Elektronisk författningssamling: 2016

1060/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 13.12.2016
1059/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av statstjänstemannalagen, 13.12.2016
1058/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland, 13.12.2016
1057/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av betaltjänstlagen, 13.12.2016
1056/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut, 13.12.2016
1055/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 13.12.2016
1054/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av kreditinstitutslagen, 13.12.2016
1053/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om statsbudgeten, 13.12.2016
1052/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2016 och om betalning av förskottsåterbäringar samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2017, 12.12.2016
1051/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016, 12.12.2016
1050/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket, 12.12.2016
1049/2016 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken, 12.12.2016
1048/2016 Suomeksi På svenska
Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik, 12.12.2016
1047/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2016, 12.12.2016
1046/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå, 12.12.2016
1045/2016 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering, 12.12.2016
1044/2016 Suomeksi På svenska
Kyrkomötets beslut om ändring av 2 kap. 11 § i kyrkoordningen, 9.12.2016
1043/2016 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets arbetsordning, 9.12.2016
1042/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna , 9.12.2016
1041/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2017, 7.12.2016
1040/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder, 7.12.2016
1039/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koefficienter för engångsbelopp av pensioner, 7.12.2016
1038/2016 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 och 15 a § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom grundläggande yrkesutbildning, 7.12.2016
1037/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer, 7.12.2016
1036/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om direkt internationell järnvägstrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen och om tillämpning av överenskommelsen, 5.12.2016
1035/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning , 5.12.2016
1034/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i en utanför gemenskapen etablerad näringsidkares ansökan om återbäring av mervärdesskatt, 5.12.2016
1033/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning år 2017 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän , 5.12.2016
1032/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2017 , 5.12.2016
1031/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om krav på yrkesmässiga kvalifikationer för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, 5.12.2016
1030/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal, 5.12.2016
1029/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av 20 § i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen , 2.12.2016
1028/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2017, 2.12.2016
1027/2016 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Penningautomatföreningens penningspel , 1.12.2016
1026/2016 Suomeksi På svenska
III tilläggsbudgeten för 2016, 1.12.2016
1025/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning, 30.11.2016
1024/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017, 30.11.2016
1023/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017, 30.11.2016
1022/2016 Suomeksi På svenska
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017, 29.11.2016
1021/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och fjäderfä , 29.11.2016
1020/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogbruksministeriets förordning om fiskeriprodukter och beredda och bearbetade produkter av dem, levande musslor, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor samt sammansatta produkter som innehåller bearbetade fiskeriprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen , 29.11.2016
1019/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska unionen, 29.11.2016
1018/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om biodlingsprodukter som importeras från länder utanför Europeiska unionen, 29.11.2016
1017/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2017, 28.11.2016
1016/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om delegationen för skyddsarrangemang på kärnenergiområdet, 28.11.2016
1015/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kärnsäkerhetsdelegationen , 28.11.2016
1014/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om stöd till produktion av el från förnybara energikällor , 28.11.2016
1013/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden, 28.11.2016
1012/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om produkter som berättigar till skolmjölksstöd, 28.11.2016
1011/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker, 28.11.2016
1010/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-1 och II-2 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt ändringar i IMSBC-koden som anknyter till konventionen. , 24.11.2016
1009/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter för räntebetalare som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst, 24.11.2016
1008/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 23.11.2016
1007/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2017, 23.11.2016
1006/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2016 av inkomster som erhållits av renskötsel, 23.11.2016
1005/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 15 och 16 § i lagen om domstolspraktik, 23.11.2016
1004/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 80 § i civiltjänstlagen, 23.11.2016
1003/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation, 23.11.2016
1002/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 50 a § i alkohollagen, 23.11.2016
1001/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 och 24 a § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 23.11.2016
1000/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 och 36 § i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, 23.11.2016
999/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 och 93 § i körkortslagen, 23.11.2016
998/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 § i tingsrättslagen , 23.11.2016
997/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om fiske, 23.11.2016
996/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 147 § i avfallslagen, 23.11.2016
995/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om farkostregistret, 23.11.2016
994/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i sjötrafiklagen, 23.11.2016
993/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i lagen om kommersiell godstransport på väg, 23.11.2016
992/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 96 § i fordonslagen, 23.11.2016
991/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen, 23.11.2016
990/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 47 § i gränsbevakningslagen, 23.11.2016
989/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 7 och 8 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen, 23.11.2016
988/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av förundersökningslagen, 23.11.2016
987/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 17 kap. 29 och 44 § i rättegångsbalken, 23.11.2016
986/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ordningsbotsförseelser, 23.11.2016
985/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av strafflagen, 23.11.2016
984/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om föreläggande av böter och ordningsbot, 23.11.2016
983/2016 Suomeksi På svenska
Lag om införande av lagstiftning för en reform av handläggningen av brottmål utanför domstolarna, 23.11.2016
982/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016, 22.11.2016
981/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om försvarsministeriet, 22.11.2016
980/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ett protokoll till konventionen om tvångsarbete , 22.11.2016
979/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av renskötsellagen, 22.11.2016
978/2016 Suomeksi På svenska
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om uppförande och underhåll av rengärden samt andra åtgärder för att hindra att renar kommer in på det andra rikets område och om tillämpning av avtalet , 22.11.2016
977/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 och 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst, 22.11.2016
976/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare , 22.11.2016
975/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, 22.11.2016
974/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, 22.11.2016
973/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 22.11.2016
972/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 och 19 a § i upphovsrättslagen, 22.11.2016
971/2016 Suomeksi På svenska
Lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland, 22.11.2016
970/2016 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsskattelagen, 18.11.2016
969/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning för bestämning av det relationstal och grunderna för kalkylen som avses i 76 § samt om betalning av andelar som gäller fördelningssystemet som avses i 77 § i trafikförsäkringslagen, 18.11.2016
968/2016 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om territorialövervakning, 18.11.2016
967/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott under ett samfunds räkenskapsperiod, 18.11.2016
966/2016 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2016, 17.11.2016
965/2016 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande nationella val av Eurocode-standarder i husbyggande , 17.11.2016
964/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om livslängdskoefficient för år 2017, 17.11.2016
963/2016 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen mellan pensionsanstalterna av de kostnader som ska bekostas gemensamt, 17.11.2016
962/2016 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel, 17.11.2016
961/2016 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar, 17.11.2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.