Elektronisk författningssamling: 2019

Säädöskokoelmat numeroittain

543 - 444 443 - 344 343 - 244 243 - 144 143 - 44 43 - 1

543/2019 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer, 24.4.2019
542/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av barnskyddslagen, 24.4.2019
541/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Keva, 24.4.2019
540/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 15 § i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen, 23.4.2019
539/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 10 och 11 § i statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon, 23.4.2019
538/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer, 23.4.2019
537/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, 23.4.2019
536/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 23.4.2019
535/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 23.4.2019
534/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 60 a § i hälso- och sjukvårdslagen, 23.4.2019
533/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 23.4.2019
532/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 22 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 23.4.2019
531/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 89 § 3–5 mom. i lagen om beskattningsförfarande, 23.4.2019
530/2019 Suomeksi På svenska
Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister, 23.4.2019
529/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 23.4.2019
528/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av inkomstskattelagen, 23.4.2019
527/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige, 18.4.2019
526/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 18.4.2019
525/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, 18.4.2019
524/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd, 18.4.2019
523/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande, 18.4.2019
522/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst, 18.4.2019
521/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 c kap. i strafflagen, 18.4.2019
520/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 18.4.2019
519/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser, 18.4.2019
518/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 18.4.2019
517/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i lagen om Finansinspektionen, 18.4.2019
516/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 18.4.2019
515/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder, 18.4.2019
514/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 18.4.2019
513/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster, 18.4.2019
512/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av aktiebolagslagen, 18.4.2019
511/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen, 18.4.2019
510/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 kap. 13 § i strafflagen, 17.4.2019
509/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av tvångsmedelslagen, 17.4.2019
508/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av häktningslagen, 17.4.2019
507/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fängelselagen, 17.4.2019
506/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om dess tillämpning, 17.4.2019
505/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av vattenlagen, 16.4.2019
504/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av miljöskyddslagen, 16.4.2019
503/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 6 § i gymnasielagen, 16.4.2019
502/2019 Suomeksi På svenska
Lag om studentexamen, 16.4.2019
501/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2019, 16.4.2019
500/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för flerskiktsrör och deras kopplingar avsedda för vatteninstallationer i byggnader, 16.4.2019
499/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopplingar för PEX-rör avsedda för vatteninstallationer i byggnader, 16.4.2019
498/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för avloppsrör och rördelar av polypropen avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader, 16.4.2019
497/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för vattenarmaturer avsedda för vatteninstallationer i byggnader, 16.4.2019
496/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande typgodkännande av byggprodukter avsedda för vatteninstallationer och för spillvatteninstallationer i byggnader, 16.4.2019
495/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning, 16.4.2019
494/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2019, 16.4.2019
493/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om avbrytande av havandeskap, 15.4.2019
492/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 § i lagen om laddare, 15.4.2019
491/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 kap. 4 och 5 § i fängelselagen, 15.4.2019
490/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 kap. 2 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen, 15.4.2019
489/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. 24 § i rättegångsbalken, 15.4.2019
488/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 kap. 3 och 17 § i tvångsmedelslagen, 15.4.2019
487/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 19 § och 9 kap. 4 § i förundersökningslagen, 15.4.2019
486/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strafflagen, 15.4.2019
485/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VI till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, och om provisorisk tillämpning av ändringarna, 15.4.2019
484/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om transportservice, 15.4.2019
483/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för golvbrunnar avsedda för spillvatteninstallationeri byggnader, 15.4.2019
482/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för envägsventiler avsedda för vatteninstallationer i byggnader, 15.4.2019
481/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för mekaniska kopplingar för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader, 15.4.2019
480/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för rördelar av mässing och koppar avsedda för vatten-installationer i byggnader, 15.4.2019
479/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet, 12.4.2019
478/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för vattenlås avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader, 12.4.2019
477/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för avstängningsventiler avsedda för vatteninstallationeri byggnader, 12.4.2019
476/2019 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer, 11.4.2019
475/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Brasilien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, militär, administrativ och teknisk personal, 11.4.2019
474/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om köpeskillingsregister över fastigheter, 10.4.2019
473/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster, 10.4.2019
472/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i lagen om köpvittnen, 10.4.2019
471/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 kap. 2 § i jordabalken, 10.4.2019
470/2019 Suomeksi På svenska
Lag om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv, 10.4.2019
469/2019 Suomeksi På svenska
Lag om statens förköpsrätt inom vissa områden, 10.4.2019
468/2019 Suomeksi På svenska
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för säkerställande av den nationella säkerheten, 10.4.2019
467/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen, 10.4.2019
466/2019 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om godkännande av kontrollörer inom utsläpps-handeln och om utförande av verifieringsuppgifter, 9.4.2019
465/2019 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor, 9.4.2019
464/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående upplag, hantering och transport av eldfarlig celluloid, 9.4.2019
463/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av del 2 i bilaga I till statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier, 9.4.2019
462/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier, 9.4.2019
461/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening och protokollet i anslutning därtill, 9.4.2019
460/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av 2 § i förordningen om ikraftträdande av överenskommelsen med Sovjetunionen om samarbete vid bekämpning av förorening av Östersjön som till följd av olycksfall förorsakats av olja och andra skadliga ämnen, 9.4.2019
459/2019 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet mellan Finland och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling, 9.4.2019
458/2019 Suomeksi På svenska
Lag om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling, 9.4.2019
457/2019 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2019 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag, 8.4.2019
456/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel, 8.4.2019
455/2019 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för kopparrör avsedda för vatteninstallationer i byggnader, 8.4.2019
454/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2019, 8.4.2019
453/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning, 8.4.2019
452/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion, 8.4.2019
451/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning, 8.4.2019
450/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2019, 8.4.2019
449/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2018, 8.4.2019
448/2019 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisamhällen, 8.4.2019
447/2019 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 7 § i kommunikationsministeriets arbetsordning, 5.4.2019
446/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 a § i gentekniklagen, 4.4.2019
445/2019 Suomeksi På svenska
Lag om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer, 4.4.2019
444/2019 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning, 4.4.2019
Säädöskokoelmat numeroittain

543 - 444 443 - 344 343 - 244 243 - 144 143 - 44 43 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.