, 14.8.2019
942/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om laddare, 14.8.2019
941/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, 14.8.2019
940/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 13 § i lagen om vissa krav på asbestsanering, 14.8.2019
939/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 31 § i lagen om privat socialservice, 14.8.2019
938/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården, 14.8.2019
937/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om elektroniska recept, 14.8.2019
936/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, 14.8.2019
935/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 och 21 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, 14.8.2019
934/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomststöd, 14.8.2019
933/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 b § i lagen om privat hälso- och sjukvård, 14.8.2019
932/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 30 e och 89 b § i läkemedelslagen, 14.8.2019
931/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 13 h § i folkhälsolagen, 14.8.2019
930/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 och 28 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon, 14.8.2019
929/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 27 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet, 14.8.2019
928/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport, 14.8.2019
927/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 21 § i lagen om ombud för obligationsinnehavare, 14.8.2019
926/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster, 14.8.2019
925/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 4 kap. 6 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen, 14.8.2019
924/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät, 14.8.2019
923/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 4 § i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, 14.8.2019
922/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster, 14.8.2019
921/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi, 14.8.2019
920/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 4 a § 4 mom. i punktskattelagen, 14.8.2019
919/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster, 14.8.2019
918/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 b § i lagen om Finansinspektionen, 14.8.2019
917/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, 14.8.2019
916/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 14.8.2019
915/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 58 a § i lagen om Finlands Banks tjänstemän, 14.8.2019
914/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 87 a § 4 mom. i bilskattelagen, 14.8.2019
913/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 och 8 c § i statstjänstemannalagen, 14.8.2019
912/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 b § i lagen om statsbudgeten, 14.8.2019
911/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, 14.8.2019
910/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av säkerhetsutredningslagen, 14.8.2019
909/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet, 14.8.2019
908/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 14.8.2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.